EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
В. С. Артамощенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.84

УДК: 351.86: 355.1

В. С. Артамощенко

МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті проведено аналіз та узагальнено результати впроваджених та запланованих змін у нормативно-правові акти Міністерства оборони України, що супроводжують розвиток системи військової освіти. Окреслено подальші зміни у нормативно-правові акти Міністерства оборони України та державних органів сектору безпеки і оборони, які здійснюють підготовку військових кадрів в інтересах сил оборони.
Обгрунтовано, що правовий механізм державного управління системою військової освіти доцільно сформувати за ієрархічною моделлю на трьох рівнях. Підкреслено, що правовий механізм держаного управління системою військової освіти включатиме прямий (з гори до низу) та зворотній (з низу до гори) зв'язки, які забезпечують впровадження змін та управління змінами.
Розроблено трирівневу ієрархічну модель правового механізму державного управління системою військової освіти. Сформульовано поняття "правовий механізм держаного управління системою військової освіти".
Акцентовано увагу, що правовий механізм державного управління системою військової освіти є елементом спроможності системи — "доктрини" методу оборонного планування DOTMLPFI.

Ключові слова: військова освіта; система військової освіти; сили оборони; правовий механізм.

Література

1. "Про Стратегію воєнної безпеки України". Указ Президента України № 121/2021 від 25 березня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2
2. "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". Указ Президента України № 473/2021 від 17 вересня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n2
3. Артамощенко В. С. Розвиток системи військової освіти на основі методу dotmlpfi. Правовий аспект. // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13—14. С. 79—84. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.13-14.79
4. "Про освіту". Закон України від 05.09.2017 № 2145-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
5. "Про національну безпеку України". Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
6. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Науковий вісник "Демократичне врядування". 2008. Вип.1 URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf
7. Зима І.Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 85—89. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.15.85
8. Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г. Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування.Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 4. С. 50—60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_10
9. Вавренюк С.А. Організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 54—58. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.17.54
10. Саричев Ю.О., Устименко О.В., Сніцаренко П.М. Сутність та особливості системи державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. № 3 (94). С. 47—52. URL: https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(94)-2019-47-52
11. Бестюк А.І., Довгань В.І. Нормативно-правове регулювання управління системою вищої військової освіти в Україні. Наукові перспективи (Серія "Державне управління"). Випуск № 4 (4). 2020. С. 184—196. URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2020-4(4)-184-196
12. "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти". Наказ Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14#n19
13. "Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду". Наказ Міністерства оборони України від 10 травня 2016 р. № 248. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-16#n12
14. "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Наказ Міністерства оборони України від 9 січня 2020 р. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text
15. "Про організацію підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Наказ Міністерства оборони України від 12.11.2020 № 412. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/412_nm.pdf
16. "Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у 2021—2022 роках" // Наказ Міністерства оборони України від 30.11.2020 № 448. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/448_nm.pdf

V. Artamoshchenko

MODEL OF THE LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

Summary

The article analyzes and summarizes changes in regulations of the Ministry of Defence of Ukraine for the development of the military education system.
The main changes include the following:
candidates' age restrictions reduction for higher military educational institutions from 21… 23 to 30 years;
determining the procedure for admission to military educational institutions of various categories of candidates based on the results of the external independent evaluation or entrance exams;
establishing new requirements for information resources and logistics, organization of distance learning, methodological activities, and training of scientific and pedagogical staff;
determining of the procedure principles for tactical level officers' training in military educational institutions and sergeants in institutions of professional higher military education;
introduction of officers' training basics and professional military training programs based on a "bachelor's" degree obtained in civilian educational institutions;
determining of the principles of training sergeants in educational and professional programs of higher education "junior bachelor" or educational and professional degree "professional junior bachelor";
introduction of a new system of "professional military education" courses that are compatible with similar courses in the armed forces of NATO member states.
The author outlines further changes in the regulations of the Ministry of Defense of Ukraine and state bodies of the security and defense sector, which train military personnel in the interests of the defense forces.
The article substantiates that the legal mechanism of state management of the military education system should be formed according to a hierarchical model at three levels.
It was emphasized that the legal mechanism of state management of the military education system will include direct (from the top to the bottom) and indirect (from the bottom to the top) communication that ensure the changes implementation of and changes management
The author has developed a three-level hierarchical model of the legal mechanism of state management of the military education system.
The author developed the concept of "legal mechanism of state management of the military education system".
It is emphasized that the legal mechanism of state management of the military education system is an element of the system's capacity namely the "Doctrine" of the DOTMLPFI defense planning method.

