EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2014

Завантажити журнал №1, 2014

Економіка

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Є. Федорчак

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ДЕТЕРМІНАНТНА ТА СТОХАСТИЧНА СКЛАДОВІ ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

A. Fedorchak

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Y. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DETERMINANT AND STOCHASTIC COMPONENTS OF INVESTING IN THE TRADE OF BUSINESS

О. Л. Зарицька

к. е. н., асистент кафедри Економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Я. Колещук

к. е. н., ст. викл. кафедри Економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІННОВАЦІЙНУ МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ ТА СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

O. Zarytska

Candidate of Economics, assistant of the department of Enterprise Economy and Investments, National University "Lviv Polytechnic"

O. Koleshchuk

Candidate of Economics, senior lecturer of the department of Enterprise Economy and Investments, National University "Lviv Polytechnic"

INTERRELATION BETWEEN THE METHODS OF INNOVATIVE MACHINE BUILDING PRODUCTS PRICE FORMATION AND WAYS OF EVALUATING INNOVATIVE PROJECTS EFFICIENCY

І. З. Криховецький

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПРИКЛАДІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

I. Kryhovetskyy

PhD, lecturer of the economic theory department of the Ivano-Frankivsk University of Law named after the King Danylo Halitsky

INNOVATION POLITICS BY THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCHES OF TOURIST ENTERPRISES

Д. В. Воловик

ассистент кафедри экономической теории и экономики сельского хазяйства, Днепропетровский государственный аграрный университет

Н. И. Демчук

к. э. н., доцент кафедры финансов, Днепропетровский государственный аграрный университет

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

D. Volovyk

assistant of Department of Economic Theory and Agricultural Economics, Dnepropetrovsk State Agrarian University

N. Demchuk

Ph.D., assistant professor of finance, Dnepropetrovsk State Agrarian University

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINIAN ENTERPRISES

О. М. Згурська

здобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ханларов Джабраил Эльдар оглы

доктор философии по экономике, старший преподаватель кафедры "Экономическая теория и маркетинг", Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

СКЛОННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА К КОНЦЕНТРАЦИИ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Hanlarov Jabrail Eldar

Ph.D. in Economics, senior teacher of department of economic theory and marketing of Azerbaijan University of Architecture and Construction

TENDENCY OF THE INVESTMENT CAPITAL TO CONCENTRATION WITHIN CONSTRUCTION PROCESSES IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC

О. В. Гамова

к. е. н., доцент, доцент кафедри Облік і аудит, Запорізької державної інженерної академії

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри Облік і аудит, Запорізької державної інженерної академії

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

O. Gamova

Candidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of Zaporozhye

I. Kozachok

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of Zaporozhye

ORGANIZATION OF ACCOUNTING CREDIT OPERATIONS AT THE JSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, РВУЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ

K. Malyshenko

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Institute of Economics and Management Crimean Humanitarian University, Yalta

METHODICAL BASES OF ASSESSMENT INFORMATION EFFICIENCY OF STOCK MARKET

В. В. Прядко

д. е. н. професор, Буковинський державний фінансово-економічний університет

А. М. Томашевська

аспірант, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУБ'ЄКТА

V. Pryadko

PhD Professor, Bukovina State Finance and Economics University

A. Tomashevska

Bukovina State Finance and Economics University

METHODOLOGICAL DEVICE OF THE ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OPPORTUNITIES OF THE SUBJECT

С. М. Вдовенко

д. держ. упр., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Т. М. Лаптій

ст. викладач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Vdovenko

Doctor of Science in Public Administration, Associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management

T. Laptiy

Senior lecturer, Chernihiv State Institute of Economics and Management

IMPROVEMENT OF CRITERIA FOR IDENTIFYING ENTITIES OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

М. М. Лаврентьєв

старший науковий співробітник, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

M. Lavrent'iev

Senior Researcher, Science and Research Financial Institute of the State Educational and Scientific Establishment "Academy of Financial Management", Kyiv

MORE EFFICIENT USE OF BUDGETARY INSTRUMENTS OF SUPPORT REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

В. А. Савчук

к. е. н., завідувач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

V. Savchuk

Phd of economics, chief of Kamianets-Podilsky department of Keiv financial-economic college of National University of State Tax Service of Ukraine

TAX REGULATION OF THE ECONOMY: ESSENCE AND PROBLEMS IN UKRAINE

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. І. Чічкань

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

С. О. Вовк

Магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

N. Efremova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

A. Chichkan

Ph.D., senior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

S. Vovk

magistrant of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

THE ANALYSIS AND FORECASTING OF A FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISES OF A METALLURGICAL COMPLEX IN SYSTEM OF ENSURING THEIR STABILIZATION AND FURTHER DEVELOPMENT

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія

НАУКОВІ ЗАСАДИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

L. Semenova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF POPULATION EMPLOYMENT

Д. М. Куніна

аспірант, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

D. Kunina

graduate student, State Higher Educational Institution "National Mining University"

ANALYSIS OF INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT AS AN ENVIRONMENT FOR INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN UKRAINE

В. С. Домбровський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. Суми

О. О. Синявська

студентка V курсу, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. Суми

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКІСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

V. Dombrovskyy

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

O. Syniavska

student of the V-th course, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO QUANTITATIVE ASSESSMENT OF QUALITATIVE ECONOMIC CATEGORIES

І. А. Кабанець

старший викладач кафедри Менеджменту, аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ НОВОВВЕДЕНЬ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Kabanec

a chief tutor of the National Technical University "Kharkiv polytechnic institute", a post-graduate student

A MECHANISM OF MANAGEMENT CREATION OF INNOVATIONS ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

О. О. Попадюк

Аспірант кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. Popadyuk

Postgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University Ostrogradsky

FORMATION OF MOTIVATION PROFILE IN BUSINESS MANAGEMENT

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємництва та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Г. В. Іванченко

аспірант, Львівська комерційна академія

О. В. Кочерга

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Chorna

Candidate of Sciences, Economics and International Economics Department, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

G. Ivanchenko

Postgraduate student Lviv Academy of Commerce

O. Kocherga

Master of Management, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

METHODOLOGICAL BASES OF MODERN ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT

Гаджиева Наджиба Габиль кызы

аспирант, преподаватель кафедры мировой экономики, Бакинский Государственный Университет

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

N. Hajiyeva

Baku State University

CLUSTERIZATION AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF REGIONAL DEVELOPMENT

Вагабзаде Нигяр

диссертант, Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

Vahabzade Nigar

Author of the thesis Institute of Economics under the Azerbaijan National Academy of Sciences

METHODOLOGICAL BASES FOR THE MANAGEMENT OF BANK RISKS

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

A. Sitsinskiy

doctor of sciences is from state administration, рrofessor, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine

I. Buresh

senior officer of the Criminal Analisys and Information and Analytical Support Department of the State Border Guard Service Administration

CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF A NATIONAL STRATEGY FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

І. В. Матюрін

кандидат наук з державного управління, начальник підрозділу Управління СБУ в Донецькій області, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

I. Matyurin

PhD in Public Administration, Head of Division of Security Service Department of Ukraine in Donetsk region, city Donetsk

FORMING THE SOCIAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL PROTECTION OF MILITARY PERSONNEL

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ПАРЛАМЕТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЗА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

ESSENCE PARLAMETSKOHO CONTROL FEATURES AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE SECURITY AND DEFENCE OF UKRAINE

О. П. Євсюков

кандидат психологічних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

О. Yevsyukov

candidate of psychological sciences, associate professor of government, service, management and learning under international projects department, Institute of state administration in sphere of civil

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CIVIL SERVANT

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

Member of Parliament of Ukraine, PhD

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM FOR STATE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF PROVIDING REGIONAL STABILITY OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

V. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

THE MECHANISM OF STATE REGULATOIN OF ETHNO-POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

REALIZATION OF FORMING OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF REGIONS' INNOVATIVE POTENTIAL

Д. В. Неліпа

д. політ. наук, доцент, завідувач кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО СИМУЛЯЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. Nelipa

doctor of political science, associate professor, department chairman, Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPLICATION SPECIFICS OF COMPUTER SIMULATION MODELING IN PUBLIC ADMINISTRATION

І. А. Лурін

начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної служби

Т. Я. Ворощук

консультант-експерт відділу координації і контролю діяльності санаторно-курортних закладів Служби безпеки України Військово-медичного управління Служби безпеки України, слухач Національної академії державного управління при Президентові України

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Lurin

Head of the Military Medical Department of the Security Service of Ukraine, Doctor of medical sciencies, Professor, Honored Doctor of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Major General in medicalstaff

T. Voroschuk

consultant expert of coordination and control activities of sanatorium-resorts facilities of the Security Service of Ukraine, Military Medical Department of the Security Service of Ukraine, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SANATORIUM-RESORT FACILITIES OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE: STATUS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

EVALUATION INDICATORS SAFETY PARTNERSHIP BUSINESS WITH THE GOVERNMENT

В. В. Глуха

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. Glucha

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF THE DEPRESSED REGIONS: SYSTEM OF CRITERIA

А. Л. Помаза-Пономаренко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДНИКІВ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

A. Pomaza-Ponomarenko

postgraduate student of department of economic theory and finances, Kharkiv regional institute of public administration the NAPA attached to the office of the President of Ukraine

SUBSTANTIATION OF COMPONENTS OF COMPLEX MECHANISM FOR STATE REGULATION OF LAND LEASE RELATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили