Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2015

Завантажити журнал №1, 2015

Економіка

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОКРЕМОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТОРА, ПІДПРИЄМСТВА — ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"

RATIONALE FOR A SEPARATE DEFINITION OF INVESTMENT SECURITY OF THE INVESTOR, THE COMPANY — THE INVESTMENT OBJECT AND THEIR STAKEHOLDERS

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

STRATEGIC MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND INNOVATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

В. О. Ланговой

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Донбаський державний технічний університет

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

V. Lanhovoi

Ph.D., associate Professor of Economics and management, Donbass state technical University

THE SOCIAL DIMENSION OF CORPORATE MODELS OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. С. Наумов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

M. Naumov

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE CURRENT STATE OF THE MARKET ECONOMY IN UKRAINE

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

MODELING OF ECONOMIC RISKS IN THE PROCESS OF LOGISTICS FOR ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES

М. І. Григор'єва

доктор філософії в галузі економіки, доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

В. В. Кобржицький

доктор філософії в галузі економіки, професор, Міжрегіональна академія управління персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. Hryhorieva

Ph.D in economics, Associate Professor, the Interregional Academy of Personnel Managment

V. Kobrzhytsky

Ph.D in economics, Professor, the Interregional Academy of Personnel Managment

IMPROVEMENT OF RISK MANAGEMENT FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

І. М. Хвостіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці і виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Hvostina

PhD, assistant professor of labor and production, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

О. М. Волковицька

к. е. н., старший викладач кафедри облік та економічний аналіз, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

С. Ю. Болтач

магістр, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Volkovytska

Ph.D., senior lecturer in accounting and economic analysis, Mykolaiv National University V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

S. Boltach

master, Mykolaiv National University V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF CALCULATIONS CONTROL WITH BUYERS AND CUSTOMERS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств таінформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Y. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

HOUSEHOLD EXPENDITURES OF UKRAINE: CONTENT-ESSENTIAL AND ANALYTICAL ASPECTS

А. В. Менчинська

аспірант факультету банківських інвестицій, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

A. Menchynska

graduate student of the Faculty of investment banking, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

COMPETITIVENESS OF BANKS IN THE INVESTMENT MARKET UKRAINE

О. П. Петраш

аспірант, Київський Національний університет будівництва та архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА (В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)

O. Petrash

postgraduate, Kiev National University Construction and Architecture

THE CURRENT SITUATION AND CONCERNS ABOUT A CHOICE OF EFFECTIVE FINANCING MECHANISMS FOR THE HOME CONSTRUCTION ACTIVITY (IN THE CONTEXT OF AN INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION FOR THE CONSTRUCTION ORGANIZATION)

О. С. Харченко

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Kharchenko

Postgraduate student National Technical University of Ukraine "KPI"

MANAGING SOLVENCY OF THE COMPANY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

S. Pakhoda

Postgraduate student "European University"

FORMS AND METHODS OF NON-STATE PENSION FUND FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT

Н. І. Цегельник

здобувач, асистент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університету, м. Житомир

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОКУПЦІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Tsegel'nik

getter, assistant department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ASSESSMENT OF IMPACTS ON INCOME GENERATION FROM BUYERS OF AGRICULTURAL PRODUCTS

О. В. Полтавська

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

O. Poltavska

The assistant of Kiev National University of Trade and Economics

FINANCIAL INCENTIVES FOR STAFF OF HOTEL-BASED COMPETENCY APPROACH

Д. О. Катрич

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ПРИНЦИПИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ПІДПРИЄМСТВАМ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

D. Katrych

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

PRINCIPLES OF REIMBURSEMENT FOR AIR TRAFFIC SERVICES FOR AVIATION INDUSTRY USERS

К. К. Софійчук

асистент кафедри "Туризм", Національний транспортний університет, м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОНТРОЛІНГУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

