EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Т. М. Фертікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.46

УДК: 339.17:33

Т. М. Фертікова

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються особливості та передумови розвитку товарної біржової торгівлі в Україні. Надано характеристику сучасного стану товарних бірж у світі та в Україні; проаналізовано зарубіжний досвід розвитку товарних бірж на прикладі Польщі та Китаю та альтернативних шляхів хеджування ризиків учасників ринку; виявлено напрями державного впливу на розвиток товарних бірж в Україні. Ключовими передумовами розвитку національної товарної біржової торгівлі визначено: здійснення структурних економічних змін у напрямі посилення конкуренції та зменшення частки тіньового сектору; законодавчі зміни у сфері регулювання біржової діяльності, сприятливі для об'єднання бірж, пропозиції ними сучасних послуг, уніфікації біржових товарів, розвитку електронної біржової торгівлі; активізація біржами діяльності із залучення більшої кількості клієнтів шляхом підвищення доступності електронної біржової торгівлі, організації торгівлі деривативами, надання гарантій виконання угод.

Ключові слова: товарні біржі; біржова торгівля.

Література

1. Верховна Рада України, Закон "Про товарні біржі". URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1956-12 (дата звернення: 15.07.21).
2. Грицишина М. Гра триває: які нові правила роботи отримали товарні біржі. URL: https://mind.ua/openmind/20228098-gra-trivae-yaki-novi-pravila-roboti-otrimali-tovarni-birzhi (дата звернення: 16.11.21).
3. Дегтярева О.И. Китайские биржи в мировой биржевой торговле. Economics. 2016. № 4 (13). С. 95—101.
4. Державна податкова служба України, офіційний сайт. Перелік товарних бірж, яким відповідно до результатів конкурсу надані ДПC України повноваження з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, в 2021—2023 роках. URL: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/print-447012.html (дата звернення: 21.07.21).
5. Державна фіскальна служба України, офіційний сайт. Перелік уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платників, що перебуває у податковій заставі. URL: http://mk.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-339244.html (дата звернення: 15.07.21).
6. Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа, офіційний сайт. URL: http://ztsb.org.ua/ (дата звернення: 10.07.21).
7. Кирилюк Є.М. Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Вісник Черкаського університету. 2015. № 12 (345). С. 46—53. URL: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/392/405 (дата звернення: 15.11.21).
8. Кривокоченко Л.В. Современные особенности товарной биржи. Российский внешнеэкономический весник. 2019. № 5. С. 41—53.
9. Міністерство аграрної політики та продовольства України, офіційний сайт. Аграрна біржа зможе стабілізувати ціну на зерно. URL: https://minagro.gov.ua/ua/news/agrarna-birzha-zmozhe-stabilizuvati-tsinu-na-zerno (дата звернення: 18.07.21).
10. Міністерство аграрної політики та продовольства України, офіційний сайт. Інформаційна довідка щодо державної підтримки тваринництва у 2021 році. URL: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo (дата звернення: 18.07.21).
11. Міністерство аграрної політики та продовольства України, офіційний сайт. Урядова програма підтримки суб'єктів господарювання АПК шляхом здешевлення кредитів у 2021 році. URL: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/finansovi-instrumenti (дата звернення: 19.07.21).
12. Розбудова фінансового сектору в Україні, сайт. Перспективи використання деривативів на зерновому ринку України: Дослідження зернового ринку. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2020/04/Grain-Market-Research_27.4.2020.ukr_.pdf (дата звернення: 16.07.21).
13. Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей України, офіційний сайт. URL: http://agrobirga.ck.ua/ (дата звернення: 12.07.21).
14. Товарна біржа "Тернопільська агропромислова біржа", офіційний сайт. URL: https://tapb.te.ua/ (дата звернення: 12.07.21).
15. Товарна біржа "Україна — Захід", офіційний сайт. URL: http://uzahid.com.ua/ (дата звернення: 12.07.21).
16. ТОВ "Оператор ГТС України", офіційний сайт. Газовій біржі бути! Наступний етап розвитку ринку газу в Україні. 02.12.2020. URL: https://tsoua.com/news/gazovij-birzhi-buty-nastupnyj-etap-rozvytku-rynku-gazu-v-ukrayini/ (дата звернення: 19.07.21).
17. Українська енергетична біржа, офіційний сайт. Досягнення Української енергетичної біржі у 2018 році. URL: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/dosyagnennya-ukrainskoi-energetichnoi-birzhi-u-2018-rotsi/ (дата звернення: 12.11.21).
18. Українська енергетична біржа, офіційний сайт. Результати УЕБ 2019: закріплення досягнених позицій та відкриття нових ринків. URL: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rezultati-ueb-2019-zakriplennya-dosyagnenih-pozitsij-ta-vidkritt/ (дата звернення: 12.11.21).
19. Українська енергетична біржа, офіційний сайт. URL: https://www.ueex.com.ua/ (дата звернення: 13.11.21).
20. Українська енергетична біржа, офіційний сайт. У 2020 році на УЕБ реалізовано енергоресурсів на 105 млрд грн. URL: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/u-2020-rotsi-na-ueb-realizovano-energoresursiv-na-105-mlrd-grn/ (дата звернення: 12.11.21).
21. The official site of Polish Power Exchange. Annual report 2019. Towarowa Gielda Energii S.A. URL: https://tge.pl/statistic-data/ (дата звернення: 19.07.21).
22. The official site of Futures Industry Association. An overview of the global commodity derivatives markets: research report. 2020. May. URL: https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20(2).pdf (дата звернення: 16.07.21).
23. The official site of Futures Industry Association. Global futures and options trading reaches record level in 2020. 21.01.2021. URL: https://www.fia.org/resources/global-futures-and-options-trading-reaches-record-level-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=released&utm_campaign= (дата звернення: 05.07.21).
24. Shahidur R. Commodity Exchanges and Market Development: What Have we Learned? International conference of agricultural economists, Milan, Italy, 8—14 August, 2015, URL: https://ideas.repec.org/p/ags/iaae15/212488.html (дата звернення: 13.07.21).

