Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2013

Економіка

П. В. Захарченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. В. Болдуєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ФУНКЦІЙ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. О. Демешок

к. е. н., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

В. В. Микитенко

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЧОТИРЬОХ ВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЇ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛІВ

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС СЕГМЕНТАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет

СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В. А. Касьянова

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ОДЕЩИНІ

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ПОПЕРЕДЖЕННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

С. О. Тхор

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. П. Артеменко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ", м. Київ

М. С. Клюквіна

аспірант кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

О. В. Кам'янська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

Ю. М. Шкіль

студентка 6-го курсу, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Говорущак

магістр управління підпрємствами в інтегрованій Європі, Варшавська вища школа менеджменту, Республіка Польща

ОЦІНКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВЛИВАНЬ В ЕКОНОМІКУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ПРИЧИНИ ЇХ ЗРОСТУ

О. В. Євсюкова

здобувач кафедри управління муніципальним розвитком, Академія муніципального управління, м. Київ

УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА: СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ПРОЦЕСІ ІСТОРИЧНИХ РЕФОРМАЦІЙ

І. В. Шевчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В. В. Смолец

ст. преподаватель, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

РОЛЬ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

О. Б. Гребець

здобувач, НТУУ "КПІ", м. Київ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Л. Є. Турчин

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

К. О. Ільченко

аспірант, асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Н. С. Чулюкова

студент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ З МЕТОЮ ГРУПУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університету ім. Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. В. Сусіденко

аспірант, Хмельницький національний університет

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

П. И. Фатизаде

аспирант, Азербайджанский государственный экономический университет

СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В. В. Петрушевська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ

В. О. Тищенко

к. держ. упр., учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. А. Шойко

кандидат історичних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Г. Л. Рябцев

к. т. н., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИНКІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Г. В. Коваль

к. політ. наук, доцент, докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

С. І. Матюшенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, м. Одеса

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. В. Кир'якова

аспірант, ДонДУУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент