EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Ю. В. Подмешальська, О. А. Скирдова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.93

УДК: 657: 658.62

Ю. В. Подмешальська, О. А. Скирдова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Анотація

Для раціональної організації бухгалтерського та управлінського обліку виробничих запасів суб'єктам господарювання необхідно чітко визначати завдання бухгалтерського та управлінського обліку, напрямки інформаційного, документального забезпечення для оперативного управління виробничими запасами на певних етапах обліку.
Перевага проведених досліджень полягає в розгляді облікових процедур бухгалтерського та управлінського обліку виробничих запасів у певній послідовності, а саме: від планування виробничих запасів в управлінському обліку, їх надходженні, використанні та визначені залишків виробничих запасів у бухгалтерському обліку не тільки на кінець звітного, а й протягом звітного періоду.
За результатами дослідження поточної та звітної інформації бухгалтерського обліку виробничих запасів, а також поточної, оперативної, звітної інформації, яку потребує управлінський облік для управління запасами у статті запропоновані практичні рекомендації щодо впровадження документального забезпечення оперативної інформації.
Для ефективного управління виробничими запасами важливе значення має визначення інформаційних потреб, термінів надання інформації та її документальне оформлення, тому у статті визначені інформаційне забезпечення господарських операцій та процедур обліку виробничих запасів, джерела інформації та відповідальні за надання необхідної інформації.
Забезпеченість виробничого процесу виготовлення готової продукції виробничими запасами одне із головних завдань управлінського обліку. Для виконання завдання необхідна оперативна інформація протягом звітного періоду про фактичне використання виробничих запасів, і головне про фактичні залишки виробничих запасів. Запропонована методика формування та документального забезпечення необхідної інформації для управлінського обліку за даними бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримати оперативну інформацію та корегувати поставки виробничих запасів.
Запропоноване документальне забезпечення інформації для управлінського обліку має значення не тільки в її оперативності, але й ще виконує контрольні функції для аналізу і корегування управлінських рішень щодо управління виробничими запасами на виготовлення готової продукції.

Ключові слова: бухгалтерський облік; управлінський облік; виробничі запаси; виробництво; документальне забезпечення; інформаційне забезпечення; готова продукція.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
2. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Мисливка К.А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (дата звернення: 11.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Подмешальська Ю.В., Парнюк О.В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 22. С. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Подмешальська Ю.В., Понякіна К.Ю. Облік та аудит виробничих витрат на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64.

Yu. Podmeshalska, О. Skyrdova

ACCOUNTING AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF INVENTORIES

Summary

For the rational organization of accounting and management accounting of inventories, businesses need to clearly define the tasks of accounting and management accounting, areas of information, documentation for the operational management of inventories at certain stages of accounting.
The advantage of the research is to consider the accounting procedures for accounting and management accounting of inventories in a certain sequence, namely: from the planning of inventories in management accounting, their receipt, use and determination of inventories in accounting not only at the end of the reporting but also during reporting period.
Based on the results of the study of current and reporting information of inventory accounting, as well as current, operational, reporting information required by management accounting for inventory management, the article offers practical recommendations for the implementation of documentation of operational information.
For effective management of inventories it is important to determine the information needs, deadlines for information and its documentation, so the article identifies information support of business operations and procedures for accounting for inventories, sources of information and responsible for providing the necessary information.
Provision of the production process of manufacturing finished products with production stocks is one of the main tasks of management accounting. To perform the task requires operational information during the reporting period on the actual use of inventories, and most importantly on the actual balances of inventories. A method of forming and documenting the necessary information for management accounting according to accounting data, which allows to obtain operational information and adjust the supply of inventories.
The proposed documentation of information for management accounting is important not only in its efficiency, but also performs control functions for the analysis and adjustment of management decisions on the management of inventories for the manufacture of finished products.

Keywords: accounting; management accounting; inventories; production; documentation; information support; finished products.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T. O., Chakalova, N. S. and Myslyvka, K. A. (2019), "Improving the account of income from the implementation of goods, as a tool of effective management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (Accessed 11 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Podmeshalska, Yu. and Parniuk, О. (2020), "Documentary accounting of inventories at the enterprise", Agrosvit, vol. 22, pp. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Podmeshalska, Yu. and Poniakina, K. (2020), "Accounting and audit of production costs at the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64.

№ 21 2021, стор. 93 - 99

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 523

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


О. А. Скирдова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. Skyrdova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-9862-4166

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Скирдова О. А. Бухгалтерський облік та управлінський облік виробничих запасів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.93

Podmeshalska, Yu. and Skyrdova, О. (2021), “Accounting and management accounting of inventories”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.