EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
З. В. Гбур, С. П. Кошова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.70

УДК: 629.7:347.85

З. В. Гбур, С. П. Кошова

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняної космічної галузі. Доведено, що космічна діяльність є частиною економічної діяльності та пов'язана зі створенням і експлуатацією космічних систем різного призначення, включаючи науково-технічні, організаційні та економічні аспекти. Нині розвиток світового космічного ринку охопив практично всі регіони світу. Вступ у космічну діяльність нових держав, розробка нових космічних програм, а в результаті й посилення конкуренції, стимулюють розвиток цієї галузі, підвищуючи її комерційний потенціал, розвиваючи нові технології та відкриваючи нові сфери її застосування.
Нині актуальним питанням є подальший розвиток космічної галузі, оскільки вона займає пріоритетне місце в економіці кожної країни, забезпечує престижну позицію держави на міжнародному ринку космічних технологій та є двигуном для наукових досліджень та передових технологій. Визначено основні тенденції, що притаманні розвитку світової космічної галузі, а саме: приватизація космосу, комерціалізація космічної діяльності та процеси інтернаціоналізації. Доведено, що головними питаннями подальшого розвитку вітчизняної космічної галуз є: формування ефективної державної космічної політики та розбудова структури управління підприємствами даного стратегічного сектору. В статті проаналізовано основні результати космічної галузі України. Визначено, що останнім часом вітчизняна космічна галузь взяла курс на міжнародну співпрацю, оскільки саме міжнародна співпраця приведе Україну до реалізації майбутніх програм та проєктів. Розглянуто ключові заходи розвитку участі приватного сектору в вітчизняній космічній галузі, визначено його основні функції. Головним інструментом, що сприятиме розвитку космічної галузі України та сприятливо вплине на довгостроковий економічних розвиток України є підтримка з боку держави, зокрема, вдосконалення державного регулювання космічної галузі. Вибір пріоритетних напрямів та поєднання наукового, матеріального й фінансового потенціалу є важливою умовою забезпечення ефективного науково-технічного прогресу космічної галузі України.

Ключові слова: космічна галузь; державне регулювання; космічна діяльність.

Література

1. Архипова Т.В. Мировые тренды в космической сфера и перспективы устойчивого развития космической отрасли. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10. С. 263—268.
2. Атаманенко Б.А., Федонюк Р.В. Міжнародне співробітництво як інструмент участі в глобальних космічних проєктах. Космічна наука і технологія. 2014. № 3. С. 3—13.
3. Бізнес Ілона Маска по-українськи або як розпочати бізнес у сфері космічної діяльності в Україні (2020). URL: https://jurimex.ua/ua/publication/biznes-ilona-maska-poukrainski-abo-yak-rozpochati-biznes-u-sferi-kosmichnoi-diyalnosti-v-uk (дата звернення: 10.12.2021).
4. Бухун Ю.В. Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2015. № 12. С. 121—128.
5. Державне космічне агентство України (2021). URL: https://www.nkau.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2021).
6. Джур О.Є. Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/efek_2015_1_43%20(5).pdf (дата звернення: 10.12.2021).
7. Звездная экономика: кто зарабатывает на космосе в мире (2021). URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/609e90409a794700dab35d24https://trends.rbc.ru/trends/industry/609e90409a794700dab35d24 (дата звернення: 10.12.2021).
8. Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків (2021). URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/17/673924/ (дата звернення: 10.12.2021).
9. Макарова Д. Ю. Развитие частного бизнеса в ракетно-космической отрасли: тенденции и перспективы. Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 25. С. 57—69.
10. Нямещук Г. В. Особливості трансформації економічного потенціалу підприємств космічної галузі України при здійснені міжнародного науково-технічного співробітництва. Вісник Дніпропетровського університету. 2011. № 10/2. С. 63—70.
11. Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021—2025 роки (2021). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI06130A.html (дата звернення: 10.12.2021).
12. Про затвердження положень про структурні підрозділи управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2019 р. № 1384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1384731-19#Text (дата звернення: 10.12.2021).
13. Публічний звіт Голови Державного космічного агентства України за 2020 рік (2021). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/kosmos-zvit-2020.pdf (дата звернення: 10.12.2021).
14. Семак Е.А., Головенчик Г.Г., Мардович В.Г. Космическая отрасль на современном этапе развития мировой экономики. Новости науки и технологий. 2017. № 3 (42). С. 37—45.
15. Уряд схвалив концепцію космічної програми України на 5 років (2021). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170189-urad-shvaliv-koncepciu-kosmicnoi-programi-ukraini-na-5-rokiv.html (дата звернення: 10.12.2021).

