EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ
С. В. Михайлов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.53

УДК: 332.133.6

С. В. Михайлов

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Анотація

У статті розглянуто процес удосконалення менеджменту логістики та маркетингової поведінки інноваційних кластерів у територіальних громадах в умовах діджиталізації суспільства та онлайн-ринку. Акцентовано увагу на необхідності формування територіальними громадами інституціонального середовища сприятливого для розвитку інноваційних кластерів. Зауважено, що найліпший синергетичний ефект від функціонування інноваційних кластерів досягається переважно в постіндустріальній економіці з суперконкурентним середовищем. Сучасний стан розвитку територіальних громад та загалом національної економіки України свідчать, що наша країна потребує принципово нового інструменту реалізації кластерної політики, який би забезпечив як промисловий, так і інноваційний розвиток. Як свідчить розглянутий світовий досвід таким інструментом є інноваційні кластери, які сприяють реструктуризації економіки країни. Кластери в кожній країні розвиваються власним еволюційним шляхом, проте усі вони за умов ефективної державної підтримки забезпечують ефективність виробництв та високий рівень продуктивності праці, дозволяючи тим самим розвиненим країнам не лише забезпечувати стійкий економічний зріст, але й успішно конкурувати в межах міжнародного економічного простору. З метою удосконалення менеджменту логістики та маркетингової поведінки інноваційних кластерів у територіальних громадах слід сформувати сприятливий комунікативний простір, під яким розуміється система взаємовідносин держави з бізнесом, які формуються на певній території. Під час формування такого простору слід розуміти багатоаспектність та розгалуженість теоретичних підходів, на яких базується кластерний розвиток. Удосконалення менеджменту логістики та маркетингової поведінки інноваційних кластерів у територіальних громадах в умовах діджиталізації суспільства та онлайн— ринку повинне відбуватися з урахуванням кластерних ініціатив. Кластерні ініціативи — це стратегічно сплановані, організовані та вдало делеговані зусилля держави зі створення кластерної політики, яка складається з операційних дій, пов'язаних з формуванням кластерного розвитку та ресурсної підтримки. Реалізація ініціативи державою повинна розподілятися та делегуватися вертикально, з урахуванням соціально-економічних умов, ресурсного потенціалу територій.

Ключові слова: логістика; менеджмент; маркетингова поведінка; суб'єкти підприємництва; діджиталізація суспільства; онлайн-ринок; інноваційні кластери.

Література

1. Башева О., Ермолаева П. Цифровизация деятельности волонтеров по чрезвычайным ситуациям: влияние пандемии или самостоятельный тренд развития? Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. №1. С. 376—402.
2. Гнатенко І. А. Формування державних пріоритетів розвитку бізнесу в умовах інноваційної економіки: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством. К.: Національний університет технологій та дизайну, Національна академія управління. 2020. 516 с.
3. Фролова Е., Рогач О. Особенности восприятия студентами цифровизации образования: осмысление опыта онлайн-обучения в условиях пандемии. Перспективы науки и образования. 2021. № 1. С. 43—54.
4. Alduais F. Comparison of classical and Bayesian estimators to estimate the parameters in Weibull distribution under weighted general entropy loss function. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 2021. № 8 (3). Р. 57—62.
5. Ali A., Alshmrany S. Internet of things (IoT) embedded smart sensors system for agriculture and farm management. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 2020. № 7 (10). Р. 38—45.
6. Alkhalil A. Decision support model to adopt big data analytics in higher education systems. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 2021. № 8 (6). Р. 67—78.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic Mechanism of Optimizing the Innovation Investment Program of the Development of Agro-Industrial Production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. № 43 (1). Р. 129—136.
8. Gryshchenko I., Ganushchak-Efimenko L., Shcherbak V., Nifatova О., Zos-Kior М., Hnatenko I., Martynova L., Martynov A. Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (2). P. 336.
9. Van Hong P., Nguyen T. Factors affecting marketing strategy of logistics business — Case of Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2020. № 36 (4). Р. 224—234.
10. Zos-Kior M., Shkurupii O., Fedirets O., Shulzhenko I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Modeling of the Investment Program Formation Process of Ecological Management of the Agrarian Cluster. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (1). Р. 571—583.

