Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2017

Економіка

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Donetsk National University named after Vasiliy Stus

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM — THE BASIS ECONOMIC DEVELOPMENT

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", м. Київ

О. С. Наконечна

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

І. В. Наконечний

аспірант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ І МОДЕЛЮВАННІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Рrofessor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

О. Nakonechna

PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

І. Nakonechnyi

Postgraduate student, International University of Finance

MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF RISK MINIMIZATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE PROCESS OF ITS INVESTMENT RESOURCE MANAGEMENT AND RESOURCE FLOWS MODELLING

М. І. Чернишова

студент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Тульчинська

д. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

M. Chernyshova

Student of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

S. Tulchynska

Doctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

GOVERNMENT REGULATION OF INVESTMENT PROJECTS UNDER COOPERATION OF UKRAINE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Н. В. Даценко

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Є. А. Поліщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iu. Ignatova

candidate of Economic Sciences, associate professor of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

N. Datsenko

senior lecturer of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Y. Polishchuk

candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the investment activity department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

MODELLING THE POTENTIAL OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

М. А. Шалаєнко

аспірантка кафедри статистики, асистент кафедри економіки підприємств, Національна академія статистики, обліку та аудиту

МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИНИЦЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТАТИСТИЦІ

M. Shalaienko

postgraduate department of Statistics assistant department of Economics enterprises National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

SMALL BUSINESS AS THE UNIT OF OBSERVATION IN SOCIAL AND ECONOMIC STATISTICS

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

М. Ю. Бойко

магістр ОПД-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. Boyko

Master's degree Group of studing the theory of taxation — 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE AUDIT DEVELOPMENT OF THE VALUE-ADDED TAX FOR IMPROVING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

І. С. Кравчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

I. Kravchuk

PhD, associate professor, Department of Banking Management and Accounting, Ternopil National Economic University, Ternopil

MODERN APPROACHES FOR VOLATILITY ASSESSMENT ON THE FINANCIAL INSTRUMENTS MARKET

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського"

А. С. Дембицький

студент факультету інформаційної та обчислювальної техніки, Національний технічний університет Україні "КПІ" ім. І. Сікорського"

НЕЗАЛЕЖНІ КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СТУДІЇ: СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

A. Dembitskyi

student of the faculty of information and computing sciences of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

DESALEGN COMP UTERN WIDE STUDIES GROW: SPECIFY DIYALNOSTI

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Скрипник

студент групи МгФК-1-15 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate professor, associate Professor of Finance and banking department

V. Skrypnyk

Student of group MgFK-1-15 Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF CREDITING OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH IMPROVED SOLVENCY AND LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS

П. І. Шилепницький

д. е. н., професор, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

М. Є. Галушка

магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

P. Shylepnytskyi

Doctor of Sciences in Economics, Prof.

M. Halushka

master, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PERSPECTIVES OF VENTURE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Т. В. Безбородова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний універсітет, м. Запоріжжя

Т. В. Даншина

магістрант, Класичний приватний універсітет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

T. Bezborodova

PhD of Economics, Associate Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya

T. Danshyna

Master, Classical Private University, Zaporizhzhya

MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Ю. О. Швець

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

А. С. Капшук

магістр за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ЗМІННОСТІ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Shvets

PhD in Economics

A. Kapshuk

student, Zaporizhzhya national University

FEATURES OF THE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF VARIABILITY OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Г. С. Хайло

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Khailo

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF GOODS MANUFACTURED COST AUDITING PROGRAM WITH THE AIM OF COMPANY ACTIVITY INCREASE

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТУРИЗМОМ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION MECHANISM TO ENSURE EFFECTIVE OPERATION OF ENTERPRISES ENGAGED IN RAILWAY TOURISM

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

NATURE AND DYNAMICS OF THE SOCIAL AND CULTURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE AS THE STATE REGULATION OBJECT

В. В. Смаглюк

здобувач кафедри державної політики та суспільного розвитку, НАДУ при Президентові України

ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Smaglyuk

postgraduate getter of public policy and social development chair of National Academy of public administration under the President of Ukraine

HISTORICAL CONDITIONS OF STATE TAX POLICY IN UKRAINE

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT OF SPECIAL OPERATIONS FORCES, FOR EXAMPLE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Р. Ю. Гришко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

R. Hryshko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF THE INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент