EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
О. І. Ханіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.78

УДК: 351.77

О. І. Ханіна

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Визначено, що в сучасних умовах кваліфікація працівників повинна відповідати викликам суспільного та економічного розвитку, функціональним обов'язкам, які виконують працівники на своїх робочих місцях. Наведено результати досліджень за показниками "Забезпеченість лікарями" та "Забезпеченість молодшими медичними працівниками з медичною освітою", які доводять нерівномірність та недостатність рівня забезпеченості кадрами регіонів України.
Систематизовано інструменти впливу міжнародних організацій на вдосконалення системи кадрового забезпечення.
Визначено, що питання підготовки менеджерів, фахівців державного управління в сфері охорони здоров'я є одним з пріоритетних питань, яке повинно вирішуватися в комплексному вимірі підготовки кадрів для медицини.
Сучасна відкритість ринку праці медиків, що сформувалася останніми роками у зв'язку з пандемією значною мірою змінила ставлення медиків до мотивації праці, посилила можливості їх працевлаштування за кордоном, посилила інтенсивність та складність медичної праці.

Ключові слова: вдосконалення; система; державне управління; кадровий розвиток; охорона здоров'я; міжнародні організації.

Література

1. Банчук М.В. Моніторинг та облік кадрового потенціалу охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 16. с. 110—113.
2. Савіна Т. В. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні: стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 94—98.
3. Кадрові ресурси системи охорони здоров'я в Україні. Ситуаційний аналіз 2019 р. URL: https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/HRH-situational-analysis-2019.pdf (дата звернення: 1.12.2021 р).
4. Волосовець О.П., Заболотько В.М., Волосовець А.О. Кадрове забезпечення галузі охорони здоров'я в Україні та світі: сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 12. № 1 (84). С. 20—26.
5. Інституційна трансформація державного управління охороною здоров'я: Україна та іноземний досвід. / І.Л. Сазонець та ін.; за заг. ред. І.Л. Сазонця. рівне: Волинськи обереги, 2019. 396 с.
6. Сазонець І.Л., Вівсянник О.М. Стратегічні пріоритети Всесвітньої організації охорони здоров'я в інституційному механізмі державного управління системою охорони здоров'я. Вісник НУЦЗУ. Серія: державне управління. 2020. № 1. С. 275—284.
7. Поживілова О.В., Радиш Я. Ф., Васюк Н.О., Ляховченко Л.А. Фахівець у галузі управління охороною здоров'я України: пошук моделі. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 19. С. 76—83.
8. Банчук М.В. Стратегічні питання кадрової політики в державному управлінні охороною здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 19. С. 84—86.
9. Сазонець О.М., Альшаафі Мохамед Алі. Функціонування галузі охорони здоров'я в сучасному суспільстві. Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин (в онлайн форматі). Проблеми розвитку малих відкритих економік. (Житомир, 18 квітня 2018 р.) С. 95—98. URL: https://conf.ztu.edu.ua/problemy-rozvytku-malyh-vidkrytyh-ekonomik-18-kvitnya-2018-r/https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/95.pdf
10. Сазонець О.М., Альшаафі Мохамед Алі. Підвищення ефективності використання потенціалу закладів охорони здоров'я. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 26 січня 2019 р. ЦФЕНД, 2019. С. 60—62.

O. Hanina

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

Summary

It is determined that in modern conditions the qualification of employees must meet the challenges of social and economic development, the functional responsibilities of employees in their workplaces. This applies to specialists in the medical management system and family physicians and narrowly specialized physicians specializing in the treatment of certain diseases.
The results of research on the indicators "Provision of doctors" and "Provision of junior medical workers with medical education" are presented, which prove the unevenness and insufficiency of the level of staffing in the regions of Ukraine.
The tools of influence of international organizations on the improvement of the staffing system are systematized, in particular, such as: involvement of domestic specialists in the ranks of professional associations of doctors, such as: WONCA, ISAPS, ACS, APA and many others; participation in seminars, trainings, exercises conducted by well-known international organizations of health care, social orientation, such as the Red Cross Ukraine, the International Organization for Migration, international volunteer organizations in Ukraine and which are related, in particular, to events in eastern Ukraine; transition of the medical education system of Ukraine to international standards of training of doctors and conducting accreditation and evaluation processes in accordance with the standards of international organizations in this field; implementation of international health management standards and addressing training and staffing issues in line with the recommendations of international organizations, such as USAID.
It is determined that the issue of training managers, specialists in public administration in the field of health care is one of the priority issues that should be addressed in the comprehensive dimension of training for medicine.
The modern openness of the medical labor market, formed in recent years in connection with the pandemic, has significantly changed the attitude of physicians to work motivation, strengthened their employment opportunities abroad, increased the intensity and complexity of medical work.

Keywords: improvement; system; public administration; personnel development; health care; international organizations.

References

1. Banchuk, M.V. (2011), "Monitoring and accounting of human resources for health care", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 110—113.
2. Savina, T. (2017), "Human resources for healthcare in Ukraine: state and development prospects", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 94—98.
3. USAID (2019), "Human resources of the health care system in Ukraine", available at: https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/HRH-situational-analysis-2019.pdf (Accessed 01 Dec 2021).
4. Volosovets', O.P. Zabolot'ko, V.M. and Volosovets', A.O. (2020), "Staffing of the healthcare sector in Ukraine and the world: current challenges", Ukrains'ki medychni visti, vol. 12, no. 1 (84), pp. 20—26.
5. Sazonets', I.L. (2019), Instytutsijna transformatsiia derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorov'ia: Ukraina ta inozemnyj dosvid [Institutional Transformation of Public Health Management: Ukraine and Foreign Experience], Volyns'ky oberehy Rivne, Ukraine.
6. Sazonets, I.L. and Vivsiannyk, O.M. (2020), "Strategic priorities of the World Health Organization in the institutional mechanism of public administration of the health care system", Visnyk NUTsZU. Seriia: derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 275—284.
7. Pozhyvilova, O.V. Radysh, Ya.F. Vasiuk, N.O. and Liakhovchenko L.A. (2011), "Specialist in the field of health care management in Ukraine: search for a model", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 76—83.
8. Banchuk, M.V. (2011), "Strategic issues of personnel policy in the state management of health care of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 84—86.
9. Sazonets', O.M. and Al'shaafi Mokhamed, Ali (2018), "The functioning of the health sector in modern society", Vseukrains'kyj forum z problem mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn (v onlajn formati). Problemy rozvytku malykh vidkrytykh ekonomik [All-Ukrainian Forum on International Economic Relations (online). Problems of development of small open economies], Zhytomyr, Ukraine, 18 april, pp. 95—98, available at: https://conf.ztu.edu.ua/problemy-rozvytku-malyh-vidkrytyh-ekonomik-18-kvitnya-2018-r/https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/95.pdf (Accessed 01 Dec 2021).
10. Sazonets', O.M. and Al'shaafi Mokhamed, Ali. (2019), "Improving the capacity utilization of health facilities", Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, menedzhmentu, finansiv ta prava: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Current state and prospects of economic development, accounting, management, finance and law: materials of the International scientific-practical conference], TsFEND, Poltava, Ukraine, 26 jan, pp. 60—62.

№ 24 2021, стор. 78 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 53

Відомості про авторів

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

ORCID:

0000-0002-8738-0805

Як цитувати статтю

Ханіна О. І. Напрями вдосконалення системи державного управління кадровим розвитком системи охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.78

Hanina, O. (2021), “Improvement of the system of public management of human resources development of the healthcare system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.