EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА РИЗИКОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Ємельянов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.5

УДК: 338.001.36

О. Ю. Ємельянов

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА РИЗИКОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Мета цього дослідження полягала в оцінюванні впливу реалізації енергозберігаючих інвестиційних проєктів на ризикованість діяльності тих підприємств, які ці проєкти впроваджують. Досліджено механізм такого впливу на засадах встановлення тієї ролі, яку відіграє коливання цін на енергоресурси серед інших чинників ризикованості діяльності суб'єктів підприємництва. Розглянуто теоретичні аспекти вибору індикаторів вимірювання ризикованості господарської діяльності. Визначено фактори, які визначають міру впливу реалізації енергозберігаючих інвестиційних проєктів підприємств на рівень ризикованості їх діяльності. Встановлено умову, за якої збільшення цього рівня супроводжується зростанням економічної ефективності функціонування підприємств. Здійснено емпіричне ретроспективне оцінювання впливу реалізації енергозберігаючих проєктів українських підприємств на ризикованість їх діяльності. Отримані у цьому дослідженні результати можуть бути використані власниками та менеджерами підприємств усіх видів економічної діяльності при оцінюванні економічної ефективності та обгрунтуванні доцільності здійснення енергозберігаючих інвестиційних заходів.

Ключові слова: енергозбереження; енергозберігаючий проєкт; інвестиції; підприємство; ризикованість; економічна ефективність.

Література

1. Андрусів У.Я., Мазур І.М. Комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 44—49.
2. Бойчук Н.Я., Острянко М.М. Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 19. С. 25—34.
3. Бурда В.Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 1—2. С. 45—48.
4. Джеджула В.В. Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проєкти. Економічний простір. 2011. № 54. С. 124—130.
5. Іваненко О.В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 8. С. 7—10.
6. Концеба С.М., Непочатенко О. О. Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект та перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2007. № 63. С. 1—5.
7. Майстро С., Більовський М. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна умова забезпечення енергетичної безпеки України. Ефективність державного управління. 2018. № 1 (54). С. 80—87.
8. Матвійчук Н.М. Пріоритети реалізації політики енергозбереження в Україні. Economics and management. Juvenis scientia. 2016. №. 1. С. 97—100.
9. Михаліцька Н.Я. Реалізація політики енерго- та ресурсозбереження в контексті зміцнення національної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2013. № 2. С. 108—117.
10. Петренко І.П., Козловська О.Ю. Фінансова підтримка проєктів у сфері енергозбереження в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14 (2). С. 65—68.
11. Андрєєва Н. М., Зіньковська Д. В. Аналітичний інструментарій оцінки маркетингової політики у сфері ризик-менеджменту. Економічні інновації. 2017. № 63. С.10—17.
12. Kot S., Dragon P. Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 27. Р. 102—108.
13. Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 6 (1). Р. 6—16.
14. Тимошик М.М. Оцінювання ризиків промислового підприємства в різних умовах функціонування. Вісник Одеського національного університету ім. Мечникова. 2018. Вип. 6 (71). С. 94—100.
15. Ящук О.О. Особливості прояву ризику в діяльності аграрних підприємств. Аграрний вісник Причорномор'я (Економічні науки). 2009. № 49. С. 38—43.
16. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks [Online]. Energies. 2018. Vol. 11 (12). Available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 Sept 2021).

