EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
О. В. Лазарєва, А. О. Горгоц, В. В. Гориславська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.32

УДК: 32.3(4-6ЄС:477)

О. В. Лазарєва, А. О. Горгоц, В. В. Гориславська

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою статті є вивчення європейських перспектив збалансованості ведення виробництва на землі та обгрунтуванні пріоритетів його ведення в українському просторі.
У статті заначено, що збалансований розвиток землекористування забезпечує пріоритетні можливості для економіки і для забезпечення конкурентоспроможності в цілому.
Проаналізовано праці вчених стосовно визначення поняття збалансованого землекористування.
Висвітлено пріоритети ведення збалансованого землекористування в країнах Європейського Союзу, які можливо впровадити в українську економіку.
Сформовані перспективи збалансованого землекористування на Україні, як-от: прийняття екологічно обгрунтованих рішень ведення збалансованого виробництва на землі, впровадження принципу екоефективності, впровадження збалансованих методів управління земельними ресурсами на регіональному та місцевому рівні, забезпечення прозорості та доступності інформації про систему землекористування, забезпечення територіально-просторового планування системи управління земельними ресурсами, відтворення потенційної продуктивності грунтів, ведення дієвого внутрігосподарського землеустрою, оптимізація землекористування, ведення екологобезпечного виробництва та забезпечення диверсифікації виробництва на землі.

Ключові слова: збалансоване землекористування; Європейський Союз; управління земельними ресурсами; стале землекористування; альтернативне землеробство; екологобезпечне виробництво; землеустрій; оптимізація землекористування; диверсифікація виробництва.

Література

1. Будзяк В.П. Організаційно-економічні проблеми формування збалансованого природоохоронного землекористування. Збалансоване природокористування. 2016. № 3. С. 147—152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_25
2. Сидорук Б.О. Оцінка збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі: основні етапи і система показників. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 4. С. 59—67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_4_8
3. Гарнага О.М. Еволюція поняття збалансованого землекористування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 630—627. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/131.pdf
4. Третяк В.М., Свентух В.Ю. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 4. С. 24—31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_4_6
5. Северенчук А.Л. С. Землекористування: від категорії раціональне до категорії збалансоване. Економіка природокористування і охорони довкілля. Зб. наук. праць. К.: РВПС України НАН України. 2010. С. 142—148. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169620
6. Crowder D.W., Reganold J.P. Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2015. № 112. pp. 7611—7616.
7. General Union Environment Action Programme to 2020 — 7th EAP: European Commission. URL: https://www.researchgate.net/publication/315921785_Evaluation_of_Hopa's_Rural_Tourism_Potential_in_the_Context_of_European_Union_Tourism_Policy
8. Томащук І.В., Балдинюк В.М. Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. 2021. № 54. С. 53—66. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/12.pdf
9. Коробська А.О. Державне регулювання використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством (економічні науки). Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам'янець-Подільський, 2020. 255 с. URL: https://www.pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/dissertaciya-korobska.pdf
10. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 126—130.
11. Салатюк Н.М. Зарубіжний досвід регулювання природокористування та охорони навколишнього середовища. Наукові праці НУХТ. 2010. № 36. С. 210—214. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2486/1/333.pdf
12. Дзядикевич Ю.В., Любезна І.В. Складові процесу покращення землеустрою в Україні. Інноваційна економіки. Науково-виробничий журнал. 2020. № 1—2. С. 139—144. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/519/581
13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 20. Ст. 142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
14. Status of agricultural land market regulation in Europe: policies and instruments; [Robert Levesque, Volker Bruns, Karl-Heinz Goetz, Yvan Brahic, Sabine Agofroy, Julie Babin, Michel Casassus, Attila Takacs and other; Terres d'Europe, Scafr, France]. AEIAR, 2016. 48 p.
15. Сохнич А. Філософські та прикладні аспекти природокористування. Монографія. Львів: Ліга-Прес. 2011. 216 с.
16. Управление земельными ресурсами в Европе: тенденции развития и основные принципы. Нью-Йорк, Женева: ООН. 2005. 146 с. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-r.pdf
17. Маруняк Є.О. Територіальне (просторове планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями. Український географічний журнал. 2014. № 2. С. 22—31. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2 014_2_22-31.pdf
18. Зведена інформація про хід виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням установами НААН у 2017 р. URL: https://mepr.gov.ua/news/32337.html

О. Lazarieva, A. Gorgots, V. Horyslavska

BALANCED DEVELOPMENT OF LAND MANAGEMENT IN THE EUROPEAN UNION AND ITS PRIORITIES IN UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to study European perspectives of balance of production on the land and justification of priorities of its conduct in Ukrainian space.
The article notes that balanced development of land use provides priority opportunities for the economy and for competitiveness in general.
The literature on the definition of balanced land use has been analyzed.
Priorities for balanced land use in European Union countries, such as soil monitoring, are highlighted, which will encourage premature identification and prevention of soil fertility degradation; ensuring an ecologically balanced balance of land, which will contribute to optimizing the structure of agricultural landscapes; introducing a policy of ecologically oriented management and ecological housekeeping, that will encourage environmentally sound land use; rationalization of land use, ecologically safe production and adoption of environmentally sound technologies, which will help to offset the cost of damage to the environment; development of organic agriculture, alternative farming system, which will initiate the implementation of the optimal practical solutions towards a balanced use of land; green training, land leasing, attention to the priorities of the land market, spatial planning of land use, which will contribute to the creation of more favourable management conditions.
It is noted that these priorities can be introduced into the Ukrainian economy.
Prospects for a balanced use of land in Ukraine have been established, such as the adoption of environmentally sound decisions on balanced production on land and the introduction of the principle of eco-efficiency, Introducing balanced land administration at the regional and local levels, ensuring transparency and accessibility of information on the land administration system, ensuring spatial planning of the land administration system, reproduction of potential soil productivity, maintenance of efficient internal land administration, optimization of land use, ecologically safe production and diversification of production on land.
Practical value of this research is that gained results and recommendations can be used by land arrangement and land evaluation organizations, agencies of executive power and institutions of local governing and other physical and legal entities.