K. Sofiychuk

Аssistant at the Tourizm Department, National Transport University of Kyiv

THE RESULT OF THE CONTOLLING MODELS OF IMPLEMENTATION FINANCIAL STRATEGIES OF ORGANIZATION

Мурадлы Арзуман Агаммед оглы

диссертант кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА БАЛАНСОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Muradly Arzuman Agammed

Graduate student of the chair for "Economic analysis and audit" of Azerbaijan State Economic University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF BALANCE ELEMENTS OF A COMMERCIAL BANK

О. П. Хансеидова

диссертант кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ В ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ

O. Hanseidova

Graduate student of the chair for "Economic analysis and audit" of Azerbaijan State Economic University

MODERN CONCEPTS OFREVENUE RECOGNITION INFINANCIAL ACCOUNTING

І. В. Щербатенко

асистент, Національний авіаційний університет, м. Київ

В. А. Рябошапка

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

I. Shcherbatenko

Assistant, National Aviation University, Kiev

V. Riaboshapka

Student, National Aviation University, Kiev

THE IMPACT OF TAXES ON INVESTMENT ACTIVITY

А. Й. Сендерович

студентка 2 курсу магістратури спеціальності "корпоративні фінанси", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ

A. Senderovych

Student of 2nd year of master degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN VALUATION MODELS

Т. Г. Сімакова

студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНІЙ

T. Simakova

student 6rd year, Kiev national Taras Shevchenko university

WORLD EXPERIENCE OF PORTFOLIO INVESTMENT

Д. І. Морозюк

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

D. Moroziuk

magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MODERN METHODS OF MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

POLITICAL, LAW AND SOCIAL BACKGROUND OF CORRUPTION IN GOVERNMENT AGENCIES

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

AN ANALYSIS OF OBJECTIVE LAWS OF DEVELOPMENT OF MILITARY-TECHNICAL PROGRESS TO THE IMPROVEMENT OF STATE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант та доцент кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИТЯГНЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ВИННИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

O. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant & Docent of Department of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING BRINGING CERTAIN CATEGORIES OF PERPETRATORS TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Є. В. Манокін

старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИОКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

E. Manokin

Senior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

THE MODEL OF MANAGERIAL DECISION-MAKING ON THE INFORMATION SECURITY IN THE MANAGEMENT BODIES OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

БРЕНДИНГ ЯК ВИД ДЕРЖАВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

D. Kislov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Associate Professor of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics (KNTEU)

BRANDING IN VIEW OF STATE MARKETING COMMUNICATIONS

І. В. Шевчук

помічник ректора, Хмельницький університет управління та права

НОРМАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РІВНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ

I. Shevchuk

assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

NORMATIVE-FUNCTIONAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AT THE LEVEL OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ВПЛИВУ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

IMPROVING THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF RENEWABLE ENERGY AS AN ELEMENT OF IMPACT ON ENERGY SECURITY OF UKRAINE

І. В. Чаплай

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

I. Chaplay

aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPLYUING OF THE MARKETING INSTRUMENTS IN THE GRANTING SPHERE OF PUBLIC SERVICES

Т. В. Томашевська

магістрант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА

T. Tomashevska

master student, Department of parliamentary and political management, National academy of public administration the President of Ukraine, Kyiv

THE THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF POLITICAL AND GOVERNING ELITE

В. О. Жаховський

кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, Українська військово-медична академія, м. Київ

В. Г. Лівінський

науковий співробітник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, Українська військово-медична академія, м. Київ

ВОЄННО-МЕДИЧНА ДОКТРИНА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК І ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС

V. Zhakhovsky

PhD in Public Administration, Associate, Senior Research Fellow of the Research Institute for Military Medicine, Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv

V. Livinsky'

Researcher Research Institute for Military Medicine, Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv

MILITARY MEDICAL DOCTRINE UKRAINE AS AN INSTRUMENT OF STATE CONTROL IN THE FORMATION OF MEDICAL SUPPORT TROOPS AND CIVILIANS IN WARTIME

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент