EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВА ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТИВНИХ КЛУБІВ В УКРАЇНІ
Р. М. Маслиган, О. О. Маслиган

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.38

УДК: 004.9: 004.415.2

Р. М. Маслиган, О. О. Маслиган

ОСНОВА ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТИВНИХ КЛУБІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Розвинена система спортивних клубів є основою інтегрованого розвитку кіберспорту. Це зумовлено її визначальною роллю в впорядкуванні, узгодженні та об'єднанні різноманітних напрямів діяльності, спрямованих на створення унікальної ціннісної позиції кіберспортивних послуг за кожною з наявних в Україні цільових (формальних) груп розробників/видавців цифрових ігор, що є кіберспортивними дисциплінами. Окреслена специфіка визначила зміст цього дослідження, що спрямований на ідентифікацію та опис основи інтегрованого розвитку кіберспортивних клубів в Україні, через: конкретизацію понять "спортивний клуб" та "кіберспортивний клуб"; конкретизацію характерних ознак кіберспортивних клубів; виділення базових умов, за яких кіберспортивні клуби формують основу їх інтегрованого розвитку; аналіз залучення кіберспортивних клубів в інтеграційні процеси. Відповідно до результатів дослідження кіберспортивний клуб розглянуто як заклад фізичної культури і спорту, що забезпечує розвиток спорту шляхом надання кіберспортивних послуг. При цьому як характерні ознаки кіберспортивних клубів виділено: забезпечення розвитку кіберспорту шляхом надання послуг, що орієнтовані на організацію, підтримку та проведення змагань у відеоіграх, що є кіберспортивними дисциплінами; належність до однієї або кількох цільових формальних груп розробника/видавця ігор; наявність функціональних зон для виконання ігрових завдань і розвитку ігрових навичок кіберспортсменів. У межах дослідження звернено увагу на те, що кіберспортивні клуби, працюючи із широкою цільовою аудиторію, прагнуть до максимального розширення номенклатури послуг та зони охоплення геймерів-аматорів та професійних кіберспортсменів. Відтак констатовано, що більшість таких клубів орієнтовано на інтеграцію в цільові формальні групи розробників/видавців цифрових ігор, що є кіберспортивними дисциплінами. Базовими умовами, за якими такі клуби формують основу їх інтегрованого розвитку є: впорядкування та узгодження технічного оснащення базових зон; об'єднання у мережу; об'єднання функцій з виробництва кіберспортивних послуг; вільне переміщення кіберспортсменів у тренувальному та змагальному процесах.

Ключові слова: кіберспорт; кіберспортивний клуб; спортивний клуб; змагання у відеоіграх; кіберспортивний продукт.

Література

1. Бурим Ю. Юридичне Оформлення Спортивних Клубів. URL: https://legal-support.top/sportivniy-klub/ дата звернення 10.09.2021).
2. Данилюк И. Что такое клубная система? URL.: https://skateukraine.org/post/2020/club_system?lang=ru (дата звернення 11.09.2021).
3. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання. URL: https://dovidnyk.in.ua/directories/kopfg
4. Комп'ютерні клуби України. URL: https://gameinside.ua/kompyuternye-kluby-ukrainy/ (дата звернення 20.11.2021).
5. Маслиган О.О. Організаційна парадигма інтегративного управління підприємствами у межах кластерів туризму та рекреації, Економіка, фінанси, право, 2014. Вип. 1 (1). С. 40—48.
6. Ткалич М., Толмачевська Ю. Спорт, спорт, спорт… Чи є перспектива інституційного розвитку? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-sport-sport-chi-e-perspektiva-instituciynogo-rozvitku-.html (дата звернення 20.11.2021).
7. Трихліб К.О. Інтеграція: сутність та особливості. Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 100—105.
8. Щербина Р.Г., Ковальов В.О. Розвиток підприємництва у сфері спорту для всіх. Вісник КНТУ, 2018. № 12. С. 109—114.
9. Щорічне дослідження ринку кіберспорту в Україні, Центр економічної стратегії pwc. 2021 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1UACD8RrFUnmYloMCfPZ8h9l-CG4_9kpA/view?usp=sharing (дата звернення 10.12.2021).

R. Maslihan, O. Maslihan

BASIS FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS CLUBS IN UKRAINE

Summary

A developed system of sports clubs is the basis for the integrated development of cybersport. This is due to its decisive role in the streamlining, harmonization, and unification of various activities aimed at creating a unique value position of cyber-sport products for each of the target (formal) products in Ukraine Teams of developers/publishers of digital games that are cybersports disciplines. This specificity led to the content of the study, which was aimed at identifying and describing the basis for the integrated development of cyber-sports clubs in Ukraine. The study is aimed at: specifying the concepts of "sports club" and "cybersports club"; specifying the characteristics of cybersports clubs; highlighting the basic conditions under which cybersports clubs form the basis of their integrated development; analysis of the involvement of cybersports clubs in integration processes. According to the study, the cybersports club should be seen as an institution of physical culture and sport, promoting cybersport through the provision of cybersports services. At the same time, the characteristics of cybersports clubs are: promote cybersport by providing cyber-sports services that focus on organizing, supporting, and competing for video games as cyber-sports disciplines; membership in one or more of the target formal teams of the game developer/publisher; availability of functional areas for playing tasks and gaming skills of the cyber athletes. The study concluded that cybersports clubs, working with a broad target audience of athletes and cyber athletes aim to maximize the range of services and coverage. Consequently, it is noted that most of these clubs are oriented towards the integration of the developers/publishers of digital games, which are cybersports disciplines, into the target formal groups. The basic conditions under which such clubs form the basis of their integrated development are: streamlining and harmonizing the technical equipment of their basic areas; networking of cybersports clubs; combining the production of a cybersports product; free movement of cyber athletes in the training and competitive process. The prospects for further research in this area lie in their application to the formation and analysis of models for the integrated development of Ukrainian cybersports clubs, following the main classes of cybersports disciplines on which they are directed.

Keywords: cybersports; cybersports club; sport Club; video game competitions; cybersports product.

References

1. Burym, Yu. (2020), "Legal Registration of Sports Clubs", available at: https://legal-support.top/sportivniy-klub/ (Accessed 10.09.2021).
2. Danilyuk, I. (2020), "What is the club system?", available at: https://skateukraine.org/post/2020/club_system?lang=ru (Accessed 11.09.2021).
3. dovidnyk.in.ua (2020), "Classifier of organizational and legal forms of management" available at: https://dovidnyk.in.ua/directories/kopfg (Accessed 11.09.2021).
4. gameinside.ua (2020), "Computer clubs of Ukraine". available at: https://gameinside.ua/kompyuternye-kluby-ukrainy/ (Accessed 20.11.2021).
5. Maslihan, О.О. (2014). "Organizational paradigm of integrative management of enterprises within the clusters of tourism and recreation", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 1 (1). pp. 40—48.
6. Tkalych, M. and Tolmachevs'ka, Yu. (2020), "Sport, sport, sport… Is there a prospect of institutional development?", available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-sport-sport-chi-e-perspektiva-instituciynogo-rozvitku-.html\ (Accessed 20.11.2021).
7. Trykhlib, K.O. (2016), "Integration: essence and features", Yevropeys'ka intehratsiya v konteksti suchasnoyi heopolityky, Zbirka dopovidej na naukoviy konferentsii [European integration in the context of modern geopolitics: Coll. Science. Art. according to the materials of sciences. conf.], Kharkiv, Ukraine, 2016, pp. 100—105.
8. Shcherbyna, R.H. (2018), "Development of entrepreneurship in the field of sports for all", Visnyk KNTU, vol. 12, pp. 109—114.
9. Center for Economic Strategy (2021), "Annual study of the e-sports market in Ukraine", available at: https://drive.google.com/file/d/1UACD8RrFUnmYloMCfPZ8h9l-CG4_9kpA/view?usp=sharing (Accessed 10.12.2021).

№ 24 2021, стор. 38 - 43

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 70

Відомості про авторів

Р. М. Маслиган

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу, Мукачівський державний університет

R. Maslihan

Postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation and Marketing, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8352-3311


О. О. Маслиган

д. е. н, доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X

Як цитувати статтю

Маслиган Р. М., Маслиган О. О. Основа інтегрованого розвитку кіберспортивних клубів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 38–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.38

Maslihan, R. and Maslihan, O. (2021), “Basis for integrated development of cyber sports clubs in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 38–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.