EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ — МАЙБУТНЄ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. А. Осовський, Т. С. Муляр, М. С. Руденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.96

УДК: 331.101

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, О. А. Осовський, Т. С. Муляр, М. С. Руденко

МОНІТОРИНГИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ — МАЙБУТНЄ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

Подальше запровадження ринкових реформ у нашій державі стали причинами значних змін щодо форм власності різних підприємств, а це викликає зовсім нові процеси у соціально-трудовій сфері. У більшості випадків, нові проблеми у соціально-трудовій сфері пов'язані з урегулюванням соціально-трудових відносин, визначенням величини винагороди за працю, застосуванням різних чинників мотиваційного впливу, особливостями формування соціального клімату в трудових колективах і т. д. Найбільшого рівня напруженості в колективах досягається тоді, коли відбувається суттєве падіння реальної заробітної плати працівників з причин вимушених простоїв або неповної зайнятості, тривалих затримок щодо виплат заробітних плат або масових звільнень. Тому, метою дослідження є аналіз та узагальнення сучасних тенденцій щодо управління соціально-трудовою сферою та обгрунтування необхідності запровадження нових та модернізації діючих функцій держави у сфері праці, а її завданнями стали: визначення причин доцільності дослідження та критеріїв оцінки соціально-трудової сфери; аналіз сучасного стану соціально-трудової сфери в Україні; розробка моніторингової концепції дослідження соціально-трудової сфери з метою створення та впровадження нової системи аналізу і прогнозування процесів, які дозволять сформувати соціальну спрямованість економічних реформ.
Таким чином, основні завдання моніторингу соціально-трудової сфери полягають у спостереженні на постійній основі за фактичним станом справ у сфері праці з метою виконання системного аналізу процесів, які там проходять, для упередження або нівелювання впливу негативних явищ в них, які могли б призвести до соціальної напруги або для короткострокового прогнозу можливих змін у цій сфері. Крім того, основою для переходу до соціально орієнтованої держави є створення підгрунтя для зміни стратегічних пріоритетів становлення вітчизняної економіки шляхом інвестиційно-інноваційного розвитку виробничої сфери, підвищення рівня заробітної плати працівників, а також їхнього соціального захисту. Тому необхідність управління процесами у соціально-трудовій сфері набули особливої актуальності та потребують подальшого наукового дослідження, оскільки від узгодженої співпраці соціальних партнерів залежить рівень економічно-соціального розвитку підприємств, регіону та країни у цілому.

Ключові слова: соціально-трудова сфера; моніторинг; оцінка; регулювання; розвиток.

Література

1. Єсінова Н.І., Примаченко Д.О. Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність. 2015. Секція 3. С. 179—190.
2. Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як об'єкт державного регулювання. Економiка та держава. 2014. № 5. С. 112—115.
3. Наукмо Ю.С. Аналіз сучасного стану соціально-трудових відносин. Ефективна економіка. 2011. № 11, (4). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=796 (дата звернення: 10.12.2021).
4. Про звернення громадян до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у 2020 році http://vzvernen.rada.gov.ua/uploads/documents/31706.pdf (дата звернення: 09.12.2021).

А. Volkivska, G. Osovska, О. Osovsky, T. Mulyar, M. Rudenko

SOCIAL AND LABOR SPHERE MONITORING — THE FUTURE OF A SOCIALLY ORIENTED STATЕ

Summary

Further introduction of market reforms in our country have caused significant changes in the forms of ownership of various enterprises, and this causes completely new processes in the social and labor sphere. In most cases, new problems in the social and labor sphere are related to the regulation of social and labor relations, determining the amount of remuneration for work, the use of various motivational factors, the formation of the social climate in labor collectives, etc. The highest level of tension in teams is reached when there is a significant decline in real wages of workers due to forced downtime or underemployment, long delays in payment of wages or mass layoffs. Therefore, the purpose of this article is to analyze and summarize current trends in social and labor management and justify the need to introduce new and modernize existing functions of the state in the field of labor, and its objectives were: to determine the feasibility of research and evaluation criteria; analysis of the current state of the social and labor sphere in Ukraine; development of a monitoring concept for the study of the social and labor sphere in order to create and implement a new system of analysis and forecasting of processes that will form the social orientation of economic reforms.
Thus, the main tasks of monitoring the social and labor sphere are to constantly monitor the actual state of affairs in the labor sphere in order to perform a systematic analysis of the processes that take place there, to prevent or eliminate the impact of negative phenomena in them that could lead to social voltage or for a short-term forecast of possible changes in this area.. In addition, the basis for the transition to a socially oriented state is to create a basis for changing the strategic priorities of the domestic economy through investment and innovation development of the manufacturing sector, raising wages, as well as their social protection. Therefore, the need to manage processes in the social and labor sphere has become particularly relevant and requires further research, as the level of economic and social development of enterprises, the region and the country as a whole depends on the coordinated cooperation of social partners.

Keywords: social and labor sphere; monitoring; evaluation; regulation; development.

References

1. Yesinova, N.I. and Prymachenko, D.O. (2015), "Monitoring of social and labor relations in Ukraine", Ekonomichna teoriia ta zovnishn'oekonomichna diial'nist', vol. 3, pp. 179—190.
2. Zhadan, O. (2014), "Social and labor relations as an object of state regulation", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 112—115.
3. Naukmo, Yu.S. (2011), "Analysis of the current state of social and labor relations", Efektyvna ekonomika, vol. 11, (4), available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=796 (Accessed 10 Dec 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), "On citizens' appeals to the Verkhovna Rada of Ukraine and local self-government bodies in 2020", available at: http://vzvernen.rada.gov.ua/uploads/documents/31706.pdf (Accessed 09 Dec 2021).

№ 24 2021, стор. 96 - 102

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 64

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


О. А. Осовський

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr


Т. С. Муляр

к. е. н., доцент, завідувач економічного відділення, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир

T. Mulyar

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic, Zhytomyr Agrarian and Technical College, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-0689-8945


М. С. Руденко

магістрант кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

M. Rudenko

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2760-9604

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Осовський О. А., Муляр Т. С., Руденко М. С. Моніторинги соціально-трудової сфери — майбутнє соціально орієнтованої держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.96

Volkivska, А., Osovska, G., Osovsky, О., Mulyar, T. and Rudenko, M. (2021), “Social and labor sphere monitoring — the future of a socially oriented statе”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.