EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Р. В. Буковський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.107

УДК: 35.072.2

Р. В. Буковський

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Зазначено, що у глибинах цивілізації, завдяки працям етнографів, виявлені протокоммунікатівние прийоми, покликані підкреслити роль лідера в зграї, позначити соціальний статус тієї чи іншої особистості, привернути увагу до діяльності персони. За часів античності урбанізація населення, зміни в соціально-економічному житті людей зумовили виникнення держави і розвиток, у зв'язку з цим, соціальної комунікації. Цей процес супроводжувався переходом від міжособистісної комунікації до масової і характеризувався зростанням ролі усного слова — ораторським мистецтвом. Визначено, що оформлення зв'язків з громадськістю в комерційній, соціальній і політичній сферах, в органах державної і місцевої влади сприяють демократичний розвиток держав, проголошення принципів інформаційної відкритості, розвиток ринкової економіки. Ці фактори змушують "продавців" не тільки вдаватися до рекламних технологіям продажу "продукту", а й до механізмів формування та підтримки "ділової репутації". Розвиток високих технологій і поява нових засобів масової комунікації підвищують можливість адресного впливу, зміна масової свідомості. Дані процеси властиві і для українського суспільства, проте, у порівнянні зі США і з країнами Європи, вони почалися пізніше. В кінці XX століття в Україні спостерігається високий інтерес, як до практики, так і до теорії PR. Одним з дискусійних питань серед дослідників є формулювання загальноприйнятого поняття "зв'язки з громадськістю". Попередній аналіз трактувань PR у літературі вказує на те, що в науковому середовищі не розроблений чіткий категоріальний апарат. За оцінками деяких дослідників існує понад 400 визначень зв'язків з громадськістю. Зазначено, що попри різницю у вербальній конструкції, автори описують подібне явище.

Ключові слова: публічне управління; громадськість; розвиток держави; соціальна комунікація; зв'язки з громадськістю; паблік рилейшнз.

Література

1. Вакун О.В., Семчук І. В., Грабчук О. В. PR-служба в сфері державного управління: основні напрями розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.31
2. Кобина Я.И. Public relations In the municipality: concept, role and functions. Коммуникология: электронный научный журнал. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/public-relations-in-the-municipalityconcept-role-and-functions
3. Оболёшева А.А. Пути совершенствования коммуникаций в системе государственного управления. Таврический научный обозреватель. 2015. № 4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvovaniyakommunikatsiy-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya
4. Орлик С.В., Стежко З.В. Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 11. С. 348—367.
5. Руденко О.І. Зв'язки з громадськістю в умовах сучасного політичного процесу: автореф. дис… на здобуття н.ст. к.п.н. за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси. Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Одеса, 2014. 18 с.
6. Рябець І. Тенденції становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні. Polish journal of science. 2020. № 31. С. 42—46.
7. Суди мають налагоджувати зв'язки з громадськістю. Офіційний веб-сайт Національна школа суддів України. URL: http://www.nsj.gov.ua/ua/news/sudi-maut-nalagodjuvati-zvyazki-z-gromadskistu-1/
8. Emina, K. (2020). Public Administration and Ethics in Digital Era. PINISI Discretion Review. Pinisi Discretion Review, vol. 3, issue 2, рр. 243—260.

R. Bukovskyi

THE ESSENCE OF INTERACTION WITH THE PUBLIC IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

It is noted that in the depths of civilization, thanks to the work of ethnographers, revealed protocommunicative techniques designed to emphasize the role of the leader in the pack, to indicate the social status of a person, to draw attention to the activities of the person. In ancient times, urbanization of the population, changes in the socio-economic life of the people led to the emergence of the state and the development, in this regard, of social communication. This process was accompanied by a transition from interpersonal to mass communication and was characterized by the growing role of the spoken word — oratory. It is determined that the formation of public relations in the commercial, social and political spheres, in state and local authorities contribute to the democratic development of states, the proclamation of the principles of information openness, the development of a market economy. These factors force "sellers" not only to resort to advertising technologies to sell the "product", but also to the mechanisms of formation and maintenance of "business reputation". The development of high technologies and the emergence of new means of mass communication increase the possibility of targeted influence, change of mass consciousness. These processes are also characteristic of Ukrainian society, however, in comparison with the United States and European countries, they began later. At the end of the XX century in Ukraine there is a high interest in both practice and theory of PR. One of the debatable issues among researchers is the formulation of the common concept of "public relations". Preliminary analysis of PR interpretations in the literature indicates that a clear categorical apparatus has not been developed in the scientific community. Some researchers estimate that there are more than 400 definitions of public relations. It is noted that despite the difference in verbal construction, the authors describe a similar phenomenon. In addition, in the research of certain elements of public relations, such phrases as "PR technologies", "PR-campaign", "PR-program", "PR-action", etc. have become commonplace. This is due to the fact that the first studies of this phenomenon appeared in the United States. Therefore, in our opinion, the terms "PR", "public relations", "public relations" have an equal right to be used in scientific works. This classification is conditional, which does not provide for mutual exclusion. Each group of definitions to some extent includes both components: the ability to manage through public relations, and building a PR system of communication. The selection of these groups is fundamental, because it allows to study the ambiguous nature of the object of study.

Keywords: public administration; public; state development; social communication; public relations; public relations.

References

1. Vakun, О., Semchuk, I. and Hrabchuk, O. (2021), "Pr-service in the field of public administration: the main directions of development", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119 (Accessed 13 Aug 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.31
2. Kobina, Ja.I. (2018), "Public relations In the municipality: concept, role and functions", Kommunikologija: jelektronnyj nauchnyj zhurnal, vol. 1, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/public-relations-in-themunicipality-concept-role-and-functions (Accessed 13 Aug 2021).
3. Oboljosheva, A.A. (2015), "Ways to improve communications in the public administration system", Tavricheskij nauchnyj obozrevatel', vol. 4-1, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/putisovershenstvovaniya-kommunikatsiy-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya (Accessed 13 Aug 2021).
4. Orlyk, S.V. and Stezhko, Z.V. (2021), "Public relations as a sphere of professional activity in Ukraine", Sotsium. Dokument. Komunikatsiia. Seriia: Istorychni nauky, vol. 11, pp. 348—367.
5. Rudenko, O.I. (2014), "Public relations in the modern political process", Ph.D. Thesis, 23.00.02 — political institutions and processes, Derzhavnyi zaklad "Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho", Odesa, Ukraine, P. 18.
6. Riabets, I. (2020), "Trends in the formation and development of professional training of future public relations specialists in Ukraine", Polish journal of science, vol. 31, pp. 42—46.
7. Official website of the National School of Judges of Ukraine, "Courts need to establish public relations", [Online], available at: http://www.nsj.gov.ua/ua/news/sudi-maut-nalagodjuvati-zvyazki-z-gromadskistu-1/ (Accessed 13 Aug 2021).
8. Emina, K. (2020). Public Administration and Ethics in Digital Era. PINISI Discretion Review. Pinisi Discretion Review, vol. 3, issue 2, pp. 243—260.

№ 21 2021, стор. 107 - 110

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 44

Відомості про авторів

Р. В. Буковський

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

R. Bukovskyi

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-6776-7730

Як цитувати статтю

Буковський Р. В. Сутність взаємодії з громадськістю у системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 107–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.107

Bukovskyi, R. (2021), “The essence of interaction with the public in the system of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 107–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.