EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2012

Економіка

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

О. І. Крутилко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦСЄ

І. М. Фищук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ІРО НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

А. В. Хуторна

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ СВІТУ НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

А. М. Гізатулін

к. е. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

А. О. Коломицева

к. е. н., в.о. зав. кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: НЕМОНЕТАРНИЙ ПІДХІД

В. В. Журило

к. е. н., Київський національній університет імені Тараса Шевченка

ПРОЦЕДУРА ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СПОЖИВЧОЇ МОТИВАЦІЇ НА РИНКАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

І. О. Марковський

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ЗМІСТ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ВИДИ ТА ЇХ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

КЛАСТЕРИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ. КРИМСЬКЕ БАЧЕННЯ АГРАРНИХ КЛАСТЕРІВ

О. Я. Колещук

к. е. н., ст. викл. кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Л. Зарицька

к. е. н., асист. кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, Вінницький технічний коледж

Л. Й. Мусятовська

заступник директора з фінансових питань, викладач, Вінницький технічний коледж

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Н. В. Сошка

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

М. О. Тарнавський

заступник начальника управління аналізу розвитку секторів та регіонів, Національний банк України

ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

К. В. Войтович

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ, СТРАХОВОГО РИНКУ ТА СТРАХОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України

С. І. Асаулєнко

студентка, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК СФЕРА РОЗВАГ (ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ)

І. В. Грищенко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ФАКТОР ГАРАНТУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ястребова

аспірант, Класичний приватний університет

МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ю. О. Івахів

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОБЛІКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Володарський

студент 4-го курсу, відділення "Міжнародні економічні відносини", Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ

М. П. Іщенко

док. філософських наук, проф., академік Української академії політичних наук, проф. каф. державного управління і соціально-політичних наук, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Л. Я. Самойленко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і соціально-політичних наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр, доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Я. Прохоренко

к. держ. упр, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Гринчак

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ У СЕРЕДОВИЩІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

МОДЕЛЬ САМОУПРАЛІННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ЦІЛІСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТНИМИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Я. І. Федан

Національний університет "Львівська політехніка"

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ІНВАЛІДІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

РОЛЬ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. А. Кулинич

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академяї державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ "МОЗКОВОЇ АТАКИ" У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Н. О. Васюк

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ПРОГРАМНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили