Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1

Завантажити журнал №1, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.5

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

Iu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INVESTMENT SUPPORT FOR THE REPRODUCTION OF FOREST BIODIVERSITY IN THE CONTEXT OF DIVERSIFICATION OF FOREST ENTERPRISES' ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.13

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології, Дніпровський державний технічний університету, м. Кам'янське

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

N. Karavan

PhD, Associate Professor, Dean Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology of the Dnipro State Technical University, Kamianske city

CLASSIFICATION OF INVESTMENTS AND SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF CRITERIA FOR THEIR EFFECTIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.18

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

І. С. Онищенко

студентка 6 курсу, магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В БАНКАХ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

I. Onyshchenko

6th year student, master, The Dniprovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

THEORETICAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT IN PROBLEM INTERVENTION IN BANKS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

А. С. Верьовкіна

магістрант ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor, Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Verovkina

magistrate AA-17, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF CHECKING METHOD OF CASH ASSETS IN NATIONAL CURRENCY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.30

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Я. С. Поруба

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ

D. Tretyak

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Yа. Poruba

magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNOVATION IN MOTOR TRANSPORT INSURANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.37

В. В. Хрустальова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. В. Кононенко

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю "Управління в сфері економічної конкуренції", Київський національний торговельно-економічний університет

РИНОК ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. Khrustalоva

associate Professor of economic theory and competition policy in Kyiv National University of Trade and Economic, associate professor, candidate of economic sciences

E. Kononenko

Student of educational degree "Master" in specialty "Management in the field of economic competition",Kyiv National University of Trade and Economics

MARKET OF MOBILE COMMUNICATION SERVICES OF UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.42

Л. П. Куліш

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

L. Kulish

Ph.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.47

Альшаафі Мохамед Алі

аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПЕРЕБУДОВА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЛІВІЇ

Elshaafi Mohamed Ali

post-graduate student, the Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

REBUILDING HEALTHCARE FACILITIES IN LIBYA

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.53

А. С. Диндар

аспірант, асистент кафедри європейської економіки і бізнесу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПОЗИЦІЇ КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЕКОНОМІЦІ ЄС

A. Dynda

Aspirant, Assistant Lecturer, Department of European Economy and Business,SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

CULTURAL-CREATIVE INDUSTRY'S POSITIONS IN THE EU ECONOMY

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.60

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Mykolaiets

Candidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND HUMAN CAPACITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.64

Муц Луай Файсал

к. соц. н., Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІД ВПЛИВОМ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

MIGRATION POLICY BY INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.70

М. А. Ажажа

к. держ. упр., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія

ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

M. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor Deputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

THE STATE ELECTRONIC SUPPORT FOR THE PROCESS OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.76

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

ПРО ЦІННІСНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО КОНСТРУКТУ "ОБРАЗ — ІМІДЖ — БРЕНД — РЕПУТАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ" ЯК ПРІОРИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Нavryliuk

Candidate of science in public administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

ON THE VALUE PRINCIPLES OF MARKETING CONSTRUCTION "MODE — IMAGE — BRAND — REPUTATION OF THE TERRITORY" AS THE PRIORITY OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.84

А. І. Богданенко

д. філос. в галузі держ. упр., доктор економічних наук, аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

A. Bogdanenko

Ph.D. in public administration, Doctor of Science in Economics, Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE NATURE OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION OF SOCIAL HOUSING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.90

І. А. Лагунова

старший викладач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Lahunova

Senior lecturer of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TECHNICAL REGULATION AS A MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT OF RISKS IN CONSTRUCTION: WAYS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.97

М. М. Любецька

здобувач, Хмельницький університет управління та права

РОЗВИТОК НАУКОВОГО ЗНАННЯ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE FIELD OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE EXPERIENCED IN COMPLEX LIVING CIRCUMSTANCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.101

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ У ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

О. Kapshtyk

candidate for a degree of Khmelnytskyі university of management and law

THEORETICAL EXPENSES IN THE FIELD OF SCIENTIFIC SUPPORT OF DEVELOPMENT OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.107

А. О. Бойко

здобувач, Хмельницький університет управління та права

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

A. Boyko

сandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

MODERN TRENDS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF MECHANISMS OF FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICIES IN THE LAND RELATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.112

О. З. Хома

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

O. Homa

postgraduate Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES OF INTERACTION IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND LABOR MARKET IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент