EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНСТАНТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В НАУКОВІЙ ЕТИЦІ
М. О. Дурман, О. Л. Дурман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.100

УДК: 351.88

М. О. Дурман, О. Л. Дурман

КОНСТАНТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В НАУКОВІЙ ЕТИЦІ

Анотація

Статтю присвячено розгляду принципам академічної доброчесності та етики в професійній та освітньо-науковій спільноті. Хоча питання академічної доброчесності носять загальнонауковий характер, це дослідження зосереджене на дотриманні вищезазначених принципів у галузі публічного управління та адміністрування. Сучасний розвиток публічного управління грунтується на реформувані державної служби, як суб'єкта державного управління, і потребує нової моделі професійної етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що має стати утвердженням в суспільних відносинах демократичної та гуманної сутності української держави. Потреба в посиленні етичних засад державної служби в Україні відповідає також світовому вектору суспільного розвитку, гуманізації міждержавних відносин, адаптації до стандартів Європейського Союзу. Останнім часом актуальною темою професійної етики є питання доброчесності, що є похідним поняттям від академічної доброчесності. Питання академічної доброчесності є невід'ємною складовою системи забезпечення якості освіти. Розкрито, що принципи академічної доброчесності, безперечно, базуються на принципах етичних. Зосереджена увага на хибному усвідомленні молодим поколінням орієнтації на академічні та соціально-професійні успіхи будь-якою ціною, коли освіта розглядається як "товар". При цьому навчання у закладах вищої освіти використовується тільки для досягнення високого соціального статусу, знецінюючи знання, здобуті в університетах, як неперспективних. Досліджено, що існує прямий зв'язок між частотою списування і загальним рівнем соціально-економічного розвитку країни, а також рівнем корупції у державі, а вирішальними факторами, що зумовлюють чи обмежують списування, є відношення самого соціального середовища до недоброчесних і корупційних практик. Доведено, що особливо актуальною є професійна етика та академічна доброчесність в середовищі майбутніх та діючих професіоналів публічного управління та адміністрування, а недотримання норм академічної доброчесності призводить до деградації професійності.

Ключові слова: етика; доброчесність; академічна доброчесність; освітньо-наукова діяльність; публічне управління.

Література

1. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
2. Василевська Т.Е. Етичні аспекти реформування системи державної служби. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_18
3. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. Тернопіль: Астон. 2007. 398 с.
4. Товмач А.С. Питання етики державних службовців. Форум права. 2015. № 2. С. 159—162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
5. Лопушинський І.П. Роль етичних кодексів державних службовців у вирішенні сучасних управлінських завдань. Координати управління: збірник наукових праць Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 2. Івано-Франківськ "Місто НВ", 2012. С. 6—28.
6. Романенко Є.О. Нові стандарти етики державних службовців. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 71—77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_1_8
7. Янюк Н. Актуальні питання у регулюванні питань професійної етики. Вісник Львівського університету. Серія юридична: зб. наук. праць. 2013. Вип. 57. 384 с. С. 203—209.
8. Тицька Я. Академічна доброчесність" та "академічна відповідальність" у забезпеченні якості освіти. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/37.pdf?fbclid=IwAR1Wlkari53ulbpqyI4aCADNwUF2fwVMMueh2HdpOnVuxg7PBUEnSN_WuXY
9. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38304/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
10. Мазурок Д.І. Плагіат: неприємна випадковість чи злий намір? Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 1. С. 56—62.
11. Рижко О.М. Плагіат як соціально-комунікаційне явище: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 388 с.
12. Васильєва Т., Колдовський А. Місце наукової етики в розвитку успішної кар'єри науковця. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf
13. Верхола М. І Актуалізація поняття "академічна доброчесність" у сучасному освітньому та науковому середовищі України. URL: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/02/iiasc_academic_integrity_12_2019.pdf
14. Фролов И.Т. Этические аспекты биологии. М. Знание, 1986. 64 с
15. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
16. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
17. Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
18. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
19. Цивільний Кодекс України: від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
20. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт: сайт Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні. URL: https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/
21. Teixeira A.A., Rocha M.F. Cheating by economics and business undergraduate students: an exploratory international assessment. Higher Education. 2010. 59 (6). 663—701. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-009-9274-1