O. Yemelyanov

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY-SAVING INVESTMENT PROJECTS ON THE RISK OF ENTERPRISES ACTIVITIES

Summary

An important way to increase the competitiveness of enterprises and, as a consequence, increase the value of financial and economic results of their economic activity is to reduce the unit cost of production resources for the products manufacture. Many Ukrainian enterprises are characterized by low energy efficiency of the production process. Therefore, these enterprises have an urgent need to reduce the specific consumption of fuel and energy resources. However, such a reduction often requires the investment of large investment resources. In this connection, the implementation of energy saving measures in enterprises should be preceded by a detailed assessment of their effectiveness and feasibility. For this purpose, it is necessary to forecast all the main socio-economic consequences of the implementation of energy-saving investment projects in enterprises. Among these consequences, the risk of economic activity of business entities is important, as its level significantly affects the market value, investment attractiveness, competitiveness and other important characteristics of enterprises. Therefore, it is necessary to establish the impact of the implementation of certain investment measures aimed at reducing the energy intensity of enterprises, the risk of their activities. The purpose of this study is to assess the impact of energy-saving investment projects on the riskiness of enterprises that implement these projects. The mechanism of such influence on the basis of establishing the role played by fluctuations in energy prices among other risk factors of business entities has been studied. Theoretical aspects of the indicators choice for measuring the riskiness of economic activity were considered. The factors that determine the influence degree of the implementation of energy-saving investment projects at the enterprises on the level of their activities risk were determined. An empirical retrospective assessment of the impact of the implementation of energy saving projects of Ukrainian enterprises on the risk of their activities was carried out. The obtained in this study results can be used by owners and managers of enterprises of all economic activity types in assessing economic efficiency and justifying the feasibility of energy-saving investment measures.

Keywords: energy saving; energy-saving project; investments; enterprise; risk; economic efficiency.

References

1. Andrusiv, U. Ya. and Mazur, I. M. (2017), "An integrated approach to ensuring the rational use of energy resources", Biznes Inform, vol. 1, pp. 44—49.
2. Bojchuk, N. Ya. and Ostrianko, M. M. (2017), "Problems of energy saving and energy efficiency of Ukraine's economy", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 19, pp. 25—34.
3. Burda, V. Ye. (2013), "Energy saving potential and directions of using alternative energy sources in industry", Economic Annals-ХХІ, vol. 1—2, pp. 45—48.
4. Dzhedzhula, V. V. (2011), "Estimation of economic efficiency of investments in energy saving projects", Ekonomichnyj prostir, vol. 54, pp. 124—130.
5. Ivanenko, O. V. (2013), "Formation of resource saving potential of socio-economic systems", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 8, pp. 7—10.
6. Kontseba, S. M. and Nepochatenko, O. O. (2007), "Energy saving technologies in Ukraine: economic effect and prospects of implementation", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 63, pp. 1—5.
7. Majstro, S. and Bil'ovs'kyj, M. (2018), "Energy saving technologies in Ukraine: economic effect and prospects of implementation", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (54), pp. 80—87.
8. Matvijchuk, N. M. (2016), "Priorities for the implementation of energy saving policy in Ukraine", Economics and management. Juvenis scientia, vol. 1, pp. 97—100.
9. Mykhalits'ka, N. Ya. (2013), "Implementation of energy and resource conservation policy in the context of strengthening national security", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, vol. 2, pp. 108—117.
10. Petrenko, I. P. and Kozlovs'ka, O. Yu. (2017), "Financial support for energy saving projects in Ukraine". Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 14 (2), pp. 65—68.
11. Andrieieva, N. M. and Zin'kovs'ka, D. V. (2017), "Analytical tools for assessing marketing policy in the field of risk management", Ekonomichni innovatsii, vol. 63, pp.10—17.
12. Kot, S. and Dragon, P. (2015), "Business Risk Management in International Corporations", Procedia Economics and Finance, vol. 27, pp. 102—108.
13. Lesinskyi, V. Yemelyanov, O. Zarytska, O. Symak, A. and Koleshchuk, O. (2018), "Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6 (1), pp. 6—16.
14. Tymoshyk, M. M. (2018), "Risk assessment of an industrial enterprise in different operating conditions", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu im. Mechnykova, vol. 6 (71), pp. 94—100.
15. Yaschuk, O. O. (2009), "Features of risk in the activities of agricultural enterprises", Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia (Ekonomichni nauky), vol. 49, pp. 38—43.
16. Yemelyanov, O. Symak, A. Petrushka, T. Lesyk, R. and Lesyk, L. (2018), "Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks", [Online], Energies, vol. 11 (12), available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 Sept 2021).

№ 23 2021, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 310

Відомості про авторів

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Ємельянов О. Ю. Вплив реалізації енергозберігаючих інвестиційних проєктів на ризикованість діяльності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.5

Yemelyanov, O. (2021), “The impact of the implementation of energy-saving investment projects on the risk of enterprises activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.