S. Mykhailov

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF BUSINESS STRUCTURES OF INNOVATION CLUSTERS

Summary

The article considers the process of improving the management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Attention is focused on the need for territorial communities to form an institutional environment favorable for the development of innovation clusters. It is noted that the best synergetic effect from the functioning of innovation clusters is achieved mainly in a post— industrial economy with a supercompetitive environment. The current state of development of territorial communities and the national economy of Ukraine in general, show that our country needs a fundamentally new tool for implementing cluster policy, which would provide both industrial and innovative development. According to the considered world experience, such a tool is innovation clusters that contribute to the restructuring of the country's economy. Clusters in each country develop in their own evolutionary way, but all of them, with effective state support, ensure production efficiency and high levels of labor productivity, thus allowing developed countries not only to ensure sustainable economic growth but also to compete successfully within the international economic space. In order to improve the management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in local communities should form a favorable communication space, which means the system of relations between the state and business, which are formed in a particular area. In forming such a space, it is necessary to understand the multifaceted and ramified theoretical approaches on which cluster development is based. Improving the management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in local communities in the context of digitalization of society and the online market should take into account cluster initiatives. Cluster initiatives are strategically planned, organized and successfully delegated state efforts to create a cluster policy, which consists of operational actions related to the formation of cluster development and resource support. The implementation of the initiative by the state should be distributed and delegated vertically, taking into account the socio-economic conditions, the resource potential of the territories.

Keywords: logistics; management; marketing behavior; business structures; digitalization of society; online market; innovation clusters.

References

1. Basheva, O. and Ermolaeva, P. (2020), "Digitalization of the emergency volunteers' activities: A pandemic impact or an independent development trend?", Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny, vol. 1, pp. 376—402.
2. Нnatenko, I. (2020), "Formation of state priorities of business development in the conditions of innovative economy", Ph.D. Thesis, Economy, National University of Technologies and Design, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine.
3. Frolova, E. and Rogach, O. (2021),"Particularities of students perceptions of the digitalization of education: Comprehending the experience of online learning in a pandemic environment", Perspektivy Nauki i Obrazovania, vol. 1, pp. 43—54.
4. Alduais, F. (2021), "Comparison of classical and Bayesian estimators to estimate the parameters in Weibull distribution under weighted general entropy loss function", International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 8 (3), pp. 57—62.
5. Ali, A. and Alshmrany, S. (2020), "Internet of things (IoT) embedded smart sensors system for agriculture and farm management", International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 7 (10), pp. 38—45.
6. Alkhalil, A. (2021), "Decision support model to adopt big data analytics in higher education systems", International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 8 (6), pp. 67—78.
7. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021), "Economic Mechanism of Optimizing the Innovation Investment Program of the Development of Agro-Industrial Production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43 (1), pp. 129—136.
8. Gryshchenko, I., Ganushchak-Efimenko, L., Shcherbak, V., Nifatova, О., Zos-Kior, М., Hnatenko, I., Martynova, L. and Martynov, A. (2021),"Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market", European Journal of Sustainable Development, vol. 10 (2), pp. 336.
9. Van Hong, P. and Nguyen, T. (2020), "Factors affecting marketing strategy of logistics business-Case of Vietnam", The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 36 (4), pp. 224—234.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of efficiency of the energy and resource saving innovative projects at the processing enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 23 2021, стор. 53 - 59

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

С. В. Михайлов

к. т. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

S. Mykhailov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5858-4668

Як цитувати статтю

Михайлов С. В. Формування системи менеджменту підприємницьких структур інноваційних кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.53

Mykhailov, S. (2021), “Formation of the management system of business structures of innovation clusters”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.