Keywords: alanced land use; European Union; land administration; sustainable land management; alternative farming; eco-safety production; land management; optimization of land use; diversification of production.

References

1. Budyak, V.P. (2016), "Organizational and economic problems of forming a balanced environmental land use", Balanced nature management, vol. 3, pp. 147—152, Availalve at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_25 (Accessed 20 Novemb 2021).
2. Sidoruk, B.O. (2017), "Assessment of balanced use of land resources in the agricultural sector: main stages and system of indicators", Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism, vol. 4, pp. 59—67, Availalve at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_4_8 (Accessed 20 Novemb 2021).
3. Garnaga, O.M. (2016), "Evolution of the concept of balanced land use. Global and national economic problems", vol. 10, pp. 630—627, Availalve at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/131.pdf (Accessed 20 Novemb 2021).
4. Tretyak, V.M. and Sventukh, V.Y. (2015), "Sustainable (balanced) land use as a factor in improving the economic efficiency of agricultural land use". Land management, cadastre and land monitoring, vol. 4, pp. 24—31, Availalve at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_4_6 (Accessed 20 Novemb 2021).
5. Severenchuk, А.L. C. (2010), "Land use: from the category of rational to the category of balanced", Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia. Zb. nauk. prats'. [Economics of nature management and environmental protection". Coll. Science. wash.], RVPS of Ukraine NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 142—148, Availalve at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169620 (Accessed 20 Novemb 2021).
6. Crowder, D.W. and Reganold, J.P. (2015), "Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale", Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 112, pp. 7611—7616.
7. European Commission (2020), "General Union Environment Action Programme to 2020 — 7th EAP", Availalve at: https://www.researchgate.net/publication/315921785_Evaluation_of_Hopa's_Rural_Tourism_Potential_in_the_Context_of_European_Union_Tourism_Policy (Accessed 24 Novemb 2021).
8. Tomashchuk, I.V. and Baldynyuk, V.M. ()2021, "Use of land and resource potential of rural areas of Ukraine in the conditions of transformational changes", Market infrastructure, vol. 54, pp. 53—66, Availalve at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/12.pdf (Accessed 24 Novemb 2021).
9. Korobska, A.O. (2020), "State regulation of agricultural land use in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Podolsk State Agrarian Technical University. Kamyanets-Podilsky, Ukraine, Availalve at: https://www.pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/dissertaciya-korobska.pdf (Accessed 24 Novemb 2021).
10. Shevchenko, O.V. and Openko, I.A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Balanced nature management, vol. 3, pp. 126—130.
11. Salatyuk, N.M. (2010), "Foreign experience in nature management and environmental protection", Scientific works of NUHT, vol. 36, pp. 210—214, Availalve at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2486/1/333.pdf (Accessed 24 Novemb 2021).
12. Dzyadykevich, Y.V. and Lyubezna, I.V. (2020), "Components of the process of land management improvement in Ukraine", Innovative economy. Research and production journal, vol. 1—2, pp. 139—144, Availalve at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/519/581 (Accessed 24 Novemb2021).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About modification of some legislative acts of Ukraine concerning conditions of circulation of the lands of agricultural purpose", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 21 Novemb 2021).
14. Levesque, R. Bruns, V. Goetz, K.-H. Brahic, Y. Agofroy, S. Babin, J. Casassus, M. and Takacs, A. (2016), Status of agricultural land market regulation in Europe: policies and instruments, AEIAR, Terres d'Europe, Scafr, France.
15. Sokhnych, A. (2011), Filosofs'ki ta prykladni aspekty pryrodokorystuvannia [Philosophical and applied aspects of nature management], Liga-Press, Lviv, Ukraine.
16. UN (2005), "Land management in Europe: development trends and basic principles", Availalve at: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-r.pdf (Accessed 21 Novemb 2021).
17. Marunyak, Y.O. (2014), "Territorial (spatial planning: content, evolution and main modern trends", Ukrainian Geographical Journal, vol. 2, pp. 22—31. Availalve at: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2 014_2_22-31.pdf (Accessed 21 Novemb 2021).
18. Ministry of energy and environment protection of Ukraine (2018), "Summary information on the implementation of the National Action Plan to Combat Land Degradation and Desertification by NAAS Institutions in 2017", Availalve at: https://mepr.gov.ua/news/32337.html (Accessed 21 Novemb 2021).

№ 23 2021, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 229

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

000-0002-1050-7118


А. О. Горгоц

магістр, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Gorgots

Mаstеr's dеgrее, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6680-8297


В. В. Гориславська

магістр, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Horyslavska

Mаstеr's dеgrее, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1141-8640

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Горгоц А. О., Гориславська В. В. Збалансований розвиток землекористування в європейському союзі та пріоритети його ведення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.32

Lazarieva, О., Gorgots, A. and Horyslavska, V. (2021), “Balanced development of land management in the european union and its priorities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.