T. Fertikova

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMODITY EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

Summary

The article examines the features and problems of commodity exchange trade in Ukraine. Modern conditions of commodity exchanges in the world and in Ukraine are characterized; the foreign experience of commodity exchanges development on the example of Poland and China and alternative ways of hedging the risks of market participants are analyzed; directions of state influence on the development of commodity exchanges in Ukraine are revealed.
It was found that during the thirty years of independence in Ukraine influential commodity exchange market wasn't formed. Despite the unreasonably large number of registered commodity exchanges, they don't have a significant impact on the volume of exchange goods trade and the pricing process for these goods. The majority of functioning exchanges do not disclose information about the results of their activitiy. The exception is the Ukrainian Energy Exchange, which, firstly, provides information on sales volumes, the number of concluded agreements, and secondly, strengthens its influence on the energy market by increasing the number of bidders and trade volumes.
It was found that the development of commodity exchanges in Poland and China based on the development of the economies of these countries. There were such factors of the exchange trade development as favorable market situation, introduction of effective regulatory norms within the framework of purposeful policy to stimulate the functioning of exchanges, provision of quality services by exchanges, including modern types of contracts.
The key prerequisites for the development of national commodity exchange trade are: implementation of structural economic changes in the direction of increasing competition and reducing the share of the shadow sector; legislative changes in the field of regulation of exchange activities, which are favorable for the unification of exchanges, offer of modern services by exchanges, unification of exchange goods, development of electronic exchange trade; intensification of exchanges' activity to attract more clients by increasing the availability of electronic exchange trading, organization of trading by derivatives, provision guarantees for the implementation of transactions.

