EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Л. І. Бондаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.98

УДК: 316.354_351(477)

Л. І. Бондаренко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

Дослідження присвячене пошуку шляхів підвищення ефективності праці державних службовців шляхом розвитку і запровадження чинників-мотиваторів. Доведено, що більш широке і дієве використання мотиваційних чинників в оптимізації, організації і плині управлінських трудових процесів у системі державного управління потребує доповнень концептуальних уявлень і можливостей підвищення мотивації праці державних службовців. Поставлене завдання в дослідженні вирішено шляхом ідентифікації понять "мотивація — заробітна плата — стимулювання", які перебувають у тісній взаємодії їх спільного й одночасного застосування як механізми забезпечення ефективності праці, хоча і мають свої особливості. Запропоновано для підвищення ефективності праці державних службовців використовувати процесний підхід до управління мотивацією з використанням методичного інструменту управління "мотиваційне ядро", яке об'єднує мотиваційні характеристики праці і внутрішні мотиватори до управлінської праці її виконавців і їх заробітну плату. Розроблено пропозиції щодо організації системи управління мотивацією, в якій будуть створюватись умови для підвищення ефективності процесів мотивації за рахунок розвитку мотиваційних важелів праці, мотиваційних чинників працівників, заробітної плати, їх системної взаємодії і спільного застосування при виконанні функціональних завдань управління.

Ключові слова: праця; система управління; державні службовці; мотивація; мотиваційні чинники; мотиватори праці; ефективність праці; система мотивації праці.

Література

1. Чабаров В.О., Євтушок О. В. Організація праці та система виплати заробітної плати державних службовців: міжнародний досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/66.pdf
2. Капінус М. Р. Шляхи вдосконалення системи оплати праці державних службовців в сучасних умовах України [Електронний ресурс]. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/ds/05kmrsuu.pdf
3. Соколова О.А. Принципи оплати праці державних службовців як системне юридичне явище. Право та інновації. 2016. № 4 (16). С. 155—161. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Sokolova16.pdf
4. Кодекс законів про працю: затверджено Законом УРСР № 322-VІІІ від 10 груд. 1971 р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
5. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. Москва: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. 352 с.
6. Васюренко Л.В. Теоретичні засади державного регулювання організації оплати праці. Економіка та управління національним господарством. 2018. Вип. 25. С. 31—34. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/8.pdf
7. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. Київ: КНЕУ, 2002. 337 с.
8. Щегорцова В.М. Проблеми формування та удосконалення системи мотивації праці державних службовців. Державне будівництво. 2007. № 1. С. 24—35.
9. Литвинчук О.В. Вплив мотиваційних факторів на результативність діяльності державних службовців. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). С. 62—65.
10. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навч. посібник. Київ: Знання-прес. 2002. 313 с.
11. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 4-те вид, оновлене. Київ: Знання, 2009. 290 с.
12. Лазарев С.В. Японский вариант управления мотивацией труда сотрудников. Мотивация и оплата труда. 2007. № 1. С. 48—53.
13. Биба В.В., Теницька Н.Б. Світовий досвід мотивації працівників та можливості його адаптації до умов підприємств України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 166—171. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/31.pdf
14. Гончаров Г.О. Структура мотиваційного механізму трудової діяльності. Регіональні перспективи. 2000. № 2—3. С. 128—129.
15. Звіт про виконання у 2020 році Стратегії реформування державного управління України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/zvit2021-ukr-web.pdf
16. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Мінітрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р#Text
17. Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізацій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 622-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-р#Text
18. Дорожня карта реформування системи оплати праці державних службовців 2021—2023 роки; Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv/dorozhnya-karta-reformuvannya-sistemi-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv-2021-2023-roki

L. Bondarenko

IMPROVING THE SYSTEM OF WORK MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS

Summary

The study is devoted to finding ways to improve the efficiency of civil servants through the development and introduction of motivating factors. It is shown that despite the significant volume of foreign and domestic scientific works on the development of the phenomenon of "labor motivation" and its sufficient theoretical and methodological development, the issues of its practical application as an effective lever of influence on improving labor efficiency remain insufficient, especially in modernization of public administration. involvement of civil servants, scientists and practitioners. It is proved that the wider and more effective use of motivational factors in the optimization, organization and flow of managerial labor processes in the system of public administration requires the addition of conceptual ideas and opportunities to increase the motivation of civil servants. The task in the study is solved by identifying the concepts of "motivation — wages — incentives", which are in close cooperation with their joint and simultaneous use as mechanisms to ensure labor efficiency, although they have their own characteristics. Wages take into account the motivation and stimulation of labor in a certain way, but it cannot be considered the only lever and effective motivator of effective labor. It is proposed to use a process approach to motivation management to increase the efficiency of civil servants using the methodological management tool "motivational core", which combines the motivational characteristics of work and internal motivators for the management of its performers and their salaries. Proposals have been developed for the organization of a motivation management system, which will create conditions for improving the efficiency of motivation processes through the development of motivational levers, motivational factors of employees, wages, their systematic interaction and joint use in performing functional management tasks. It is proposed to consider motivation as an independent function of work efficiency management. It is proposed to include specialists who understand the issues of labor organization, project management, specialists, managers and scientists in the field of personnel management, economists, sociologists and psychologists, employees of trade unions, who after the development and implementation of the project system motivation of civil servants will become its experts and consultants.

Keywords: work; management system; civil servants; motivation; motivating factors; labor motivators; labor efficiency; labor motivation system.

References

1. Chabarov, V. and Yevtushok, O. (2020), "Labor organization and payroll system for civil servants: an international experience for Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/66.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
2. Kapinus, M.R. (2005), "Improvement ways of the civil servants payment system in modern condition of Ukraine", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/ds/05kmrsuu.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
3. Sokolova, O.A. (2016), "The principles of civil service remunerationas a system legal phenomenon", Pravo ta innovatsii, vol. 4 (16), pp. 155—161, available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Sokolova16.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), "The Labour Code", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (Accessed 10 Nov 2021).
5. Utkyn, E.A. (2000), Osnovy motyvatsyonnoho menedzhmenta [Basics of motivational management], TANDEM, EKMOS, Moscow, Russia.
6. Vasiurenko, L. V. (2018), "Theoretical principles of state regulationof the organization wages", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 25, pp. 31—34, available at: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/8.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
7. Kolot, A.M. (2002), Motyvatsiia personalu [Staff motivation], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Schehortsova, V.M. (2007), "Problems of formation and improvement of the system of motivation of civil servants", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, pp. 24—35.
9. Lytvynchuk, O.V. (2021), "The influence of motivational factors on the effectiveness of civil servants", Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 1 (95), pp. 62—65.
10. Bohynia, D.P. and Hrishnova, O.A. (2002), Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics], Znannia-pres, Kyiv, Ukraine.
11. Hrishnova, O.A. (2009), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], Znannia, Kyiv, Ukraine.
12. Lazarev, S.V. (2007), "Japanese version of employee motivation management", Motyvatsyia y oplata truda, vol. 1, pp. 48—53.
13. Byba, V.V. and Tenyts'ka, N.B. (2017), "World experience employee motivation and possibilities of adapta-tion to the conditions of Ukraine enterprises", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 10, pp. 166—171, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/31.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
14. Honcharov, H.O. (2000), "The structure of the motivational mechanism of labor activity", Rehional'ni perspektyvy, vol. 2—3, pp. 128—129.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Report on the implementation in 2020 of the Public Administration Reform Strategy of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/zvit2021-ukr-web.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "Some issues of public administration reform in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-r#Text (Accessed 10 Nov 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the Concept of reforming the system of remuneration of civil servants and approval of the action plan for its implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-r#Text (Accessed 10 Nov 2021).
18. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), "Roadmap for reforming the system of remuneration of civil servants 2021—2023", available at: https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv/dorozhnya-karta-reformuvannya-sistemi-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv-2021-2023-roki (Accessed 10 Nov 2021).

№ 23 2021, стор. 98 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

Л. І. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

L. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-6944-3489

Як цитувати статтю

Бондаренко Л. І. Удосконалення системи мотивації праці державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.98

Bondarenko, L. (2021), “Improving the system of work motivation of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.