Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2016

Завантажити журнал №1, 2016

Економіка

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ КОРПОРАТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

TRANSNATIONAL CORPORATE INVESTMENT IN SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

С. І. Лихолет

к. е. н., старший викладач, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Lykholet

Ph.D. in Economics, Senior lecturer, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

NEW APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMIC STIMULATION FOR INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Т. О. Сагач

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ БАЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Y. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

T. Sahach

6th year student, master, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

PROBLEMS OF FORMATION THE DEPOSIT PORTFOLIO IN TERMS OF VOLATILITY OF THE DEPOSIT BASE AND THEIR SOLUTIONS

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

Ю. В. Цимбал

студентка гуманітарного факультету з спеціальності міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ І ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

J. Tzymbal

Student of humanitarian department by speciality of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

MODERN TENDENCІES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND YOUR INFLUENCE AT ТНЕ WORLD ECONOMY IN TERM OF GLOBALISATION

Є. А. Ревтюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківьский національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МОТИВАЦІЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Y. Revtjuk

PhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gaz, Ivano-Frankivsk

MOTIVATION THROUGH THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

CONCEPTUAL PRECONDITIONS OF STOCKS DYNAMICS BASED ON MULTI-AGENT APPROACH

В. В. Дідух

аспірант кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ІЄРАРХІЯ РІВНІВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Didukh

Postgraduate, Department of international economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

THE HIERARCHY LEVELS OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING MANAGEMENT AT THE EXAMPLE OF ENGINEERING ENTERPRISES

О. В. Корецька

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ

O. Koretska

Postgraduate, MAUP

RESEARCH OF COMPETITIVENESS FOR MACHINERY ENTERPRISES. ANALYTICAL MODELS

Мехметхан Байрактар

диссертант, Cумгаитский Государственный Университет

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Mehmethan Bayraktar

Sumgait State University

HOUSING CONSTRUCTION MARKET

О. О. Рябоконь

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

O. Ryabokon

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATE AND PROSPECTS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

А. В. Скиба

аспирант, НТУУ "КПІ"

О. Є. Архипов

д. т. н., профессор кафедры информационной безопасности, НТУУ "КПИ"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ: МОДЕЛИ РИСКОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

A. Skyba

PhD student NTUU "KPI"

O. Arkhypov

Dr. Sci. Tech., NTUU "KPI"

INFORMATION RISKS: THE RISK MODEL, RESEARCH AND USE

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

TEORETIKO-METHODICAL PROVIDING OF ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

Н. С. Орлова

д. держ. упр., проф., професор кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Т. В. Максимова

здобувач кафедри фінансів, обліку і аудиту та банківської справи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, Professor of Management, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

T. Maksymova

researcher of Finance, аccounting and banking of Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

MONITORING MECHANISM OF INVESTMENT POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент кафедри "Товарознавство і торговельне підприємництво", Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

МОЖЛИВІСТЬ КРИЗ І НЕОБХІДНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Sergeeva

PhD in Public Administration., Associate Professor of Department of commodity research and commercial business Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

CRISIS POSSIBILITY AND THE CRISIS MANAGEMENT NECESSITY IN DOMESTIC ENTERPRISES

В. Д. Долот

к. н. з держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗДОРОВ'Я ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HEALTH AS ECONOMIC CATEGORY FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF HEALTH AND HEALTH CARE

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS FOR COMBATING ILLEGAL MIGRATION IN UKRAINE

А. І. Неділько

асистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

A. Nedilko

assistant of public administration and law department of Potava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL

Н. В. Шамрай

директор Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НАВЧАННЯ АДМІНІСТРАТОРІВ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. Shamray

post-graduate department of the regional government, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine , Director of Department (Center) of providing administrative services of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)

THE TRAINING OF ADMINISTRATORS OF THE CENTERS OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Н. О. Дмитренко

магістрант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ye Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

N. Dmytrenko

Master student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC AS A CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC SOCIETY

К. А. Тимощук

аспірант кафедри державного управління, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ

K. Tymoshuchuk

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

GREENING POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент