EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Я. В. Паламаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.44

УДК: 339.37-043.86 (477)

Я. В. Паламаренко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Ринки, на яких здійснюється торгівля, забезпечують ефективний розподіл продовольчих товарів, а їх розвиток залежить від рівня розвитку виробничо-комерційних відносин провідних економічних суб'єктів, рівня платоспроможності споживачів, використання маркетингових підходів тощо.
Організація торгівлі являє собою сукупність упорядкованих і взаємодіючих організаційних елементів (торговельних підприємств, організацій, підсистем), що створюють цілісну систему, а також комплекс цілеспрямованих організуючих дій, що забезпечують функціонування торгівлі. Отже, організація торгівлі охоплює організаційну структуру та організаційну діяльність. Відповідно, організацію торгівлі можна розглядати у двох аспектах — статики і динаміки. Автором визначено рівні загальної внутрішньої структури ринків як суб'єктів господарювання, функції роздрібної торгівлі, досліджено особливості продовольчих товарів, зазначено параметри, які характеризують роздрібну торгівлю продовольчими товарами. У статті для виявлення тенденцій розвитку роздрібної торгівлі проведено аналіз кількісних характеристик та якісних ознак ринку споживчих товарів на основі аналітичних звітів. Запропоновано схему стратегічних напрямів удосконалення розвитку роздрібної торгівлі, виконання ключових складових стратегічного напряму надало б українським торговельним підприємствам змогу розвиватися та здійснювати торгівельну діяльність з державною допомогою, за допомогою інноваційних методів та у відповідності з міжнародними стандартами.

Ключові слова: організація; управління; роздрібна торгівля; споживачі; ринок; ефективність; стратегічний орієнтир; економічний розвиток.

Література

1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку. URL: http://pidruchniki.ws/marketing/rozdribna_torgivlya.
2. Задихайло Д.В. Господарське право. URL: http:// pidruchniki.ws/1640011648672/pravo/spetsialna_chastina
3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. К.: Знання, 2018. 406 c. URL: http://www.info'library.com.ua/books'text' 4380.html
4. Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРАМ, 2010. 608 с.
5. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. К.: Port'Royal, 2009. 594 с.
6. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі:підручник. К., 2017. 312 с.
7. Рудницький С.І. Організація системи послуг в торгівлі на ринках. Торгівля, комерція, підприємництво. 2018. № 7. С. 143—146.
8. Власова Н.О., Сукачова С.М. Економіка та організація господарської діяльності торгових ринків: монографія. Харків, 2006. 185 с.
9. Клочкова О. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку: автореф. Дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Х., 2018. 20 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
11. П'ятницька Г. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. С. 103—113.
12. Голошубова Н. Роздрібна торгівля м. Києва: транс формація формату та структури. Вісник Київського національного торговельноекономічного університету. 2017. № 3 (1). С. 44—59.
13. Апопій В., Шалева О., Гуштан Т. Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 10 (1). С. 18—22.
14. Швестко О.В. Тенденції та пріоритети провідних торговельних мереж в управлінні продажем товарів. Науковий вісник Херсонського державного університету 2018. № 15. Ч. 5. С. 83—86.
15. Ковальська Л.Л., Речун О.Ю. Роздрібна торгівля: сутність, оцінка та напрями розвитку. Економічний форум. 2018. № 2 С. 61—67.
16. Ковальська Л.Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". Вип. 1 (47). Т. 2. Ужгород, 2018. С.161—167.
17. Статистична інформація. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 12.06.21)
18. Стеценко В.А., Якименко А.О., Блажкун І.В. Бренд: вигоди для споживача. The scientific heritage. 2018. Vol. 2, № 6 (5). P. 89—94.
19. Карнаушенко А.С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в україні. Ефективна економіка. № 1. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf
20. Паламаренко Я.В. Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7902 (дата звернення: 20.08.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.80
21. Паламаренко Я.В. Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України. Інфраструктура ринку. 2019. № 29. С. 9—100.

Y. Palamarenko

RESEARCH OF EFFICIENCY OF RETAIL AND STRATEGIC DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

The markets in which trade is carried out ensure the effective distribution of food products, and their development depends on the level of development of production and commercial relations of leading economic entities, the level of solvency of consumers, the use of marketing approaches, etc. Trade organization is a set of ordered and interacting organizational elements (trade enterprises, organizations, subsystems) that create a holistic system, as well as a complex of targeted organizing actions that ensure the functioning of trade. Consequently, the trade organization covers organizational structure and organizational activities. Accordingly, the organization of trade can be considered in two aspects — statics and dynamics. Trade activity in Ukraine today is one of the most common forms of entrepreneurship. In the statutory documents of any enterprise as a type of entrepreneurial activity, trade is most often indicated. The functioning of trade as a system is ensured by a rational organization, certain organizational relations, active actions on the part of economic entities that are important factors in the development of trade.
The author defined the levels of the general internal structure of markets as business entities, retail functions, investigated the peculiarities of food products, indicated parameters that characterize the retail trade in food products. The article to identify trends in retail trade conducted an analysis of quantitative characteristics and qualitative features of the consumer goods market on the basis of analytical reports. The scheme of strategic directions of improvement of retail trade development, implementation of key components of strategic direction would enable Ukrainian trade enterprises to develop and carry out trade activities with state aid, through innovative methods and in accordance with international standards.
Crisis phenoms, disparity of interests of sellers, intermediaries and consumers and other factors negatively affect the development of retail trade. An important task of today is to establish a meaningful content of the category of retail trade, taking into account the modern economic environment, which is dynamically developing in conditions of uncertainty and increased risks, new relations between objects and business entities are being built. Therefore, the problem of determining the essence and content of the category "retail trade" at the present stage of economic development is relevant.

Keywords: organization; management; retail; consumers; market; efficiency; strategic benchmark; economic development.

References

1. Zhydyk, O.I. (2013), "Retail: nature and evolution of views", Economy and state, vol. 12, pp. 87—89.
2. Neskorodzhena, L.L. (2017), "To the definition of the concepts of "electronic business", "electronic commerce" and "electronic trade", The Scienti ic Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 5, pp. 17—21.
3. Kozik, V.V., Pankova, L.A. and Danylenko, N.B. (2018), Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economic Relations], Кknowledge, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.info'library.com.ua/books'text' 4380.html (Accessed 10 Decembe 2021).
4. INFRAM (2010), Slovar' sovremennoj ekonomycheskoj teoryy Makmyllana [Dictionary of Macmillan's Modern Economic Theory], INFRAM, Moscow, Russia.
5. Smith, A. (2009), Dobrobut natsij. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsij [Welfare Nations. Research on the nature and causes of well-being of nations], Port'Royal, Kyiv, Ukraine.
6. Chernelevsky, L.M. (2017), Ekonomichnyj analiz na pidpryiemstvakh promyslovosti i torhivli [Economic analysis at enterprises of industry and trade], Kyiv, Ukraine.
7. Rudnitskii, S.І. (2018), "Organization of a system of services in trade in the markets", Torgіvlia, komertsіia, pіdpryiemnitsvo, vol 7, pp. 143—146.
8. Vlasova, N.O. and Sukachova, S.M. (2006), Ekonomika ta orhanizatsiia hospodars'koi diial'nosti torhovykh rynkiv [Economy and organization to economic activity trade market], Kharkіv, Ukraine.
9. Klochkova, O. (2018), "Retail chains: regional factors of development", autoref. Dis. Kand. econ. Sciences: Special. 08.00.04. Х., Kharkіv, Ukraine.
10. The official website of the of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 11 Dec 2021).
11. Pyatnytska, G. (2017), "Advantages and disadvantages of the development of large retail chains in the food retail market", Actual problems of the economy, vol. 4, pp. 103—113.
12. Holosubova, N. (2017), "Retail trade in Kyiv: trans formation of format and structure", Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, vol. 3 (1), pp. 44—59.
13. Apolypius, V., Shaleva, O., and Gushtan, T. (2016), "Trends in specialization development in retail trade of Ukraine", Scientific bulletin of Uzhhorod National University, vol. 10 (1), pp. 18—22.
14. Shvestko, O.V. (2018), "Trends and priorities of leading retail chains in product sales management", Scientific bulletin of Kherson State University, vol. 15, pp. 83—86.
15. Kovalska, L.L. and Rechun, O.Y (2018), "Retail: essence, evaluation and directions of development", Economic Forum, vol. 2, pp. 61—67.
16. Kovalska, L.L. (2018), "Features of functioning and prospects of development of retail trade network of regions of Ukraine", Scientific Bulletin of the University of Uzhhorod, vol. 1 (47), pp. 161—167.
17. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 November 2021).
18. Stetsenko, V.A., Yakimenko, A.O. and Blazhkok, Y.V. (2018), "Brand: consumer benefits", The scientific heritage, vol. 6 (5), pp. 89—94.
19. Karnaushenko, A.S. (2019), "Analysis of the current state and prospects of retail turnover development in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf (Accessed 2 December 2021).
20. Palamarenko, Ya. (2020), "Modern approaches to evaluate the level strategic development of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7902 (Accessed 5 December 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.80
21. Palamarenko, Y.V. (2019), "Conceptual bases of formation of strategy of innovative development of the enterprises of agrarian and industrial complex of Ukraine", Market infrastructure, vol. 29, pp. 91—100.

№ 24 2021, стор. 44 - 56

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 77

Відомості про авторів

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Паламаренко Я. В. Дослідження ефективності роздрібної торгівлі та стратегічні напрями її удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 44–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.44

Palamarenko, Y. (2021), “Research of efficiency of retail and strategic directions of its improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 44–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.