Z. Hbur, S. Koshova

PROSPECTS OF SPACE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article examines the current state, trends and prospects for the development of the domestic space industry. It has been proven that space activities are part of economic activities and are related to the creation and operation of space systems for various purposes, including scientific, technical, organizational and economic aspects. At present, the development of the world space market has covered almost all regions of the world. The entry into space of new states, the development of new space programs, and as a result of increased competition, stimulate the development of this industry, increasing its commercial potential, developing new technologies and opening new areas of its application.
Currently, the topical issue is the further development of the space industry, as it ranks high in the economy of each country, provides a prestigious position of the state in the international space technology market and is the engine for research and advanced technologies. The main tendencies inherent in the development of the world space industry are identified, namely: privatization of space, commercialization of space activities and processes of internationalization. It is proved that the main issues of further development of the domestic space industry are: the formation of an effective state space policy and the development of the management structure of enterprises in this strategic sector. The main results of the space industry of Ukraine are analyzed in the article. It is determined that recently the domestic space industry has set a course for international cooperation, as it is international cooperation that will lead Ukraine to the implementation of future programs and projects. The key measures for the development of private sector participation in the domestic space industry are considered, its main functions are identified. The main tool that will promote the development of the space industry of Ukraine and have a positive impact on the long-term economic development of Ukraine is the support of the state, in particular, the improvement of state regulation of the space industry. The choice of priority areas and the combination of scientific, material and financial potential is an important condition for ensuring effective scientific and technological progress of the space industry of Ukraine.

Keywords: space industry; state regulation; space activity.

References

1. Arhipova, T. V. (2020), "World trends in the space sector and prospects for sustainable development of the space industry", Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava, vol. 10, pp. 263—268.
2. Atamanenko, B. A. and Fedoniuk, R. V. (2014), "International cooperation as a tool of participation in global space projects", Kosm. nauka tehnol., vol. 20 (3), pp. 3—13.
3. Jurimex (2020), "Ilona Maska's business in Ukrainian or how to start a business in the field of space activities in Ukraine", available at: https://jurimex.ua/ua/publication/biznes-ilona-maska-poukrainski-abo-yak-rozpochati-biznes-u-sferi-kosmichnoi-diyalnosti-v-ukJurimex (Accessed 10 December 2021).
4. Bukhun, Yu.V. (2015), "Ways of forming of the mechanism of investment provision of reproduction processes in space industry", Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 12, pp. 121—128.
5. State Space Agency of Ukraine (2021), available at: https://www.nkau.gov.ua/ (Accessed 10 December 2021).
6. Dzhur, O. Ie. (2015), "State regulation of space industry enterprises in Ukraine: new realities and challenges", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3748 (Accessed 10 December 2021).
7. RBK Trends (2021), "Star economy: Who makes money in space in the world?", available at: https://trends.rbc.ru/trends/industry/609e90409a794700dab35d24https://trends.rbc.ru/trends/industry/609e90409a794700dab35d24 (Accessed 10 December 2021).
8. Economic truth (2021), "State space companies suffered more than 800 million in losses", available at: https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/17/673924/ (Accessed 10 December 2021).
9. Makarova, D. Yu. (2015), "Development of private business in the rocket and space industry: trends and prospects", Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika, vol. 25, pp. 57—69.
10. Nyameshchuk, G. V. (2011), "Features of the transformation of the economic potential of the space industry of Ukraine in the implementation of international scientific and technical cooperation", Vіsnik Dnіpropetrovskogo unіversitetu, vol. 10/2, pp. 63—70.
11. Liga Zakon (2021), "About the statement of the National target scientific and technical space program of Ukraine for 2021—2025", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI06130A.html (Accessed 10 December 2021).
12. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "On approval of regulations on structural units of the Department for Coordination of Space Activities of the Department of Strategic Development of the Defense and Security Sector", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1384731-19#Text (Accessed 10 December 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Public report of the Chairman of the State Space Agency of Ukraine for 2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/kosmos-zvit-2020.pdf (Accessed 10 December 2021).
14. Semak, E. A., Golovenchik, G. G. & Mardovich, V. G. (2017), "Space industry at the present stage of development of the world economy", Novosti nauki i tehnologij, vol. 3 (42), pp. 37—45.
15. Ukrinform (2021), "The government has approved the concept of Ukraine's space program for 5 years", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170189-urad-shvaliv-koncepciu-kosmicnoi-programi-ukraini-na-5-rokiv.html (Accessed 10 December 2021).

№ 24 2021, стор. 70 - 77

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 70

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Гбур З. В., Кошова С. П. Перспективи розвитку космічної галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 70–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.70

Hbur, Z. and Koshova, S. (2021), “Prospects of space industry development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 70–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.