EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
В. С. Лисюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.78

УДК: 338.4:005.332.4

В. С. Лисюк

НОВА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Анотація

У статті досліджено стан національної економіки, обгрунтовано перехід від сировинної експортно-орієнтованої моделі функціонування національної економіки до інноваційної моделі розвитку в умовах глобальної конкуренції. Функціонування різноманітних високотехнологічних індустріальних галузей створює додаткові синергетичні ефекти для економічного зростання за рахунок доповнення і стимулювання одна одну. Функціонування такої економіки приносить суспільству потрійну вигоду: підприємцям у вигляді прибутків в умовах зростаючої віддачі, працівникам у вигляді створення додаткових робочих місць з високою заробітною платою, державі у вигляді зростання податкових надходжень до державного бюджету.
Отже, в умовах глобальної конкуренції публічне управління економікою в Україні повинно бути спрямоване на перехід від сировинної економіки з дешевою робочою силою, виробництвом товарів з низькою доданою вартістю, з сировинно-експортною орієнтацією на виробництво конкурентоспроможних високотехнологічних інноваційних продуктів та послуг на світових ринках, створенню умов для стимулювання розвитку високотехнологічних індустріальних галузей економіки, що в кінцевому підсумку буде сприяти економічному розвитку країни та поліпшенню якості життя населення країни.

Ключові слова: закон спадної віддачі факторів виробництва; закон зростаючої віддачі факторів виробництва; науковий парк; інноваційний парк; технологічний парк; технополіс; інноваційний кластер; галузь Fin Tech.

Література

1. Новий економічний курс України. Стратегія інноваційного розвитку / за заг. ред. Ю. В. Тимошенко, В.А. Ломаковича, 2018. 401 с. URL: https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf (дата звернення: 06.04.2020).
2. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / за ред. проф. О.А. Устенко. Тернопіль: Економічна думка. 2002. 495 с.
3. Панчишин С. Макроекономіка: нав. посіб. Київ: Либідь, 2001. 616 с.
4. Эрик С. Райнерт. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой. Москва: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. 384 с. URL: http://library.asue.am/books/3532.pdf (дата звернення: 15.02.2020).
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 12.03.2021).
6. Мочерний С., Устенко О. Технопарк. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т. 3. Київ: Академія, 952 с. С. 628—629.
7. Мовчан І.В., Чучіна І.М. Формування інноваційних кластерів в Україні. Економічний простір. 2011. № 49. С. 288—294.
8. Югас Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності. Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. Вип. 3. С. 84—88.
9. Смолич Д.В. Концептуальні засади формування інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012, № 725: Проблеми економіки та управління. С. 206—211.
10. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З.С. Варналія. Київ: НСД. 2007, 820 с.
11. Тищенко О.М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. Київ: Київський університет, 2010. Вип. 21. С. 74—80.
12. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 05.12.2012 р., №40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 16.05.2020).

V. Lysyuk

A NEW PARADIGM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION

Summary

The article examines the state of the national economy, substantiates the transition from raw material export-oriented model of the national economy to an innovative model of development in conditions of global competition. Supporting raw material exports, the economy loses three times: due to inefficient export structure, high level of material and energy consumption of raw materials as well as growing shortage of products of high-tech industries. And most importantly — there is an irreversible degradation of national industrial potential. Based on the objective economic law of diminishing returns, it can be argued that the dominance of the production of raw materials and exports in the economy together with the production of goods with a low degree of processing inevitably leads the country to poverty.
With the change of the intersectoral structure of the economy, aimed at the development of high-tech industries and industries with high added value, "explosive" economic growth and increase of the welfare of society will take place in the country.
The operation of various high-tech industries creates additional synergetic effects for economic growth by complementing and stimulating each other. The functioning of such an economy brings three benefits to society: in the form of profits in terms of increasing returns to the entrepreneurs, in the form of creating additional jobs with high wages to the workers and in the form of increasing tax revenues to the state budget to the state.
In order to effectively restructure the Ukrainian economy and the possibilities of successful operation in conditions of global competition, it is necessary to develop a strategy of innovation policy and the formation of an innovative institutional environment. The implementation of forms of national investment ecosystems should be based on a cluster strategy.
Thus, in conditions of global competition, public economic management in Ukraine should be aimed at the transition from raw material economy with cheap labor, production of low value-added goods with a raw material-export orientation to the production of competitive high-tech innovative products and services in world markets in order to stimulate the development of high-tech industrial sectors of the economy, which will ultimately contribute to the economic development of the country and improve the quality of life of the population.

Keywords: law of decreasing return of production factors; law of increasing return of production factors; science park; innovation park; technology park; technopolis; innovation cluster; Fin Tech branch.

References

1. New course of Ukraine (2021), "Strategy of innovative development", available at: https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf (Accessed: 06 Oct 2021).
2. Savel'iev, Ye.V. (2002), Mizhnarodna ekonomika: teoriia mizhnarodnoi torhivli i finansiv [International economics: the theory of international trade and finance], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.
3. Panchyshyn, S. (2001), Makroekonomika [Macroeconomics], Lybid', Kyiv, Ukraine.
4. Reinert, E. S. (2011), How rich countries got rich… And why poor countries stay poor, Constable & Robinson Ltd., London, UK, available at: http://library.asue.am/books/3532.pdf (Accessed: 15 Oct 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (1998—2021), "Fixed assets. Capital investment" available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed: 12 Oct 2021).
6. Mochernyy, S. and Ustenko, O. (2002), "Technopark", Ekonomichna entsyklopediya v tr`okh tomakh [Economic encyclopedia. In three volumes], Akademiia, Kyiv, Ukraine, vol. 3, pp. 628—629.
7. Movchan, I.V. and Chuchina, I.M. (2011), "Formation of innovation clusters in Ukraine". Ekonomichnyj prostir, vol. 49, pp. 288—294.
8. Yuhas, E.F. (2010), "Innovation cluster as a factor of competitiveness", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 3, pp. 84—88.
9. Smolych, D.V. (2012), "Conceptual bases of formation of innovation clusters in the conditions of cross-border cooperation of regions", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 725, pp. 206—211.
10. Varnalij, Z.S. Vorotin, V.Ye. Kujbida, V.S. Libanova, E.M., and Makohon, Yu.V (2007), Derzhavna rehional'na polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State regional policy of Ukraine: features and strategic priorities], NSD, Kyiv, Ukraine.
11. Tyschenko, O.M. (2010), "Clusters as a vector of economic development: organization, essence and concepts", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 21, pp. 74—80.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Innovation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed: 16 Oct 2021).

№ 21 2021, стор. 78 - 84

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 339

Відомості про авторів

В. С. Лисюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та маркетингу, Рівненський інститут слов'янознавства, м. Рівне

V. Lysyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, Rivne Institute of Slavonic Studies, Rivne

ORCID:

0000-0002-3805-6937

Як цитувати статтю

Лисюк В. С. Нова парадигма публічного управління національної економіки в умовах глобальної конкуренції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.78

Lysyuk, V. (2021), “A new paradigm of public administration of the national economy in conditions of global competition”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 78–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.