EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Г. Кубай, Ю. В. Денега

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.85

УДК: 338.4

О. Г. Кубай, Ю. В. Денега

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено дослідження стану розвитку агропромислового комплексу України. Відмічено його значний потенціал і стабільну позитивну динаміку розвитку в останні роки. Зазначено, що сільське господарство є пріоритетним сектором національної економіки, оскільки є одним із лідерів серед секторів економіки і займає в товарній структурі експорту друге місце. Водночас аграрні підприємства зосередили свої зусилля на виробництві зернових та технічних культур при одночасному стрімкому скороченні галузі тваринництва. В цих умовах особливої актуальності набуває питання забезпечення диверсифікації діяльності аграрних підприємств з метою збільшення прибутковості, зменшення ризиків та забезпечення рівномірності отримання доходів. Розглянуто основні типи диверсифікації для виробничого підприємства, проведена оцінка переваг та недоліків диверсифікації у сільському господарстві. Визначено фактори впливу на процес диверсифікації та пріоритетні напрями її розвитку для суб'єктів агробізнесу. Визначено послідовність оцінювання потенціалу підприємства щодо запровадження диверсифікації виробництва. Акцентовано увагу на необхідності оцінки рівня потенціалу підприємства у зв'язку з тим, що він ілюструє ресурсні перспективи створення необхідних умов забезпечення функціонування виробництва підприємства і появі нових можливостей розвитку. Запропоновано застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства з метою аналізу економічної доцільності розвитку диверсифікаційних процесів в аграрному підприємстві. Зазначено, що запровадження певного виду диверсифікації сприятиме доповненню діючого бізнесу альтернативними видами діяльності, що дасть змогу оптимізувати використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства, а також забезпечити створення робочих місць, що є досить актуальним в умовах зростаючих темпів трудової міграції населення.

Ключові слова: диверсифікація; сільськогосподарське підприємство; ризики; ресурсний потенціал; ефективність.

Література

1. Аграрний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку. URL: https://www.vgolos.zt.ua/ahrarnyy-sektor-ekonomiky-ukrayiny-suchasnyy-stan-ta-perspektyvy-rozvytku/(дата звернення: 16.10.2021).
2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: КНЕУ, 2004. 624 с.
3. Батракова Т.І. Управління ефективністю діяльності підприємства — запорука його успішного функціонування. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Т. 19. № 2: 2015. С. 13—19.
4. Богуславський Є.І., Горяник О.В. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. № 8. 2016. С. 40—47.
5. Бондар О.Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2015. 20 с.
6. Бурачек І.В., Михайленко Н.В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 21. 2018. С.134—137.
7. Дрималовська Х.В. Розвиток диверсифікації на підприємствах: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.04. Львів, 2016. 219 с.
8. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / редкол.: Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр "Академія", 2001. 848 с.
9. Зоренко О.В. Диверсифікація аграрного підприємства: сутність, напрями, види. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2005. № 1. С. 144—147.
10. Калетнік Г.М., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М. Аграрна політика та земельні відносини: підручник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 307 с.
11. Коломицева О.В. та Опаленко А.М. Стратегія диверсифікації виробництва як інструмент інноваційного розвитку підприємства. Збірник наукових праць ЧДТУ. Вип. 50. 2018. С. 102—114.
12. Корінько М.Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 486 с.
13. Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 2 (56). 2019. С. 79—94.
14. Куценко В.І. Диверсифікація галузей сільського господарства в україні: можливості та загрози. Ефективна економіка. № 7. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3220
15. Люзе М.В., Окландер М.А. Перспективи диверсифікації виробництва України в умовах інтеграційних процесів. Молодий вчений. 2014. № 5 (1). С. 144—148.
16. Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовахтрансформаційної економіки автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Харківський національний економічний університет. Харків, 2004. 20 с.
17. Сільське господарство України: статистичний збірник. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (дата звернення: 16.10.2021).
18. Ткаченко С.Є. Аналіз інвестиційної діяльності в аграрному секторі України, визначення факторів та шляхів її активізації. Економіка та суспільство. Вип. 23. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/138/133
19. Томілін О.О. Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері. Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки. № 3 (69). 2012. С. 205—211.
20. Україна у 2020 році збільшила імпорт агропродукції на 13%. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169535-ukraina-u-2020-roci-zbilsila-import-agroprodukcii-na-13.html (дата звернення: 15.06.2021).
21. Цогла О.О. Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис… канд. екон. наук. 08.00.04. Львів, 2011. 24.

