EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В. І. Чугунов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.64

УДК: 336.143

В. І. Чугунов

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито питання сутності бюджетних видатків як складової фінансового забезпечення суспільного розвитку. Важливим є бюджетне регулювання у сфері видатків як одна з основних складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку країни, що є сукупністю функціональних фінансово-бюджетних та економічних елементів, зокрема, обсяг і структура видаткової частини бюджету, дохідна частина бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, міжбюджетні відносини, соціально-економічний розвиток країни, зовнішнє економічне середовище та взаємозв'язки між ними. Визначено, що інституційні засади формування видатків бюджету у системі державного регулювання економічного розвитку передбачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу соціально-економічного розвитку, зокрема, щодо обсягу та особливостей структури видаткової частини бюджету, співвідношення поточних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової бюджету, обсягу дефіциту бюджету та структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з показниками державного боргу. Ефективність системи бюджетного регулювання у сфері видатків залежить від ступеня розуміння економічної суті цієї системи, удосконалення теоретичних положень та методологічних основ формування видаткової частини бюджету, враховуючи пріоритетність та циклічність соціально-економічного розвитку країни. Доцільним є реалізація цілеспрямованої, послідовної та результативної бюджетної політики вимагає обгрунтування системи бюджетного регулювання, яка дозволить формувати узгоджену бюджетну стратегію у сфері доходів і видатків бюджету, дефіциту бюджету у взаємозв'язку з показниками державного боргу, що створить передумови для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі. Показано, інституційні засади формування видатків бюджету у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни передбачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу економічного та соціального розвитку, зокрема, щодо обсягу і особливостей структури видаткової частини бюджету, співвідношення поточних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової у бюджеті, обсягу дефіциту бюджету і структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з показниками державного боргу. Необхідним є активне використання регулюючої моделі розвитку економіки у напряму посилення ролі бюджетних видатків у досягненні визначених цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку з одночасним підвищенням результативності використання бюджетних коштів.

Ключові слова: бюджет; бюджетні видатки; бюджетне планування;фінансове забезпечення; бюджетний механізм; суспільний розвиток.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
3. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
4. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ.2019. № 2. С.103—121.
5. Чугунов І.Я., Качула С.В. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С. 87—98.
6. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
7. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2021. № 10 (1). Рр. 42—52.
8. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. № 1. Р. 130—135.
9. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue № 4. Р. 252—261.
10. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol.17, Issue 3. Рp. 101—110.

V. Chugunov

BUDGET EXPENDITURES AS A COMPONENT OF FINANCIAL SUPPORT SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the essence of budget expenditures as a component of financial support for social development. Important is the budget regulation in the field of expenditures as one of the main components of the system of state regulation of socio-economic development of the country, which is a set of functional financial and economic elements, in particular, the volume and structure of the budget, revenue, budget deficit, public debt, intergovernmental relations, socio-economic development of the country, the external economic environment and the relationship between them. It is determined that the institutional principles of budget expenditures in the system of state regulation of economic development include the introduction of a number of restrictions in accordance with the stage of socio-economic development, in particular, the volume and features of the budget and structure of sources of its financing in relation to public debt indicators. The effectiveness of the budget regulation system in the field of expenditures depends on the degree of understanding of the economic essence of this system, improving the theoretical provisions and methodological foundations of the expenditure part of the budget, taking into account the priority and cyclical socio-economic development. It is expedient to implement a purposeful, consistent and effective budget policy requires substantiation of the budget regulation system, which will form a coherent budget strategy in the field of budget revenues and expenditures, budget deficit in conjunction with public debt, which will create prerequisites for sustainable socio-economic development in the medium and long term. It is shown that the institutional principles of budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development provide for the introduction of a number of restrictions in accordance with the stage of economic and social development, in particular, the volume and features of the expenditure, the amount of budget deficit and the structure of sources of its financing in relation to public debt. It is necessary to actively use the regulatory model of economic development in the direction of strengthening the role of budget expenditures in achieving certain goals and priorities of socio-economic development while increasing the effectiveness of the use of budget funds.

Keywords: udget; budget expenditures; budget planning; financial support; budget mechanism; social development.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2015), Ekonomyka [Economics], Vyl'iams, Moscow, Russia.
3. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
4. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kachula, S.V. (2020),"State financial policy to ensure the social development of society", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 87—98.
6. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspil'noho rozvytku [Budget strategy for social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
7. Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. and Nikitishin, A. (2021), "Fiscal and Monetary Policy of Economic Development", European Journal of Sustainable Development, vol. 10 (1), pp. 42—52.
8. Chugunov, I. and Makohon, V. (2020), "Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes",Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 130—135.
9. Chugunov, I., Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations",Problems and Perspectives in Management,Vol. 17, no.4, pp. 252—261.
10. Chugunov, I., Makohon, V. and Krykun, T. (2019), "Budget strategy in the conditions of economic globalization", Problems and Perspectives in Management, Vol.17, no. 3, pp. 101—110.

№ 24 2021, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 66

Відомості про авторів

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1292-6612

Як цитувати статтю

Чугунов В. І. Бюджетні видатки як складова фінансового забезпечення суспільного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.64

Chugunov, V. (2021), “Budget expenditures as a component of financial support social development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.