Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2011

Економіка

О. М. Теліженко

д. е. н., професор, Сумський державний університет

Ю. О. Мирошниченко

асистент, Сумський державний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

З. В. Лагутіна

асистент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ТРАНСФОРМАЦІЯ СІТЬОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Г. В. Цадо

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

І. В. Власова

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Ю. О. Махортов

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Державна академія житлово-комунального господарства

Н. А. Телічко

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ: РЕФОРМА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

В. А. Белошапка

д. э. н., профессор кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, профессор МИБ

Ю. Е. Кулик

ассистент кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

І. С. Кравчук

к. е. н., доцент кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

В. Д. Юхимчук

викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. М. Герасименко

здобувач, Університет економіки та права "КРОК" (м. Київ), викладач кафедри економіки підприємства, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси)

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

В. В. Железняк

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Л. А. Шило

к. е. н, доцент., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Н. Ю. Пікуліна

к.е.н, доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

МЕХАНІЗМ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФАКТИЧНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРОСНАЛУ

З. І. Вата

викладач кафедри економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БОЛГАРІЇ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. С. Завізєна

к. п. н., доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

М. І. Матвієнко

старший викладач, Севастопольський національний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ДІЮЧИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КРИМУ)

О. П. Карбівничий

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНА ГЕНЕЗА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

В. В. Шпачук

к. держ. упр., доцент, Національна Академія статистики, обліку та аудиту

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ

В. Б. Татаренко

виклдач кафедри держаної служби, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" ТА "СУДОВА ВЛАДА" В МЕХАНІЗМІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

О. С. Машовець

слухач кафедри права та європейської інтеграції, ДРІДУ НАДУ

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТА ПРОВЕДЕННЯМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ЛОГІСТИЧНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ЦІНОВИЙ ПАРИТЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ АПК

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ДЕЯКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент