EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
Ю. В. Подмешальська, Н. О. Васильєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.57

УДК: 657: 658.62

Ю. В. Подмешальська, Н. О. Васильєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Анотація

Визначення оптимального, раціонального документального забезпечення операцій з руху матеріалів для отримання оперативної інформації, необхідної для управління матеріалами, виконання облікових процедур є одним із завдань організації бухгалтерського обліку матеріалів.
Аналіз документального забезпечення операцій з руху матеріалів дозволяє: визначити перелік документів; виявити документи, які дублюють інформацію, і можливість створення одного документу замість декількох; визначити перелік інформації, яка надається управлінському персоналу оперативно, постійно, на кінець звітного періоду; розробити форми документів для узагальнення інформації аналітичного та синтетичного обліку.
Бухгалтерський облік ПММ має низку проблемних питань, які необхідно вирішувати, наприклад: визначення первинних документів щодо оприбуткування та списання на витрати ПММ, організація аналітичного обліку ПММ, документування операцій з ПММ, узагальнення інформації про ПММ, визначення залишків ПММ та інші.
Для контролю ПММ використовують форми аналітичного обліку витрат ПММ. Пропонуємо для практичного використання форму аналітичного обліку витрат ПММ "Звіт витрат ПММ", який складається кожним водієм протягом звітного періоду з використанням Еxcel.
Значення запропонованого Звіту полягає у здійсненні контрольних процедур щодо: використання робочого часу; фактичної кількості пройдених кілометрів; автоматичного розрахунок показників звіту; визначення фактичних витрат використання ПММ; оптимізації кількості бухгалтерських процедур аналітичного обліку ПММ.
Бухгалтерський облік МШП складається з синтетичного обліку МШП, аналітичного обліку МШП, складського обліку МШП. Для відображення узагальненої інформації про рух і стан МШП на кінець звітного періоду необхідно розробити певні види документального забезпечення.
Одним із таких документів є "Книга складського обліку МШП". До переваг запропонованої форми, на нашу думку, слід віднести: відображає шляхи надходження МШП та шляхи використання МШП, що надає змогу здійснювати контрольні процедури по надходженню і використанню МШП; у разі виявлення арифметичної помилки відображення інформації про МШП у аналітичному та синтетичному обліку, зменшує час на її виявлення, тому що є назва та номер первинного документу, на підставі якого робився запис; містить необхідні статистичні дані для аналізу руху МШП; відображає МШП, які були списані за фактом виявлення нестач, шахрайства, зловживань, а також за втратою якісних показників їх використання.

Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит; матеріали; паливо; малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП); синтетичний облік; аналітичний облік; первинні документи.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
2. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Мисливка К.А. Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (дата звернення: 11.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Подмешальська Ю.В., Парнюк О.В. Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 22. С. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Подмешальська Ю.В., Понякіна К.Ю. Облік та аудит виробничих витрат на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

Yu. Podmeshalska, N. Vasylieva

THEORETICAL PRINCIPLES AND WORKSHOP ON FINANCIAL ACCOUNTING OF STOCKS

Summary

Determining the optimal, rational documentation of operations on the movement of materials to obtain operational information necessary for the management of materials, the implementation of accounting procedures is one of the tasks of the organization of accounting of materials.
The analysis of documentary support of operations on movement of materials allows: to define the list of documents; identify documents that duplicate information, and the ability to create one document instead of several; determine the list of information provided to management staff promptly, continuously, at the end of the reporting period; develop forms of documents to summarize the information of analytical and synthetic accounting.
Fuel accounting has a number of issues that need to be addressed, such as determining the primary documents for posting and writing off fuel costs, organizing analytical accounting of fuel, documenting fuel transactions, summarizing information on fuel, determining the balance of fuel and others.
For the control of fuel and lubricants use forms of analytical accounting of fuel and lubricants costs. We offer for practical use a form of analytical accounting of fuel costs "Report on fuel costs", which is compiled by each driver during the reporting period using Excel.
The significance of the proposed Report lies in the implementation of control procedures regarding: the use of working time; the actual number of kilometers traveled; automatic calculation of report indicators; determination of actual costs of fuel and lubricants use; optimizing the number of accounting procedures for analytical accounting of fuel and lubricants.
IBE accounting consists of synthetic IBE accounting, analytical IBE accounting, IBE warehouse accounting. To display generalized information on the movement and condition of IBE at the end of the reporting period, it is necessary to develop certain types of documentation.
One such document is the IBE Warehouse Accounting Book. The advantages of the proposed form, in our opinion, should include: reflects the ways of IBE and ways of using IBE, which allows for control procedures for the receipt and use of IBE; in case of detection of an arithmetic error, the display of information about IBE in analytical and synthetic accounting, reduces the time for its detection, because there is the name and number of the primary document on the basis of which the record was made; contains the necessary statistical data for the analysis of IBE movement; reflects IBE, which were written off due to the detection of deficiencies, fraud, abuse, as well as the loss of quality indicators of their use.

Keywords: accounting; audit; materials; fuel; low-value and perishable items (IBE); synthetic accounting; analytical accounting; primary documents.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T. O., Chakalova, N. S. and Myslyvka, K. A. (2019), "Improving the account of income from the implementation of goods, as a tool of effective management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6888 (Accessed 11 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38.
3. Podmeshalska, Yu. and Parniuk, О. (2020), "Documentary accounting of inventories at the enterprise", Agrosvit, vol. 22, pp. 97—104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.97.
4. Podmeshalska, Yu. and Poniakina, K. (2020), "Accounting and audit of production costs at the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64—70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64.

№ 24 2021, стор. 57 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 57

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


Н. О. Васильєва

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

N. Vasylieva

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-9071-8168

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Васильєва Н. О. Теоретичні засади та практикум з фінансового обліку запасів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 57–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.57

Podmeshalska, Yu. and Vasylieva, N. (2021), “Theoretical principles and workshop on financial accounting of stocks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 57–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.