M. Durman, O. Durman

CONSTANT OF ACADEMIC INTEGRITY IN SCIENTIFIC ETHICS

Summary

The article is devoted to the consideration of the principles of academic honesty and ethics in the professional and educational-scientific community. Although the issues of academic integrity are of a general scientific nature, this study focuses on adherence to the above principles in the field of public administration and administration. The modern development of public administration is based on reforming the civil service as a subject of public administration, and requires a new model of professional ethics for civil servants and local government officials, which should become an assertion in public relations of the democratic and humane essence of the Ukrainian state. The need to strengthen the moral principles of public service in Ukraine also meets the global vector of social development, humanization of interstate relations, adaptation to the standards of the European Union. Recently, the hot topic of professional ethics is the issue of honesty, which is a derivative of the concept of academic honesty. In turn, the issue of academic integrity is an integral part of the quality assurance system in education. It is revealed that the principles of academic honesty are certainly based on ethical principles. Attention is focused on the misconception of the young generation of orientation towards academic and socio-professional success at any cost, when education is viewed as a commodity. At the same time, education in higher educational institutions is used only to achieve a high social status, devaluing the knowledge gained in universities as unpromising. It has been reported that there is a direct relationship between the frequency of cheating and the general level of socio-economic development of the country, as well as the level of corruption in the state, and the decisive factors that predetermine or limit cheating are the attitude of the social environment itself to unsuccessful and corrupt practices. It has been proved that professional ethics and academic honesty are especially relevant among future and current professionals of public administration and administration, and non-observance of the norms of academic virtue leads to the degradation of professionalism.

Keywords: ethics; honesty; academic integrity; educational and scientific activities; public administration.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Civil Service", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 20 October 2021).
2. Vasylevs'ka, T. E. (2011), "Ethical aspects of reforming the civil service", Demokratychne vryaduvannya, vol. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_18 (Accessed 21 October 2021).
3. Rudakevych, M. I. (2007), Profesiyna etyka derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoriya i praktyka formu-vannya v umovakh demokratyzatsiyi derzhavnoho upravlinnya [Professional ethics of civil servants: theory and practice of formation in terms of democratization of public administration], Aston, Ternopil, Ukraine/
4. Tovmach, A. S. (2015), "Questions of ethics of civil servants", Forum prava, vol. 2, pp. 159—162. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (Accessed 21 October 2021).
5. Lopushyns'kyy, I. P. (2012), "The role of codes of ethics for civil servants in solving modern management problems", Koordynaty upravlinnya: zbirnyk naukovykh prats' Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 2, pp. 6—28.
6. Romanenko, Yе. O. (2016), "New standards of ethics for civil servants", Publichne uryaduvannya, vol. 1, pp. 71—77. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_1_8 (Accessed 22 October 2021)
7. Yanyuk, N. (2013), "Current issues in the regulation of professional ethics. Visnyk L'vivs'koho universytetu", Seriya yurydychna: zb. nauk. prats', vol. 57, pp. 203—209.
8. Tyts'ka, Yа. (2018), ""Academic integrity" and "academic responsibility" in ensuring the quality of education", Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/37.pdf?fbclid=IwAR1Wlkari53ulbpqyI4aCADNwUF2fwVMMueh2HdpOnVuxg7PBUEnSN_WuXY (Accessed 22 October 2021).
9. Kolesnikov, A. (2019), "Academic integrity in the Ukrainian educational and scientific space: problems and social threats", Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38304/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf (Accessed 22 October 2021).
10. Mazurok, D. I. (2012), "Plagiarism: an unpleasant accident or malice?", Teoriya i praktyka intelektual'noyi vlasnosti. vol. 1, pp. 56—62.
11. Ryzhko, O.M. (2017), Plahiat yak sotsial'no-komunikatsiyne yavyshche: monohrafiya [Plagiarism as a socio-communicative phenomenon]. PALIVODA AV, Kyiv, Ukraine.
12. Vasyl'yeva, T. and Koldovs'kyy, A. (2017), "The place of scientific ethics in the development of a successful career as a scientist", Available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf (Accessed 23 October 2021).
13. Verkhola, M. I. (2020), "Actualization of the concept of "academic integrity" in the modern educational and scientific environment of Ukraine", Available at: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/02/iiasc_academic_integrity_12_2019.pdf (Accessed 23 October 2021).
14. Frolov, Y. T. (1986), Еtycheskye aspekty byolohyy [Ethical aspects of biology], Knowledge, Moscow, Russia.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On education", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Accessed 20 October 2021).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On higher education", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 20 October 2021).
17. Bakhrushyn, V. (2018), "Academic plagiarism and self-plagiarism in science and higher education: regulatory framework and world experience", Available at: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid (Accessed 23 October 2021).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (Accessed 20 October 2021).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Civil Code of Ukraine, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Accessed 20 October 2021).
20. Satsyk, V. "Academic Integrity: Mythical Concept or Effective Concept: Website of the Academic Integrity Promotion Project in Ukraine", Available at: https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/ (Accessed 22 October 2021).
21. Teixeira, A. A. and Rocha, M. F. (2010), "Cheating by economics and business undergraduate students: an exploratory international assessment", Higher Education, vol. 59 (6), pp. 663—701, Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-009-9274-1 (Accessed 23 October 2021).

№ 21 2021, стор. 100 - 106

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 54

Відомості про авторів

М. О. Дурман

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

M. Durman

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3775-205X


О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7829-9944

Як цитувати статтю

Дурман М. О., Дурман О. Л. Константа академічної доброчесності в науковій етиці. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.100

Durman, M. and Durman, O. (2021), “Constant of academic integrity in scientific ethics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.