EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК БАЗИС АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ
Я. Ю. Цимбаленко, І. Б. Гольцова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.90

УДК: 343.3

Я. Ю. Цимбаленко, І. Б. Гольцова

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК БАЗИС АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ

Анотація

У статті досліджено стан антикорупційної екосистеми в Україні, застосування якої є необхідною вимогою для розвитку держави. Визначено, що для формування цієї екосистеми потрібне запровадження ефективної й прозорої системи антикорупційного комплаєнсу на всіх рівнях суспільного управління: національному, загальнодержавному й локальному. Проаналізовано проєкт стратегії розвитку України до 2030 року з метою виявлення найбільш важливих векторів розвитку.
Вивчено поняття "антикорупційного комплаєнсу", а також вітчизняні й міжнародні закони, нормативно-правові акти та стандарти, які регулюють заходи щодо запобігання проявам корупції.
Основну увагу зосереджено на дослідженні антикорупційних заходів на рівні закладів вищої освіти, які є основними надавачами публічних послуг у галузі освіти. Проаналізовано кваліфікаційні вимоги й професійні навички, якими має володіти керівник закладу вищої освіти для впровадження прозорої та ефективної системи боротьби з корупцією.
Узагальнено перелік управлінських обов'язків керівника, які необхідно розвивати для впровадження дієвої антикорупційної програми в закладах вищої освіти відповідно до закону й вимог антикорупційного законодавства.
Досліджено, що становлення антикорупційного комплаєнсу в закладах вищої освіти відбувається саме за ініціативою й управлінням керівника, який повинен регулювати систему управління заходами боротьби з корупцією за допомогою: розробки антикорупційної політики, підвищення компетенцій працівників і посилення їх відповідальності за виконання чи невиконання своїх посадових функцій, а також створення служби з регулювання антикорупційних норм у межах закладу вищої освіти.
Визначено основні недоліки у кваліфікаційних вимогах, що висуваються до керівників закладів вищої освіти, з врахуванням чинного законодавства щодо запобігання корупції. Запропоновано способи їх усунення та регулювання за допомогою підвищення вимог до професійних компетентностей керівників закладів вищої освіти і внесення змін до законодавчої бази з метою сталого розвитку закладів вищої освіти й країни загалом.

Ключові слова: антикорупційний комплаєнс; управління закладом вищої освіти; кваліфікація; керівник; корупція; сталий розвиток; стратегічне планування.

Література

1. Про вищу освіту: Закон України від 02.10.2021 № 1556-VII. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 20.11.2021).
2. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року: проєкт Закону України від 07.08.2018 № 9015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF0 0A?an=359 (дата звернення: 20.11.2021).
3. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2021).
4. Деякі питання реалізації статті 42 Закону України "Про вищу освіту": Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2021).
5. Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Бичкова С.С., Юнін О.С. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Київ: Ваіте, 2018. 826 с.
6. Антикорупційний комплаєнс: посіб. для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: https://cgpa. com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf (дата звернення: 20.11.2021).
7. ISO 37001:2016 Система управління заходами боротьби з корупцією: вимоги із рекомендаціями для використання. URL: https://pecb.com.ua/wp content/uploads/2017/02/ISO-37001_2016_ukr.pdf (дата звернення: 20.11.2021).
8. Практичний посібник ІСС з антимонопольного комплаєнсу. URL: http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/media/upload/pdf/icc_compliance_toolkit.pdf (дата звернення: 20.11.2021).
9. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту: монографія. Львів: Світ, 1995. 296 с.
10. Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text.

Y. Tsymbalenko, I. Holtsova

COMPETENCE OF THE HEAD OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A BASIS FOR ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE

Summary

The article examines the state of development of a sustainable anti-corruption ecosystem in Ukraine, which is a necessary requirement for the development of the state. It is determined that the formation of this ecosystem requires the introduction of an effective and transparent system of anti-corruption compliance at all levels of public administration: national, national and local. The draft development strategy of Ukraine until 2030 is analyzed in order to identify the most important vectors of development.
Have been studied the concept of "anti-corruption compliance", as well as domestic and international laws, regulations and standards governing measures to prevent corruption.
The main focus is on the study of anti-corruption measures at the level of higher education institutions, which are the main providers of public services in the field of education. Are analyzed the qualification requirements and professional skills that a head of a higher education institution must possess in order to implement a transparent and effective anti-corruption system. Is summarized the list of managerial responsibilities that need to be developed to implement an effective anti-corruption program in accordance with the law and the requirements of anti-corruption legislation.
It is studied that the formation of anti-corruption compliance in higher education institutions is initiated and managed by the head, who should regulate the management of anti-corruption measures by: developing anti-corruption policy, increasing the competence of employees and strengthening their responsibility for performing or failing to perform their duties. Аlso the creation of a service for the regulation of anti-corruption norms within the institution of higher education.
Have been identified the main shortcomings in the qualification requirements and current legislation in the field of corruption. Are proposed ways to eliminate and regulate them by increasing the requirements for professional competencies of heads of higher education institutions and amending the legal framework for the sustainable development of higher education institutions and the country as a whole.

Keywords: anti-corruption compliance; management of higher education institution; qualification; manager; corruption; sustainable development; strategic planning.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "On education", available at: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 20 November 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Draft law of Ukraine "About the Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030", available at: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF0— 0A?an=359 (Accessed 20 November 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021%D0% BF#Text (Accessed 20 November 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Some issues of implementation of Article 42 of the Law of Ukraine "On Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 726-2014-%D0%BF#Text (Accessed 20 November 2021).
5. Chubenko, A. G. Loshitsky, M. V. Pavlov, D. M. Bychkova, S. S. and Yunin, O.S. (2018), Terminolohichnyj slovnyk z pytan' zapobihannia ta protydii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu, finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyschennia ta koruptsii [Glossary on the prevention and counteraction (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing the proliferation of weapons of mass destruction and corruption], Vaite, Kyiv, Ukraine.
6. Anti-Corruption Compliance (2018), "A Guide to a Program to Train Those Responsible for Implementing an Anti-Corruption Program", available at: https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf (Accessed 20 November 2021).
7. PECB Ukraine (2016), "ISO 37001:2016 Anti-corruption management system: requirements with recommendations for use", available at: https://pecb.com.ua/wpcontent/uploads— /2017/02/ISO-37001_2016_ukr.pdf (Accessed 20 November 2021).
8. International Chamber of Commerce (2013), "ISS Practical Guide to Antitrust Compliance", available at: http:// www.chernihivoblast.gov.ua/media/ upload/pdf/icc_compliance_toolkit.pdf (Accessed 20 November 2021).
9. Andrushkiv, B. M. and Kuzmin, O. E. (1995), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], Svit, Kyiv, Ukraine.
10. Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine (2004), Order of the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine "On approval of Issue 1 "Professions of workers that are common to all types of economic activity" of the Handbook of qualification characteristics of workers' professions", available at: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text (Accessed 20 November 2021).

№ 24 2021, стор. 90 - 95

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 57

Відомості про авторів

Я. Ю. Цимбаленко

к. держ. упр., доцент, декан факультету соціології і права,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Y. Tsymbalenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dean of the Department of Sociology and Law,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0442-7549


І. Б. Гольцова

аспірант кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

I. Holtsova

Postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Management, Department of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8026-0253

Як цитувати статтю

Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Компетентність керівника закладу вищої освіти як базис антикорупційного комплаєнсу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.90

Tsymbalenko, Y. and Holtsova, I. (2021), “Competence of the head of a higher education institution as a basis for anti-corruption compliance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.