EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
І. М. Лепетан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.14

УДК: 657.1:502

І. М. Лепетан

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розкрито роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу. Досліджено обсяги витрат суб'єктів господарювання на реалізацію природоохоронних заходів у розрізі капітальних та поточних інвестицій за 2000—2020 рр. Крім того, проаналізовано витрати на охорону навколишнього природного середовища сільського, лісового та рибного господарства в Україні. У результаті цього встановлено наявність проблем, пов'язаних як із відсутністю необхідних коштів для фінансування проєктів та програм екологічного спрямування, так і відсутністю системи узгодження інтересів держави та вітчизняних підприємств для консолідації зусиль у вирішенні нагальних екологічних проблем.
Встановлено, що серед основних напрямів забезпечення екологічної безпеки бізнесу є управління поводженням з відходами виробництва, що вимагає реалізації певних регулюючих напрямів діяльності у цій сфері, а саме належним чином організованої системи обліку утворення, збору, переробки, розміщення, поховання відходів; налагодження контролю матеріального балансу виробництв з метою стимулювання впровадження маловідходних технологій; впровадження кваліфікаційного моніторингового контролю руху відходів на всіх етапах їх життєвого циклу; створення умов для розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами тощо. Приділено значну увагу сутності та видам відходів аграрного бізнесу, в результаті чого запропоновано класифікацію відходів сільськогосподарських підприємств.
Встановлено, що першочергову роль у процесі екологічного управління покликаний виконувати бухгалтерський облік як система, у якій відображаються події господарського життя, в тому числі щодо впливу підприємства на навколишнє природне середовище. Саме облік є джерелом інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою, який здійснюється на підприємстві, виходячи з положень облікової політики.
У статті окреслено основні елементи облікової політики щодо відходів у системі забезпечення екологічної безпеки підприємства, що допоможе організувати отримання інформації про обсяги відходів виробництва та операцій поводження з ними.

Ключові слова: екологічна безпека; забезпечення екологічної безпеки; бухгалтерський облік; облікова політика; екологізація; відходи.

Література

1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: підруч.; 4-е вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2005. 528 с.
2. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua
5. Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua
6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua
7. Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затв. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 342 від 07.07.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затв. Наказом Міністерства фінансів України № 2 від 10.02.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua
9. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затв. Наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua
10. Николаева С.А. Учетная политика организации: принципы формирования, содержание, практические рекомендации, аудиторская проверка. М.: Аналитика-Пресс, 1998. 168 с.
11. Порядок ведення державного обліку і паспортизації відходів, затв. Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. № 2034. URL: https://zakon.rada.gov.ua
12. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник. Київ: "Центр учбової літератури", 2020. 647 с.
13. Руденко О.В. Екологічна та облікова політики в управлінні промисловим підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 6.
14. Сторожук Т.М., Авершин Д.А. Облікова політика підприємства щодо відходів. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Oif_apk/2009_1/18_Storo.pdf
15. Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18—23.
16. Лепетан І.М. Екологічна безпека як запорука ефективної екологічної та облікової політики в управління аграрним бізнесом. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021, Рр. 390—403.

І. Lepetan

THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE PROVIDING OF ECOLOGICAL SAFETY OF BUSINESS

Summary

The article reveals the role of accounting in ensuring the environmental safety of business. The volume of expenditures of economic entities for the implementation of environmental measures in terms of capital and current investments for 2000—2020 was studied. In addition, the costs of environmental protection of agriculture, forestry and fisheries in Ukraine were analyzed. As a result, there are problems related to the lack of necessary funds to finance environmental projects and programs, as well as the lack of a system of coordination of interests of the state and domestic enterprises to consolidate efforts to address pressing environmental issues.
It is established that among the main areas of environmental safety of business is the management of waste management, which requires the implementation of certain regulatory activities in this area, namely a properly organized system of accounting for the formation, collection, processing, disposal, disposal of waste; establishing control over the material balance of production in order to stimulate the introduction of low-waste technologies; introduction of qualification monitoring control of waste movement at all stages of their life cycle; creating conditions for the development of business activities in the field of waste management, etc. Considerable attention is paid to the nature and types of waste from agricultural business, resulting in the proposed classification of waste from agricultural enterprises.
It is established that the primary role in the process of environmental management is to perform accounting as a system that reflects the events of economic life, including the impact of the enterprise on the environment. Accounting is a source of information support for environmental safety management, which is carried out at the enterprise based on the provisions of accounting policy.
The article outlines the main elements of the accounting policy for waste in the system of environmental safety of the enterprise, which will help to organize the receipt of information about the volume of production waste and operations for their management.

Keywords: ecological safety; providing of ecological safety; accounting; accounting policy; greening; waste.

References

1. Butynets, F.F., Voynalovych, O.P. and Tomashevskaya, I.L. (2005), Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku [Organization of accounting], 4th ed.,: Ruta, Zhytomyr, Ukraine
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On Waste", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on the application of the chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2008), "Instructions for filling in the standard form of primary accounting documentation № 1-VT "Accounting for waste and packaging materials and containers", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2007), "Methodical recommendations on inventory accounting, approved", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
9. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001), "Methodical recommendations for planning, accounting and calculation of the cost of products (works, services) of agricultural enterprises, approved", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
10. Nikolaeva, S.A. (1998), Uchetnaya politika organizatsii: printsipy formirovaniya, soderzhaniye, prakticheskiye rekomendatsii, auditorskaya proverka [Accounting policy of the organization: principles of formation, content, practical recommendations, audit], Analytica-Press, Moscow, Russia
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), "Procedure for maintaining state accounting and certification of waste", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Dec 2021).
12. Pravdyuk, N.L., Koval, L.V. and Koval, O.V. (2020), Oblikova polityka pidpryyemstv: navchal'nyy posibnyk [Accounting policy of enterprises: a textbook], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine
13. Rudenko, O.V. (2019), "Environmental and accounting policies in the management of an industrial enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 05 Dec 2021).
14. Storozhuk, T.M. and Avershin, D.A. (2009), "The company's accounting policy for waste", Oblik i finansy, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Oif_apk/2009_1/18_Storo.pdf (Accessed 05 Dec 2021).
15. Zhuk, V.M. (2012), "Environmental aspects of accounting in agro-industrial production", Ahroekolohichnyy zhurnal, vol. 2.
16. Lepetan, I.M. (2021), "Environmental security as a guarantee of effective environmental and accounting policies in the management of agricultural business", Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph, Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, pp. 390—403.

№ 24 2021, стор. 14 - 22

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

І. Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1135-4755

Як цитувати статтю

Лепетан І. М. Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 14–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.14

Lepetan, І. (2021), “The role of accounting in the providing of ecological safety of business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 14–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.