Keywords: commodity exchanges; exchange trade.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "On Commodity Exchanges", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1956-12 (Accessed 15 July 2021).
2. Hritsyshyna, M. (2021), "The game goes on: new rules the commodity exchanges have received", available at: https://mind.ua/openmind/20228098-gra-trivae-yaki-novi-pravila-roboti-otrimali-tovarni-birzhi (Accessed 16 November 2021).
3. Dehtiareva, O. I. (2016), "Chinese stock exchanges in world exchange trade", Economics, vol. 4 (13), pp. 95—101.
4. The official site of State Tax Service of Ukraine (2020), "The list of commodity exchanges, which in accordance with the results of the competition were granted by the State Tax Service of Ukraine the authority to sell the property of taxpayers, which is in the tax lien, in 2021-2023", available at: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/print-447012.html (Accessed 21 July 2021).
5. The official site of State Fiscal Service of Ukraine (2021), "SFS: List of authorized exchanges that sell taxpayers' property that is in tax lien", available at: http://mk.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-339244.html (Accessed 15 July 2021).
6. The official site of Transcarpathian Universal Commodity Exchange (2021), available at: http://ztsb.org.ua/ (Accessed 21 July 2021).
7. Kyryliuk, Ye. M. (2015), "Development of exchange trade in agricultural products in Ukraine", Visnyk Cherkaskoho universytetu, [Online], vol. 12 (345), pp. 46—53, available at: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/392/405 (Accessed 15 November 2021).
8. Krivokochenko, L. V. (2019), "Modern features of the commodity exchange", Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vesnik, vol. 5, pp. 41—53.
9. The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food in Ukraine (2006), "The Agricultural Exchange will be able to stabilize the price of grain", available at: https://minagro.gov.ua/ua/news/agrarna-birzha-zmozhe-stabilizuvati-tsinu-na-zerno (Accessed 18 July 2021).
10. The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food in Ukraine (2021), "Information on state support of animal husbandry in 2021", available at: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo (Accessed 18 July 2021).
11. The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food in Ukraine (2021), "Government program to support agribusiness entities by reducing the cost of credit in 2021", available at: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/finansovi-instrumenti, (Accessed 19 July 2021).
12. The site Ukrainian Financial Sector Transformation (2020), "Prospects for the use of derivatives in the grain market of Ukraine: Research of the grain market", available at: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2020/04/Grain-Market-Research_27.4.2020.ukr_.pdf (Accessed 16 July 2021).
13. The official site of Commodity exchange of the agro-industrial complex of the central regions of Ukraine (2021), available at: http://agrobirga.ck.ua/ (Accessed 12 July 2021).
14. The official site of Commodity exchange "Ternopil agro-industrial exchange" (2021), available at: https://tapb.te.ua/ (Accessed 12 July 2021).
15. The official site of Commodity exchange "Ukraine-West" (2021), available at: http://uzahid.com.ua/ (Accessed 12 July 2021).
16. The official site of Limited Liability Company Gas Transmission System Operator of Ukraine (2020), "Gas exchange to be! The next stage of development of the gas market in Ukraine", available at: https://tsoua.com/news/gazovij-birzhi-buty-nastupnyj-etap-rozvytku-rynku-gazu-v-ukrayini/ (Accessed 19 July 2021).
17. The official site of Ukrainian Energy Exchange (2019), "Achievements of the Ukrainian Energy Exchange in 2018", available at: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/dosyagnennya-ukrainskoi-energetichnoi-birzhi-u-2018-rotsi (Accessed 12 November 2021).
18. The official site of Ukrainian Energy Exchange (2020), "UEEX 2019 results: consolidation of achieved position and new markets opening", available at: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rezultati-ueb-2019-zakriplennya-dosyagnenih-pozitsij-ta-vidkritt/ (Accessed 12 November 2021).
19. The official site of Ukrainian Energy Exchange (2021), available at: https://www.ueex.com.ua/ (Accessed 13 November 2021).
20. The official site of Ukrainian Energy Exchange (2021), "Energy resources for more than 3 bln EUR were sold at the UEEX during 2020", available at: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/u-2020-rotsi-na-ueb-realizovano-energoresursiv-na-105-mlrd-grn/ (Accessed 12 July 2021).
21. The official site of Polish Power Exchange (2020),"Annual report 2019". available at: https://tge.pl/statistic-data/ (Accessed 19 July 2021).
22. The official site of Futures Industry Association (2020), "An overview of the global commodity derivatives markets: research report", available at: https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20(2).pdf (Accessed 16 July 2021).
23. The official site of Futures Industry Association (2021), "Global futures and options trading reaches record level in 2020", available at: https://www.fia.org/resources/global-futures-and-options-trading-reaches-record-level-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=released&utm_campaign= (Accessed 5 July 2021).
24. Shahidur, R. (2015), "Commodity Exchanges and Market Development: What Have we Learned?", International conference of agricultural economists, Milan, Italy, 8—14 August, available at: https://ideas.repec.org/p/ags/iaae15/212488.html (Accessed 13 July 2021).

№ 23 2021, стор. 46 - 52

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 377

Відомості про авторів

Т. М. Фертікова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Чорноморський національний університет імені П. Могили

T. Fertikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-6372-5522

Як цитувати статтю

Фертікова Т. М. Перспективи розвитку товарної біржової торгівлі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.46

Fertikova, T. (2021), “Prospects for the development of commodity exchange trade in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.