EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У SMM
Р. М. Безус, Л. С. Крючко, К. А. Перерва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.66

УДК: 005:339138

Р. М. Безус, Л. С. Крючко, К. А. Перерва

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У SMM

Анотація

У статті аналізується маркетинговий менеджмент у системі SMM та на підприємстві в цілому. Маркетинговий менеджмент виконує важливу координуючу роль, допомагаючи досягти згоди всередині підприємницької структури, визначаючи напрямки її розвитку, стимулюючи внутрішній співробітництво, координуючи розподіл ресурсів і окреслюючи завдання, виходячи з яких, компанія розраховує реалізувати свої маркетингові цілі. Маркетинговий менеджмент у структурі SMM допомагає втілити такі цілі підприємства як: просування власних товарів, лояльність споживачів, автономні продажі, просування бренду. За допомогою SMM є можливість розповісти про свою компанію, послуги чи товари, прийняти замовлення, а також дати можливість своїй цільовій аудиторії поділитися з іншими. Зацікавлений клієнт, вивчаючи компанію, обов'язково зверне увагу на її профілі у соціальних мережах. Якісні профілі покращують лояльність потенційних клієнтів, підвищують ступінь довіри та задоволеності. І, як наслідок, збільшують конверсію. Відкрита компанія, яка не боїться комунікувати з спільнотою, виглядає свідомо краще та сильніше, ніж компанія, замкнута всередині одного основного сайту. Грамотна стратегія SMM та її якісне виконання практично гарантує, що у потенційних клієнтів у результаті складеться саме таке враження від компанії, яке працюватиме на покращення конверсії. Крім цього, аналіз трафіку та конверсій із соціальних мереж дозволить покращити маркетингову стратегію в цілому. І, можливо, розширити цільову аудиторію. Маркетинг у соціальних мережах може стати серйозною перевагою для будь-якого бізнесу. Насправді немає жодних підстав не впроваджувати соціальні медіа у вашу стратегію просування — SMM настільки рентабельне вкладення, що про це точно не доведеться шкодувати. Виділено основні задачі маркетингового менеджменту для підприємницької структури, дотримання яких полегшує розробку плану маркетингу.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент; SMM система; дослідження; споживачі; SMM план; підвищення ефективності маркетингу.

Література

1. Мак-Дональд М., Пейн Е. Сфера Послуг. Пошагове керівництво по маркетинговому планування. М.: Ексмо, 2009. — 448 с.
2. Вуд М.Б. Маркетинговий план: практичне керівництво по розробці: пров. з англ. М.: Вільямс, 2007.
3. Кобець Е.А. Планування на підприємстві: навч. посібник. Таганрог: ТРТУ, 2006.
4. www.wikipedia.com

R. Bezus, L. Kryuchko, K. Pererva

MARKETING MANAGEMENT IN SMM

Summary

The article analyzes marketing management in the SMM system and in the enterprise as a whole. Marketing management plays an important coordinating role, helping to reach agreement within the business structure, determining the directions of its development, stimulating internal cooperation, coordinating the allocation of resources and outlining the tasks based on which the company expects to achieve its marketing goals. Marketing management in the SMM structure helps to realize such goals of the enterprise as: promotion of own goods, consumer loyalty, autonomous sales, brand promotion. With SMM, you have the opportunity to talk about your company, services or products, accept orders, and give your target audience the opportunity to share with others. Interested client, studying the company, be sure to pay attention to its profile on social networks. Quality profiles improve the loyalty of potential customers, increase the degree of trust and satisfaction. And, as a result, increase conversions. An open company that is not afraid to communicate with the community looks consciously better and stronger than a company that is closed within one main site. A competent SMM strategy and its high-quality implementation practically guarantees that potential customers will have the impression from the company that will work to improve conversions. In addition, the analysis of traffic and conversions from social networks will improve the marketing strategy as a whole. And possibly expand the target audience. Social media marketing can be a major asset to any business. In fact, there is no reason not to incorporate social media into your promotion strategy — SMM is such a cost-effective investment that you definitely won't have to regret it. Social media is a network of always available gateways through which people who would not normally search for certain key phrases can get to you. But who, nevertheless, may be interested in your offer, product or service. Marketing management will help you succeed in this structure. The main tasks of marketing management for the business structure, compliance with which facilitates the development of a marketing plan.

Keywords: marketing management; SMM system; research; consumers; SMM plan; marketing effectiveness.

References

1. Mak-Donal'd, M. and Pejn, E. (2009), Sfera Posluh. Poshahove kerivnytstvo po marketynhovomu planuvannia [Services. Step-by-step guide to marketing planning], Eksmo, Moscow, Russia.
2. Vud, M.B. (2007), Marketynhovyj plan: praktychne kerivnytstvo po rozrobtsi [Marketing plan: a practical guide to development], Vil'iams, Moscow, Russia.
3. Kobets', E.A. (2006), Planuvannia na pidpryiemstvi [Planning at the enterprise], TRTU, Tahanroh, Russia.
4. wikipedia (2021), available at: www.wikipedia.com (Accessed 25 Oct 2021).

№ 21 2021, стор. 66 - 71

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 65

Відомості про авторів

Р. М. Безус

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5284-9178


Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Kryuchko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-7490-3523


К. А. Перерва

магістр МгМр-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

K. Pererva

Master's student of the MgMr-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-2679-696X

Як цитувати статтю

Безус Р. М., Крючко Л. С., Перерва К. А. Маркетинговий менеджмент у smm. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.66

Bezus, R., Kryuchko, L. and Pererva, K. (2021), “Marketing management in smm”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.