Keywords: military education; military education system; defence forces; legal mechanism.

References

1. President of Ukraine (2021), Decree "On the Military Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2 (Accessed 10 December 2021).
2. President of Ukraine (2021), Decree "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n2 (Accessed 10 December 2021).
3. Artamoshchenko, V. (2021), "Development of the military education system based on the dotmlpfi method. legal aspect", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13—14, pp. 79—84. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.13-14.79.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Accessed 10 December 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 10 December 2021).
6. Fedorchak, О. (2008), "Classification of mechanisms of public administration", Naukovyi visnyk "Demokratychne vriaduvannia", vol. 1, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (Accessed 10 December 2021).
7. Zyma, I. (2019), "Theoretical approaches to the definition and formation of mechanisms of public administration", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 85—89. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.15.85
8. Rudnitska, R. and Sydorchuk, O. (2014), "The essence and content of public administration mechanisms and principles of their functioning", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 4, pp. 50—60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_10 (Accessed 10 December 2021).
9. Vavreniuk, S. (2019), "Organizational and legal mechanism of public administration of higher education of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 54—58. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.17.54
10. Sarychev, Yu., Ustymenko, O. and Snitsarenko, P. (2019), "The essence and features of the system of public administration in the military sphere in preparing the state for defense", Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, vol. 3 (94), pp. 47—52. https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(94)-2019-47-52.
11. Bestiuk, A. and. Dovhan, V. (2020), "Regulatory and legal regulation of the management of the higher military education system in Ukraine", Naukovi perspektyvy (Seriia "Derzhavne upravlinnia"), vol. 4 (4), pp. 184—196. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2020-4(4)-184-196
12. Ministry of Defence of Ukraine (2014), Order "About the statement of the Instruction on the organization and carrying out of military-professional orientation of youth and reception in higher military educational institutions and military educational divisions of higher education institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14#n19 (Accessed 10 December 2021).
13. Ministry of Defence of Ukraine (2016), Order "About the statement of Peculiarities of admission to higher military educational establishments and military educational divisions of higher educational establishments for preparation of military experts of tactical level in the conditions of the special period", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-16#n12 (Accessed 10 December 2021).
14. Ministry of Defence of Ukraine (2020), Order "About the statement of the Situation on features of the organization of educational activity in higher military educational institutions of the Ministry of Defence of Ukraine and military educational divisions of higher education institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text (Accessed 10 December 2021).
15. Ministry of Defence Ukraine (2020), Order "About the organization of training of officers of tactical level and sergeants in establishments of professional higher military education, higher military educational establishments of the Ministry of Defense of Ukraine and military educational divisions of establishments of higher education", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/412_nm.pdf (Accessed 10 December 2021).
16. Ministry of Defence Ukraine (2020), Order "About the organization and carrying out of courses of professional military education and advanced training of servicemen and employees of the Armed Forces of Ukraine in 2021—2022", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/448_nm.pdf (Accessed 10 December 2021).

№ 24 2021, стор. 84 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 65

Відомості про авторів

В. С. Артамощенко

к. військ. н., доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Artamoshchenko

PhD in Military Science, Associate Professor, Doctoral candidate of the Scientific-Methodical Center of Organization of Scientific and Scientific-Technical Activity, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7734-4210

Як цитувати статтю

Артамощенко В. С. Модель правового механізму державного управління системою військової освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.84

Artamoshchenko, V. (2021), “Model of the legal mechanism of public administration of the military education system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.