О. Kubai, Yu. Deneha

DIVERSIFICATION OF ACTIVITY AS A FACTOR OF BALANCED DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article examines the state of development of the agro-industrial complex of Ukraine. Its significant potential and stable positive dynamics of development in recent years are noted. It is noted that agriculture is a priority sector of the national economy, as it is one of the leaders among sectors of the economy and ranks second in the commodity structure of exports. At the same time, agricultural enterprises have focused their efforts on the production of grain and industrial crops while rapidly reducing the livestock industry. In these conditions, the issue of ensuring the diversification of agricultural enterprises in order to increase profitability, reduce risks and ensure uniformity of income becomes especially relevant. The main types of diversification for a manufacturing enterprise are considered, the advantages and disadvantages of diversification in agriculture are assessed. Factors influencing the process of diversification and priority areas of its development for agribusiness entities are identified. The sequence of assessing the potential of the enterprise to introduce diversification of production is determined. Emphasis is placed on the need to assess the level of potential of the enterprise due to the fact that it illustrates the resource prospects of creating the necessary conditions for the functioning of the enterprise and the emergence of new opportunities for development. The application of methods for assessing the effectiveness of diversification of agricultural enterprises in order to analyze the economic feasibility of diversification processes in the agricultural enterprise. It is noted that the introduction of a certain type of diversification will help to supplement the existing business with alternative activities, which will optimize the use of production and resource potential of the enterprise, as well as ensure job creation, which is quite relevant in increasing labor migration. The final decision on the choice of strategy for diversification of an agricultural enterprise should be based on the analysis of its financial and economic condition and assessment of the effectiveness of diversification, which will guarantee the entrepreneurial success of agribusiness in transformational changes in the economy.

Keywords: diversification; agricultural enterprise; risks; resource potential; efficiency.

References

1. vgolos.zt (2018), "The agricultural sector of Ukraine's economy: current status and prospects", available at: https://www.vgolos.zt.ua/ahrarnyy-sektor-ekonomiky-ukrayiny-suchasnyy-stan-ta-perspektyvy-rozvytku/ (Accessed 16 Oct 2021).
2. Andrijchuk, V.H. (2004), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises], 2-d ed., KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Batrakova, T.I. (2015), "Managing the efficiency of the enterprise — the key to its successful operation", Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. prats'. Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universyte, vol. 19, no. 2, pp. 13—19.
4. Bohuslavskiy, E. and Goryanik, O. (2016), "Diversification of agricultural production", Agrosvit, vol. 8, pp. 40—47.
5. Bondar, O.H. (2015), "Land as an object of ownership under the land legislation of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
6. Burachek, I.V. and Mykhajlenko, N.V. (2018), "The current state and prospects of agricultural development in Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 21, pp.134—137.
7. Drymalovs'ka, Kh.V. (2016), "Development of diversification in enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv, Ukraine.
8. Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t. [Economic Encyclopedia: in 3 vols.], vol. 2, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
9. Zorenko, O.V. (2005), "Diversification of the agricultural enterprise: essence, directions, types", Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 1, pp. 144—147.
10. Kaletnik, H.M. Honcharuk, I.V. Yemchyk, T.V. and Lutkovs'ka, S.M. (2020), Ahrarna polityka ta zemel'ni vidnosyny [Agrarian policy and land relations], VNAU, Vinnytsia, Ukraine.
11. Kolomytseva, O.V. and Opalenko, A.M. (2018), "Strategy of production diversification as a tool for innovative development of the enterprise", Zbirnyk naukovykh prats' ChDTU, vol. 50, pp. 102—114.
12. Korin'ko, M.D. (2007), Dyversyfikatsiia: teoretychni ta metodolohichni osnovy [Diversification: theoretical and methodological foundations], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
13. Kubaj, O.H. (2019), "Problems and prospects for the development of crop production in the context of sustainable use of agricultural land", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2 (56), pp. 79—94.
14. Kutsenko, V.I. (2014), "Diversification of agriculture in Ukraine: opportunities and threats", Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3220 (Accessed 16 Oct 2021).
15. Liuze, M.V. and Oklander, M.A. (2014), "Prospects for diversification of Ukrainian production in terms of integration processes", Molodyj vchenyj, vol. 5 (1), pp. 144—148.
16. Popova, S.M. (2004), "Diversification of enterprises in a transformational economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kharkivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, Kharkiv, Ukraine.
17. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Agriculture of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (Accessed 16 Oct 2021).
18. Tkachenko, S.Ye. (2021), "Analysis of investment activityin the agricultural sector of Ukraine, determination of factors and waysof its activation", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 23, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/138/133 (Accessed 16 Oct 2021).
19. Tomilin, O.O. (2012), "Diversification of agricultural enterprises as an effective strategic orientation in the agro-industrial sphere", Zbirnyk naukovykh prats' VNAU Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3 (69), pp. 205—211.
20. Ukrinform (2021), "Ukraine in 2020 increased imports of agricultural products by 13%", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169535-ukraina-u-2020-roci-zbilsila-import-agroprodukcii-na-13.html (Accessed 15 Oct 2021).
21. Tsohla O.O. (2011), "Substantiation and economic assessment of diversification of machine-building enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine.

№ 21 2021, стор. 85 - 92

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

О. Г. Кубай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. Kubai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5099-489X


Ю. В. Денега

магістр факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Yu. Deneha

Master's student of the Department of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0959-686X

Як цитувати статтю

Кубай О. Г., Денега Ю. В. Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 85–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.85

Kubai, О. and Deneha, Yu. (2021), “Diversification of activity as a factor of balanced development of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 85–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.