EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANALYSIS OF LOGISTICS SUPPORT FOR CONSTRUCTION PROCESSES AT LLC "BMU-2019"
Zh. Zhygalkevych, S. Saloid, A. Labzina

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.60

УДК: 69.003:338

Zh. Zhygalkevych, S. Saloid, A. Labzina

ANALYSIS OF LOGISTICS SUPPORT FOR CONSTRUCTION PROCESSES AT LLC "BMU-2019"

Summary

In the article we show that construction is characterized by a fairly long chain, from project development to its implementation and operation, which includes a significant number of small and medium enterprises, which leads to partial loss of information (because it largely depends on the accumulation and data exchange, their quality and reliability). It is shown in the article that the need for materials, structures and products is determined by the individual characteristics of construction objects, technology and organization of construction. Procurement and supply of materials must be carried out in strict accordance with technological requirements and minimize excess inventory.
In the article we have shown to the main directions of improving the activities of construction companies Ukraine includes: — development of domestic public and private investment support programs; — support and promotion of after-sales maintenance and service of construction services; — development and modernization of construction infrastructure; — partnership of government and business of the construction industry as a form of long-term interaction of the parties; — introduction of innovative technologies in the construction industry.
It is important to analyze the construction industry and its activities in recent years. It is necessary to identify problems and prospects of construction based on a comparison of the state of construction companies for the current and previous periods, to find ways to improve the economy of the construction industry.
The trend of increasing the need for effective management of construction projects indicates the importance of logistics, especially the dominant role observed in the planning and implementation of procurement, as they consist of processes such as ordering, receiving, transporting and storing materials.
Under the problematic situation of providing logistical support for the life cycle of construction facilities is a violation of the terms of commissioning of construction facilities; violation of the planned estimate for construction and / or its maintenance; inefficient use of material and labor resources and inefficient operation of the construction site due to lack of detailed information on the needs of current maintenance and repairs.

Keywords: logistics; construction industry; construction company; Ishikawa diagram.

References

1. Ahn, K.U. Kim Y.J., Park C.S., Kim I. and Lee K. (2014), "BIM interface for full vs. semi-automated building energy simulation", Energy and Buildings, Vol. 68, pp. 671—678.
2. Bataglin, F. S., Viana D. D., Formoso C. T. and Bulhоes I. R. (2017), "Application of BIM for Supporting Decision-making Related to Logistics in Prefabricated Building Systems", Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), vol. II, pp.71—78. https://doi.org/10.24928/2017/0278.
3. Whitlock K., Abanda F. H., Manjia M. B., Pettang C., and Nkeng G. E. (2018), "BIM for Construction Site Logistics Management", Journal of Engineering, Project, and Production Management, vol. 8 (1), pp.47—55.
4. youcontrol (2021), available at: https://youcontrol.com.ua/ (Accessed 01 Oct 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (Accessed 01 Oct 2021).
6. Magill L.J., Naeimeh J., Watson A. and Temitope O. (2020), "4D BIM integrated construction supply chain logistics to optimise on-site production", International Journal of Construction Management. https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1786623.
7. Marchuk V. and Dzwigol H. (2020), "Integrated logistics support for the life cycle of building objects", Intellectualization of logistics and Supply Chain Management, vol.1, pp. 17—25. https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1.
8. Reinhart C.F. and Davila C. C. (2016), "Urban building energy modeling — a review of a nascent field", Building and Environment, vol. 97, pp. 196—202.

Ж. М. Жигалкевич, С. В. Салоїд, А. O. Лабзіна

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТОВ "БМУ-2019"

Анотація

У статті ми показуємо, що будівництво характеризується досить довгим ланцюгом, від розробки проєкту до його реалізації та експлуатації, до якого входить значна кількість малих і середніх підприємств, що призводить до часткової втрати інформації (оскільки вона значною мірою залежить від накопичення та обмін даними, їх якість та надійність). У статті показано, що потреба в матеріалах, конструкціях і виробах визначається індивідуальними особливостями об'єктів будівництва, технологією та організацією будівництва. Заготівля і постачання матеріалів повинні здійснюватися в суворій відповідності з технологічними вимогами і мінімізувати надлишкові запаси.
Важливим був аналіз будівельної галузі та її діяльності за останні роки. Нами визначено проблеми та перспективи будівництва на основі порівняння стану будівельних організацій за поточний та попередні періоди, знайдено шляхи покращення економіки будівельної галузі.
У статті ми зазначили основні напрямки вдосконалення діяльності будівельних компаній Україна, а саме: розвиток вітчизняних державних та приватних програм підтримки інвестицій; підтримка та просування післяпродажного обслуговування та обслуговування будівельних послуг; розвиток та модернізація будівельної інфраструктури; партнерство влади та бізнесу будівельної галузі як форма довготривалої взаємодії сторін; впровадження інноваційних технологій у будівельну галузь.
Тенденція зростання потреби в ефективному управлінні будівельними проєктами свідчить про важливість логістики, що спостерігається при плануванні та здійсненні закупівель, оскільки вони складаються з таких процесів, як замовлення, отримання, транспортування та зберігання матеріалів.
У статті зазначено, що проблемною ситуацією забезпечення матеріально-технічного забезпечення життєвого циклу будівельних об'єктів є порушення термінів введення об'єктів будівництва в експлуатацію; порушення планового кошторису на будівництво та/або його обслуговування; неефективне використання матеріально-трудових ресурсів та неефективна експлуатація будівельного майданчика через відсутність детальної інформації щодо потреб поточного технічного обслуговування та ремонту.

Ключові слова: логістика; будівельна галузь; будівельна компанія; діаграма Ісікава.

Література

1. Ahn K.U., Kim Y.J., Park C.S., Kim I., Lee K. BIM interface for full vs. semi-automated building energy simulation. Energy and Buildings. 2014. Vol. 68. P. 671—678.
2. Bataglin F.S., Viana D.D., Formoso C. T. and Bulhоes I.R. Application of BIM for Supporting Decision-making Related to Logistics in Prefabricated Building Systems. Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC). 2017. Vol. II. P.71—78. URL: https://doi.org/10.24928/2017/0278.
3. Whitlock K., Abanda F.H., Manjia M.B., Pettang C., and Nkeng G.E. BIM for Construction Site Logistics Management. Journal of Engineering, Project, and Production Management. 2018. Vol. 8 (1). P. 47—55.
4. Офіційний сайт youcontrol. URL: https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення: 01.10.2021).
5. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 10.10.2021).
6. Magill L.J., Naeimeh J., Watson A., Temitope O. 4D BIM integrated construction supply chain logistics to optimise on-site production. International Journal of Construction Management. URL: https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1786623 (Access date: 30.09.2021).
7. Marchuk V., Dzwigol H. Integrated logistics support for the life cycle of building objects. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2020. Vol. 1. P. 17—25. URL: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1 (Access date: 30.09.2021).
8. Reinhart C.F., Davila C.C. Urban building energy modeling — a review of a nascent field. Building and Environment. 2016. Vol. 97. P. 196—202.

№ 21 2021, стор. 60 - 65

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

Zh. Zhygalkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor , Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Ж. М. Жигалкевич

д. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ORCID:

0000-0002-5847-1302


S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor , Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ORCID:

0000-0002-3294-2671


A. Labzina

Student of the UL-01mp, Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

А. O. Лабзіна

студентка гр. УЛ — 01мп, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ORCID:

0000-0003-0185-8482

Як цитувати статтю

Zhygalkevych, Zh., Saloid, S. and Labzina, A. (2021), “Analysis of logistics support for construction processes at llc "bmu-2019"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 60–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.