EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. В. Ушаков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.103

УДК: 351.8

І. В. Ушаков

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові документи з цивільно-військового співробітництва в Україні. Використано порівняльний та контент-аналізи нормативно-правових документів України та документів Організації Об'єднаних Націй, Північноатлантичного альянсу та провідних країн світу при їх застосуванні у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, гуманітарних операціях з метою формування теоретичної основи для удосконалення нормативно-правової бази України в згаданій сфері в умовах відбиття зовнішньої збройної агресії з боку Російської Федерації.
Визначено, що Цивільно-військове співробітництво є найбільш ефективним та результативним сегментом відносин між суспільством і збройними силами, а також між збройними силами і політичною владою, у зв'язку з чим є стандартною функцією збройних сил держав-членів НАТО, яка виконується їх органами військового управління, військовими частинами та підрозділами на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях, як у місцях їх постійної дислокації, так і у операційних районах (зонах ведення бойових дій).

Ключові слова: цивільно-військове співробітництво; нормативно-правове регулювання; державне регулювання.

Література

1. В зоні АТО розпочали роботу оперативні групи військово-цивільного співробітництва Збройних Сил України. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247494968&cat_id=248446171 (дата звернення: 31.07.2014).
2. Закон України "Про боротьбу з тероризмом". Відомості Верховної Ради України від 20.06.2003. 2003. № 25. Ст. 180.
3. Доктрина "Цивільно-військове співробітництво": затв. наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 02.07.2020 р.
4. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України "Про затвердження Тимчасової настанови з цивільно-військового співробітництва у ході підготовки та застосування Збройних Сил України" від 02.04.2019 р. № 131.
5. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України "Про затвердження Тимчасової настанови з оцінки цивільного середовища" від 24.04.2019 р. № 159.
6. Методичний посібник для військ (сил) з питань цивільно-військового співробітництва: затверджений Заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 03.09.2019 / Під заг. керівництвом О. Ноздрачова. Київ: Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, 2019. 167 с.
7. Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО: навчальний посібник. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 87 с.
8. STANAG 2509 Edition 2. Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation. 8 February 2013. Р. 6.
9. Наказ Міністерства оборони України від 18.01.2016 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". Офіційний вісник України від 04.03.2016. 2016. № 16. С. 329. Ст. 663. Код акту 80815/2016.
10. Доктрина зі стратегічних комунікацій: затв. наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 12.10.2020 р.

I. Ushakov

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF CIVIL-MILITARY COOPERATION IN UKRAINE

Summary

This article analyzes the legal documents on civil-military cooperation in Ukraine. Comparative and content analyzes of normative and legal documents of Ukraine and documents of the UN, the NATO and leading countries of the world are used in their application in international peacekeeping and security operations, in man-made and natural emergencies, humanitarian operations to formation of a theoretical basis for improving the regulatory framework of Ukraine in this area in terms of repelling external armed aggression by the Russian Federation.
Civil-military cooperation has been identified as the most effective and efficient segment of the relationship between society and the armed forces, as well as between the armed forces and political authorities, and is therefore a standard function of the armed forces of NATO member states, military units and subdivisions at the tactical, operational and strategic levels, both in their places of permanent deployment and in operational areas (combat zones).
It is proposed to continue the study and implementation of the experience of the relevant structures of the UN, NATO, EU and leading countries in the world in order to form a modern domestic model of the CIMIC institution. Generalization and implementation of the experience of the CIMIC helps to increase the effectiveness of the CIMIC measures, to form a positive image of the Armed Forces of Ukraine, to reduce the training time of the CIMIC specialists and to acquire professional skills these specialists, expanding the arsenal of theoretical means of describing the application of the Armed Forces of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine and other military formations of the state.
During its existence, the CIMIC units of the world's leading countries have proven their effectiveness in their use in peacekeeping operations and gained unique experience, which certainly deserves attention in the process of reforming and developing the Armed Forces of Ukraine, during the training peacekeeping contingents, taking into account the course chosen by our country for Euro-Atlantic integration, strengthening the humanitarian component of the Armed Forces of Ukraine, improving the system of democratic civilian control over the Armed Forces of Ukraine.

Keywords: civil-military cooperation; normative-legal regulation; state regulation.

References

1. Ministry of Defenсe of Ukraine (2014), "Operational groups of military-civil cooperation of the Armed Forces of Ukraine started work in the anti-terrorist operation zone", available at: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247494968&cat_id=248446171 (Accessed 10 Dec 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the fight against terrorism", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrain, vol. 25, St. 180.
3. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (2020), "Doctrine of "Civil-Military Cooperation"", available at: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/doktryna_cyvilno_vijskovogo_spivrobitnycztva.pdf (Accessed 10 Dec 2021).
4. General Staff of the Armed Forces of Ukraine (2019), Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine "On Approval of the Provisional Guidance on Civil-Military Cooperation in the Preparation and Use of the Armed Forces of Ukraine" of 02.04.19 № 131.
5. General Staff of the Armed Forces of Ukraine (2019), Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine "Temporary Instruction on the Assessment of the Civil Environment" of April 24, 19, no. 159.
6. Nozdrachov, O. (2019), Metodychnyj posibnyk dlia vijs'k (syl) z pytan' tsyvil'no-vijs'kovoho spivrobitnytstva: zatverdzhenyj Zastupnykom nachal'nyka Heneral'noho shtabu Zbrojnykh Syl Ukrainy [Methodical manual for troops (forces) on civil-military cooperation], Upravlinnia tsyvil'no-vijs'kovoho spivrobitnytstva Zbrojnykh Syl Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. NUOU im. Ivana Cherniakhovs'koho (2015), Tsyvil'no-vijs'kove spivrobitnytstvo za standartamy NATO [Civil-military cooperation according to NATO standards], NUOU im. Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.
8. NATO (2013), "STANAG 2509 Edition 2. Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation", available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/757583/archive_doctrine_nato_cimic_ajp_3_4_9.pdf (Accessed 10 Dec 2021).
9. Ministry of Defenсe of Ukraine (2016), Order "On approval of the Instruction on training and use of national contingents, national personnel in international peacekeeping and security operations", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 16.
10. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (2020), "Doctrine of strategic communications", available at: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf (Accessed 10 Dec 2021).

№ 24 2021, стор. 103 - 107

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 78

Відомості про авторів

І. В. Ушаков

аспірант, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення інформації навчально-наукового центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

I. Ushakov

Postgraduate student, Institute of public administration and research in civil protection; Senior Researcher of the lessons learned branch of the multinational staff officer training and research centre, National defence university of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0231-085X

Як цитувати статтю

Ушаков І. В. Нормативно-правове регулювання реалізації цивільно-військового співробітництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.103

Ushakov, I. (2021), “Normative-legal regulation of the implementation of civil-military cooperation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.