Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2018

Завантажити журнал №1, 2018

Економіка

К. В. Паливода

д. е. н., Заслужений економіст України, Голова Правління ПАТ АКБ "АРКАДА"

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

K. Palyvoda

Phd, Honored Economist of Ukraine, Chair of the Board of PJSC JSCB "ARCADA"

MECHANISMS AND INSTRUMENTS FOR FINANCING OF HOUSING CONSTRUCTION IN PERIOD OF SOCIAL ECONOMIC INSTABILITY IN UKRAINE

Д. В. Ванькович

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ю. М. Луковська

магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

D. Vankovych

Doctor of Economic Sciences, professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of Lviv

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of Lviv

Y. Lukovska

Ivan Franko Lviv National University of Lviv

DIAGNOSING OF THE INVESTMENT CLIMATE STATE IN UKRAINE

О. Л. Камбур

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

С. О. Ракицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

К. О. Тюлькіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАДАЧ

О. Kambur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

S. Rakytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

К. Tiulkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ABILITIES OF FUTURE SPECIALISTS DURING THE INVESTMENT TASK SOLUTIONS

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д. Ф. Юсупова

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

A. Ivashchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

D. Yusupova

Student of Master's program "Financial Management in Business", State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Я. В. Костяна

магістр кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

М. С. Попадик

магістр кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СУЧАСНИМИ КІБЕРНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Z. Gadetska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economics and business modeling, Cherkasy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkasy

Y. Kostyana

Мaster of the Department of economics and business modeling, Cherkasy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkasy

M. Popadyk

Мaster of the Department of economics and business modeling, Cherkasy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkasy

THE MONITORING OF FINANCIAL SECURITY LEVEL AT AN ENTERPRISE BY MODERN KIBERNETIC METHODS

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

THE ECONOMIC EVALUATION INTRODUCTION OF INNOVATIVE STRATEGIES IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

ASSESSMENT METHODS OF EFFICIENCYOF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Альрашді Абдулла

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ ОАЕ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Abdullah Al Rashdi

PhD Student of Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PLACE OF THE UAE IN THE INTERNATIONAL RATINGS FOR CREATING OF A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE

М. О. Омеляненко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

М. Omelyanenko

Postgraduate student, Chernihiv National Technological University

THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S PUBLIC DEBT MANAGEMENT POLICY

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN CONTENT OF FREE TRADE AREA AS ESSENTIAL CATEGORY OF INTEGRATIONAL DEVELOPMENT

Державне управління

Н. М. Ткачова

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри правознавства, Київський Національний університет культури і мистецтв

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Tkachova

Doktor of public administration, Professor of departament of of jurisprudence, Kyiv National University of Culture and Arts

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE STATE MECHANISMS OF PROVIDING OF NATIONAL ECONOMIC SAFETY

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ" ТА ЙОГО УТОЧНЕННЯ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF "PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS" AND SPECIFICATION OF THE CONCEPT FOR THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

К. О. Буряченко

студентка 6 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

БЛОКЧЕЙН ЧИ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

S. Chukut

Acting Head, Professor, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

K. Buryachenko

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

BLOCKCHAIN OR SYSTEM OF THE ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION: MODERN TRENDS OF IMPLEMENTATION IN THE BODIES OF EXECUTIVE POWER OF UKRAINE

О. М. Лощихін

д. ю. н., професор, професор кафедри міжнародного та конституційного права, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Д. Г. Якубовський

студент 6 курсу за напрямом підготовки "Правознавство" навчально-наукового гуманітарного інституту, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

А. В. Янішевський

студент 6 курсу за напрямом підготовки "Правознавство" навчально-наукового гуманітарного інституту, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК ОДНА З ЗАСАД І ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

O. Loshchykhin

Doctor of Juridical Sciences, Professor, V.I. Vernadsky Taurida National University

D. Yakubovskiy

studetn, V.I. Vernadsky Taurida National University

A. Yanyshevskiy

studetn, V.I. Vernadsky Taurida National University

REFORM OF LOCAL ADMINISTRATION AS ONE OF THE BASIS AND GUARANTOR OF THE CONSTITUTION UKRAINE

О. О. Казанська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ

O. Kazanska

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts

ANTICRISIS DEVELOPMENT STRATEGY OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE: STATE ANALYSIS

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

THE CONCEPTUAL STRUCTURE OF THE PROCESS OF DEVELOPING A STRATEGY FOR ENSURING POLITICAL SECURITY

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TOOLS OF STATE ECONOMIC SECURITY GOVERNMENT

Л. Х. Тихончук

к. н. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТІВ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INTEGRATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE IN RESOLVING COMMERCIAL DISPUTES IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

FORMATION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE SHADOW ECONOMY AS AN ECONOMIC CATEGORY

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DECENTRALIZATION AS A DRIVING FORCE OF STRENGTHEN GOVERNANCE

Г. С. Ткаченко

аспірант кафедри державознавства і права, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ДЕОНТОЛОГІЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

G. Tkachenko

postgraduate student of the Law and State Sciences Faculty, NAPA under the President of Ukraine

DEONTOLOGY OF SERVICE IN THE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Yu. Vychalkivska

аpplicant of Khmelnytskyi university of management and law

ORGANIZATIONAL AND LEGAL REGULATION OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД

I. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESSES OF PUBLIC RISK ADMINISTRATION IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF STRUCTURES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент