Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2012

Економіка

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

О. І. Крутилко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦСЄ

І. М. Фищук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ІРО НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

А. В. Хуторна

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ СВІТУ НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

А. М. Гізатулін

к. е. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

А. О. Коломицева

к. е. н., в.о. зав. кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: НЕМОНЕТАРНИЙ ПІДХІД

В. В. Журило

к. е. н., Київський національній університет імені Тараса Шевченка

ПРОЦЕДУРА ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СПОЖИВЧОЇ МОТИВАЦІЇ НА РИНКАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

І. О. Марковський

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ЗМІСТ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ВИДИ ТА ЇХ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

КЛАСТЕРИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ. КРИМСЬКЕ БАЧЕННЯ АГРАРНИХ КЛАСТЕРІВ

О. Я. Колещук

к. е. н., ст. викл. кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Л. Зарицька

к. е. н., асист. кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, Вінницький технічний коледж

Л. Й. Мусятовська

заступник директора з фінансових питань, викладач, Вінницький технічний коледж

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Н. В. Сошка

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

М. О. Тарнавський

заступник начальника управління аналізу розвитку секторів та регіонів, Національний банк України

ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

К. В. Войтович

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ, СТРАХОВОГО РИНКУ ТА СТРАХОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України

С. І. Асаулєнко

студентка, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК СФЕРА РОЗВАГ (ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ)

І. В. Грищенко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ФАКТОР ГАРАНТУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ястребова

аспірант, Класичний приватний університет

МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ю. О. Івахів

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОБЛІКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Володарський

студент 4-го курсу, відділення "Міжнародні економічні відносини", Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ

М. П. Іщенко

док. філософських наук, проф., академік Української академії політичних наук, проф. каф. державного управління і соціально-політичних наук, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Л. Я. Самойленко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і соціально-політичних наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр, доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Я. Прохоренко

к. держ. упр, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Гринчак

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ У СЕРЕДОВИЩІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

МОДЕЛЬ САМОУПРАЛІННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ЦІЛІСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТНИМИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Я. І. Федан

Національний університет "Львівська політехніка"

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ІНВАЛІДІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

РОЛЬ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. А. Кулинич

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академяї державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ "МОЗКОВОЇ АТАКИ" У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Н. О. Васюк

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ПРОГРАМНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент