EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.77

УДК: 658.3.007:331.108.43

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова

ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У суспільному економічному розвитку відбулися об'єктивні зміни, які призвели до формування нової моделі розвитку економіки. Ця модель розвитку характеризується принципово новими рисами та пріоритетами, оскільки важливу роль у суспільному житті стали відігравати галузі, діяльність яких грунтуються на так званих високих технологіях, або мають орієнтацію на безпосереднє задоволення потреб людини. Модернізація життєвих потреб людей призводять і до зростання вимог, які висуваються до якості товарів та послуг, середовища проживання, рівнів обслуговування та безпеки тощо. Тобто суспільство саме через власний розвиток потребує інновацій як засобу досягнення необхідного розмаїття.
Проблеми розвитку інноваційної діяльності в регіонах зумовлені переходом їх економік на новий якісний рівень, який має усі ознаки інноваційного типу розвитку. В сучасних умовах економічне зростання регіонів, у певній мірі, залежить від їх здатності до швидкої адаптації у результаті техніко-технологічних зрушень, а зростання виробництва та фінансових надходжень — від запровадження інновацій. Це означає, що ефективність функціонування інноваційної моделі економічного розвитку має мати належне інституційне забезпечення, а також обгрунтовану та виважену регіональну інноваційну політику, яка формується на основі визнаних пріоритетних напрямів активізації інноваційної діяльності, які дадуть змогу досягти поставлених цілей регіонального інноваційного розвитку.
Отже, стабільне соціально-економічне зростання в регіоні можливе насамперед лише інноваційно-технічним шляхом та за умов широкого використання та впровадження у виробництві сучасних техніко-технологічних розробок. Задля покращення стану інноваційної діяльності в регіоні необхідно: посилити престижність та конкурентоспроможність наукових досліджень і розробок; збільшити бюджетне фінансування та підвищити ефективність використання фінансових надходжень у науковій та інноваційній сферах; спрямувати регіональний науковий, технічний та технологічний потенціали на забезпечення потреб економіки регіону шляхом інноваційного розвитку.
Тенденції розвитку сучасного суспільства, попри захоплення світовою і вітчизняною спільнотою успіхами в інноваційно-технологічній сфері, мають достатньо загрозливий вигляд та потребують постійного дослідження, оскільки без радикальних змін та техніко-технологічних проривів, які б допомогли запустити нові механізми регенерації довкілля, гарантували б високу якість та безпеку життя, подальше впровадження багатьох інноваційних технологій може лише поглибити соціально-екологічну кризу.

Ключові слова: інновації; світові тенденції; оцінка та перспективи для регіону.

Література

1. Данік Н.В. Інноваційний розвиток економіки України. Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". 2012. № 2 (28). С. 36—39.
2. Жаліло Л.І., Мартинюк М.І. Стратегії змін у сфері охорони здоров'я в умовах соціально-економічних реформ в Україні. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ ej14/ txts/Zhalilo.pdf (дата звернення: 29.11.2021).
3. Заключний звіт з науково-дослідної роботи "Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики". URL: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/NDR%20regionalna%20politika%202013.doc (дата звернення: 27.11.2021).
4. Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації транспортнодорожнього комплексу України. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1303 (дата звернення: 25.11.2021).
5. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, І 74 перспективи. Збірник наукових праць. Вип. 5 / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. 400 с. URL: file:///C:/Users/DELL/Downloads/z_materialiv%20(5).pdf (дата звернення: 24.11.2021).
6. Кіндзерський Ю.В. Генеза і особливості цифрової економіки у контексті перспектив її становлення в Україні. Економiка та держава. 2020. № 8. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2020/4.pdf (дата звернення: 26.11.2021).
7. Машканцева С.О., Скляр Л.Б. Інноваційний розвиток транспортної системи регіону: проблеми та перспективи. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 1. С. 48—54. URL:http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/ujae_2019_r01_a06.pdf (дата звернення: 28.11.2021).
8. Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю. Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 137—145.
9. Міністерство промислової політики України: Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року. URL: http://industry.kmu.gov.ua (дата звернення: 24.11.2021).
10. Олексюк В.М. Енергетичні інновації як фактор досягнення енергетичної незалежності економіки України. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 20.11.2021).
11. Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної стратегії. 2014. URL: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385 (дата звернення: 22.11.2021).
12. Писаренко Т.В., Кваша Т.К. & інші. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2019/07/03/stan-innov-diyaln-2018f.pdf (дата звернення: 25.10.2019).
13. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 21.10.2019).
14. Статистичний щорічник Житомирської області за 2019 рік / за ред. Г. Пашинської. Головне управління статистики в Житомирській області. Житомир. 2020. 456 с.
15. Трофименко О.О. Тенденції розвитку інновацій в енергетичній сфері в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/142/136 (дата звернення: 25.10.2019).
16. Щуревич Л.М. Інноваційні перспективи в розвитку аграрного сектору в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 101—105. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2018/22.pdf. (дата звернення: 25.10.2019).
17. Юринець З.В. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 116—12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/21.pdf (дата звернення: 28.10.2019).
18. GRICULTURE: 0.4 THE FUTURE OF FARMING TECHNOLOGY. World government summit. February 2018. URL: https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document (дата звернення: 26.10.2019).
19. Global Energy Perspective 2019. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx (дата звернення: 27.10.2019).

А. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk, O. Aksonova

ASSESSMENT OF THE SITUATION AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ZHYTOMYR REGION

Summary

There have been objective changes in social and economic development, which have led to the formation of a new model of economic development. This model of development is characterized by fundamentally new features and priorities, as an important role in public life began to play industries whose activities are based on so-called high technology, or have a focus on the direct satisfaction of human needs. Modernization of people's living needs has led to an increase in the requirements for the quality of goods and services, living environment, levels of service and safety, and so on. That is, it is through its own development that society needs innovation as a means to achieve the desired diversity
Problems in the state of development of innovation in the regions are due to the transition of their economies to a new level of quality, which has all the hallmarks of an innovative type of development. In modern conditions, the economic growth of regions, to some extent, depends on their ability to adapt quickly due to the impact of technological and technological changes, and the growth of production and financial revenues — from the introduction of innovations. This means that the effectiveness of the innovation model of economic development should have adequate institutional support, as well as sound and balanced regional innovation policy, which is formed on the basis of recognized priority areas for innovation, which will achieve the goals of regional innovation development.
Stable socio-economic growth in the region is possible, first of all, only through innovation and technology and under conditions of widespread use and implementation in the production of modern technical and technological developments. In order to improve the state of innovation in the region, it is necessary to take the following: to strengthen the prestige and competitiveness of research and development; increase budget funding and increase the efficiency of the use of financial revenues in the scientific and innovative spheres; to direct regional scientific, technical and technological potentials to meet the needs of the region's economy through innovative development.
Trends in modern society, despite the enthusiasm of the world and domestic community for success in innovation and technology, are quite threatening and require constant research, because without radical changes and technological breakthroughs that would help launch new mechanisms for environmental regeneration, guarantee high quality and safety of life further introduction of many innovative technologies can only deepen the social and environmental crisis.

Keywords: innovations; global trends; evaluation and prospects for the region.

References

1. Danik, N.V. (2012), "Innovative development of Ukraine's economy", Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal "Innovatsijna ekonomika", vol. 2 (28), pp. 36—39.
2. Zhalilo, L.I. and Martyniuk, M.I. (2011), "Strategies of changes in the field of health care underconditions ofsocial-economic reformsin Ukraine", available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Zhalilo.pdf (Accessed 29 Nov 2021).
3. Ministry of energy and environment protection of Ukraine (2013), "Final report on research work "Analysis of the state of implementation of regional environmental policy"", available at: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/NDR%20regionalna%20politika%202013.doc (Accessed 27 Nov 2021).
4. NISS (2013), "Innovative transformations in transport as a factor in the modernization of the transport complex of Ukraine", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1303 (Accessed 25 Nov 2021).
5. Koziara, M.M. and Nychkalo, N.H. (2017), Informatsijno-komunikatsijni tekhnolohii v suchasnij osviti: dosvid, problemy, i perspektyvy [Information and communication technologies in modern education: experience, problems and prospects], LDU BZhD, Lviv, Ukraine.
6. Kindzerskyi, Yu. (2020), "Genesis and features of the digital economy in the contextof prospects for its formation in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 10—14.
7. Mashkantseva, S.O. and Skliar, L.B. (2019), "Inovative development of the region transport system: problems andprospects", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, no. 1, pp. 48—54, available at: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/ujae_2019_r01_a06.pdf (Accessed 28 Nov 2021).
8. Mernikov, H.I. (2011), "Modernization of Ukraine and the experience of China", Stratehichni priorytety, vol. 3 (20), pp. 137—145.
9. Ministry of Industrial Policy of Ukraine (2008), "Ministry of Industrial Policy of Ukraine: Concept of the national target program of industrial development of Ukraine for the period up to 2017", available at: http://industry.kmu.gov.ua (Accessed 24 Nov 2021).
10. Oleksiuk, V.M. (2014), "Energetic innovations as a factor of achievement of Ukrainian economy energetic independence", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Nov 2021).
11. Paladij, M. (2014), "The innovative way of development of Ukrainian society requires a new economic strategy", available at: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385 (Accessed 22 Nov 2021).
12. Pysarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2019), "The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2019/07/03/stan-innov-diyaln-2018f.pdf (Accessed 25 Nov 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Strategy for the development of innovation in the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/526-2019-%D1%80 (Accessed 21 Oct 2021).
14. Pashyns'ka, H. (2020), Statystychnyj schorichnyk Zhytomyrs'koi oblasti za 2019 rik [Statistical Yearbook of Zhytomyr region for 2019], Holovne upravlinnia statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti, Zhytomyr, Ukraine.
15. Trofymenko, O. O. (2020), "Trends in the developmentof energy innovation in in modern conditions", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 22, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/142/136 (Accessed 25 Oct 2021).
16. Shchurevych, L. (2018), "Innovative perspectives in development of the agricultural sector in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 101—105.
17. Yurynets, Z. and Petruch, О. (2018), "State regulation directions of Ukraine's healthcare sector innovation development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 116—121.
18. World government summit (2018), "Griculture: 0.4 the future of farming technology", available at: https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document (Accessed 26 Oct 2021).
19. McKinsey Institute (2019), "Global Energy Perspective", available at: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx (Accessed 27 Oct 2021).

№ 23 2021, стор. 77 - 85

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162


О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Аксьонова О. В. Оцінка стану та перспективи інноваційного розвитку житомирської області. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.77

Volkivska, А., Osovska, G., Semenyuk, T. and Aksonova, O. (2021), “Assessment of the situation and prospects of innovative development of zhytomyr region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 77–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.