EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
В. В. Литовченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.116

УДК: 35.076

В. В. Литовченко

СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Зазначено, що одним з найважливіших показників соціального та економічного рівня розвитку України є ступінь задоволеності населення якістю надання адміністративних послуг у публічному управлінні. Удосконалення механізмів надання адміністративних послуг у публічному управлінні є передумовою розвитку держави на сучасному етапі. У зв'язку з цим основною метою адміністративної реформи, що проводиться є перехід до якісно нової моделі публічного управління, заснованої на принципах переважання інтересів громадян, їх прав і свобод. Для досягнення зазначеної мети потрібно створити ефективну інфраструктуру надання адміністративних послуг, яка гарантувала б забезпечення максимального задоволення потреб населення адміністративних послуг.
Обгрунтовано, що поява нових технологій надання адміністративних послуг вимагає адекватного адміністративно-правового реагування, що відповідає сучасним завданням трансформації системи державного управління в Україні, зумовлює необхідність поглиблення теорії надання адміністративних послуг у взаємозв'язку з концепцією взаємодії громадян і влади, що змінилася, в тому числі в частини співвідношення таких категорій як "електронне урядування", "функції органів публічної влади" та "електронна державна послуга", ставить перед науковцями та практиками непросте завдання пошуку ефективних правових рішень у галузі організації надання адміністративних послуг, а також удосконалення та розвитку їх адміністративно-процедурної регламентації.
Визначено, що сьогодні застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої є одним із головних чинників розвитку сучасної правової держави. Їхнє повсюдне використання та широке поширення призводять до істотних змін у соціальній, політичній, економічній, культурній та інших сферах життя суспільства.

Ключові слова: державне управління; адміністративна послуга; публічне управління; електронне урядування; електронна державна послуга; інформаційно-комунікаційні технології.

Література

1. Закон України "Про адміністративні послуги" № 5203-VI від 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 04.11.2021).
2. Крикавська І. Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7, № 2. С. 162—165.
3. Критенко О.О., Брус Т.М. Аналіз підходів до визначення дефініції "адміністративні послуги". Теорія та практика управління. 2020. Вип. 3. С. 16—23.
4. Михайловська О.В.Формування сучасної системи управління якістю надання адміністративних послуг в Україні. Економіка та держава. Серія: Державне управління. 2020. № 3. С. 96—100.
5. Пєнська І.О. Сучасний стан надання адміністративних послуг населенню суб'єктами публічної адміністрації / І.О. Пєнська // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 41. — С. 242—246.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні" №918-2016-р, від 16.11.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 04.11.2021).

V. Litovchenko

MODERN BASIS FOR FORMING MECHANISMS FOR PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

It is indicated that one of the most important indicators of the social and economic level of development of Ukraine is the degree of satisfaction of the population with the quality of the provision of administrative services in public administration. Improving the mechanisms for the provision of administrative services in public administration is a prerequisite for the development of the state at the present stage. In this regard, the main goal of the ongoing administrative reform is the transition to a qualitatively new model of public administration based on the principles of the prevalence of the interests of citizens, their rights and freedoms. To achieve this goal, an effective infrastructure for the provision of administrative services should be created, which would guarantee maximum satisfaction of the needs of the population of administrative services.
It is substantiated that the emergence of new technologies for the provision of administrative services requires an adequate administrative and legal response that meets the modern tasks of transforming the system of public administration in Ukraine, necessitates deepening the theory of the provision of administrative services in conjunction with the changed concept of interaction between citizens and authorities in terms of the ratio of categories such as "electronic management "," functions of public authorities "and" electronic state service ", which poses a difficult task for scientists and practitioners to find effective legal solutions in the field of organizing the provision of administrative services, as well as to improve and develop their administrative and procedural regulation.
It has been determined that today the use of information and communication technologies in the activities of executive authorities is one of the main factors in the development of a modern legal state. Their widespread use and wide distribution lead to significant changes in the social, political, economic, cultural and other spheres of society. Recently, the relevance of the issue of using information and communication technologies by executive authorities has grown significantly. This is due to the ongoing informatization and modernization of public administration in the country, caused by the aggravation of such negative phenomena as: a low level of quality and efficiency in the provision of administrative services, ineffectiveness of decisions made, an increase in corruption risks, ineffective use of budget funds, etc.

Keywords: public administration; administrative service; public administration; e-government; electronic public service; information and communication technologies.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "About administrative services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (Accessed 04 Nov 2021).
2. Krikavska, I. (2020), "Regulatory legal regulation of digital technologies in the sphere of administrative services", Bulletin of the National University "Lvivska Politechnika", Series: Legal Science, vol. 2, pp. 162—165.
3. Krytenko, O.O. (2020), "Analysis of the steps before the definition of "administrative services", Theory and practice of sovereign governance, vol. 3, pp. 16—23.
4. Mikhaylovska, O.V. (2020), "Formation of the current management system as a result of administrative services in Ukraine", Economics and power. Series: State Management, vol. 3, pp. 96—100.
5. Pens`ka, І.O. (2020), "The current state of providing administrative services to the population of public administration sub-entities", Infrastructure market, vol. 41, pp. 242—246.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order "About the concept of development of the system of electronic services in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#Text (Accessed 04 Nov 2021).

№ 21 2021, стор. 116 - 120

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-11-18

Кількість переглядів: 63

Відомості про авторів

В. В. Литовченко

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

V. Litovchenko

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-5453-7394

Як цитувати статтю

Литовченко В. В. Сучасні засади формування механізмів надання адміністративних послуг у публічному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 116–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.116

Litovchenko, V. (2021), “Modern basis for forming mechanisms for providing administrative services in public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 116–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.