EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2013

Економіка

П. В. Захарченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. В. Болдуєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ФУНКЦІЙ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. О. Демешок

к. е. н., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

В. В. Микитенко

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЧОТИРЬОХ ВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЇ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛІВ

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС СЕГМЕНТАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет

СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В. А. Касьянова

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ОДЕЩИНІ

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ПОПЕРЕДЖЕННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

С. О. Тхор

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. П. Артеменко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ", м. Київ

М. С. Клюквіна

аспірант кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

О. В. Кам'янська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

Ю. М. Шкіль

студентка 6-го курсу, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Говорущак

магістр управління підпрємствами в інтегрованій Європі, Варшавська вища школа менеджменту, Республіка Польща

ОЦІНКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВЛИВАНЬ В ЕКОНОМІКУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ПРИЧИНИ ЇХ ЗРОСТУ

О. В. Євсюкова

здобувач кафедри управління муніципальним розвитком, Академія муніципального управління, м. Київ

УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА: СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ПРОЦЕСІ ІСТОРИЧНИХ РЕФОРМАЦІЙ

І. В. Шевчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В. В. Смолец

ст. преподаватель, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

РОЛЬ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

О. Б. Гребець

здобувач, НТУУ "КПІ", м. Київ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Л. Є. Турчин

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

К. О. Ільченко

аспірант, асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Н. С. Чулюкова

студент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ З МЕТОЮ ГРУПУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університету ім. Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. В. Сусіденко

аспірант, Хмельницький національний університет

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

П. И. Фатизаде

аспирант, Азербайджанский государственный экономический университет

СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В. В. Петрушевська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ

В. О. Тищенко

к. держ. упр., учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. А. Шойко

кандидат історичних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Г. Л. Рябцев

к. т. н., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИНКІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Г. В. Коваль

к. політ. наук, доцент, докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

С. І. Матюшенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, м. Одеса

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. В. Кир'якова

аспірант, ДонДУУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили