EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1

Завантажити журнал №1, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.5

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL ACCOUNTING OF ENTERPRISE INVENTORIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.11

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

А. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

С. В. Миненко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДУЛЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

H. Yarovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

А. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

S. Mynenko

postgraduate student of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

DEVELOPMENT OF INTERFACES FOR THE MODULE OF AUTOMATED FINANCIAL MONITORING

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.19

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудитуІнженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

І. В. Феофанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудитуІнженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Н. Л. Лісіна

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

I. Feofanova

PhD in Economics, associate professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

N. Lisina

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE FINISHED PRODUCT AUDIT METHODOLOGY FOR IMPROVING THE ENTERPRISE ACCOUNTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.27

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролюПолтавська державна аграрна академія

ФАКТОРИ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Zh. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian Academy

Yu. Hrybovska

Yu. Hrybovska,

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

FACTORS OF CHANGE IN THE ENTERPRISE'S FINANCIAL RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.33

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

IMPROVEMENT OF THE BALANCE SHEETS OF DEBTORS AND CREDITS AS A INDICATOR OF A STABLE FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.39

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

INTRA-CORPORATE SOCIAL PROGRAMS OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.44

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ ТА РОЛІ НАУКИ

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

ABOUT SOME FEATURES OF GROWTH AND THE ROLE OF SCIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.51

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Б. Шидловська

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. М. Медвідь

асистент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

Л. С. Бєдусенко

магістрант кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

O. Shydlovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

I. Medvid

Assistant Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

L. Biedusenko

Master's degree student of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

INFORMATION TECHNOLOGIES IN UKRAINE'S HOTEL INDUSTRY: REALITIES AND PERSPECTIVES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. М. Панченко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

A. Panchenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVING THE ORGANIZATION OF PAYROLL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.64

A. Kvitka

Doctor of Philosophy in Economics, associate professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

ENTREPRENEURSHIP IN THE SHARING ECONOMY: SOCIAL BENEFITS AND DIGITAL GROWTH

А. В. Квітка

к. е. н., доцент, заступник директора ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЦІ ОБМІНУ: СОЦІАЛЬНІ ВИГОДИ ТА ЦИФРОВЕ ЗРОСТАННЯ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.68

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

О. А. Давидова

магістр спеціальності "Фінанси банківська справа та страхування", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ ЗМІЦНЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

E. Davydova

Master's Degree in Finance Banking and Insurance, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

STATES OF STATE SUPPORT TO STRENGTHEN ENTERPRISE INVESTMENT POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.73

А. П. Гейдор

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Т. М. Бізбіз

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

A. Heidor

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

Т. Bizbiz

student of economics faculty, Kyiv National University of Trade and Economics

SOURCES OF FINANCING STARTUP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.79

Маммадова Айан Урфан кызы

докторант, Академия государственного управленияпри Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджан, г. Баку

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Mammadova Ayan Urfan gizi

PhD student of the Academy of Public, dministration under the President of Azerbaijan Republic, Azerbaijan, Baku

CONCEPTUAL BASES OF DETERMINING THE COMPANY'S MANAGEMENT STRATEGIES IN THE MODERN PERIOD

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.86

Н. В. Гусаревич

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

О. С. Сергієнко

бакалавр, Київський національний торговельно-економічний університет

Ю. В. Шевченко

бакалавр, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

N. Husarevych

PhD in Economics, associate professor, Kiev National University of Trade and Economics

O. Serhiienko

bachelor, Kiev National University of Trade and Economics

J. Shevchenko

ASSESSMENT OF POVERTY IN UKRAINE AND WAYS TO OVERCOME IT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.92

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

NON-STATE PENSION FUNDS AS SUBJECTS OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.96

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. О. Місюрова

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. В. Железнякова

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Д. О. Школа

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ "ПАНТУС-ВВ" ХОРОШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

M. Orlikovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration. M.P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

M. Misurova

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

A. Zheleznyakov

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M .P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

D. Shkola

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES OF FG "PANTUS-BB" OF HOROSHEVSKY DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.105

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

В. В. Квасюк

магістр кафедри публічного управління та адміністрування, Національний авіаційний університет

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ СТОСОВНО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

V. Kvasiuk

Magistrate at the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

ELECTRONIC GOVERNANCE AND ELECTRONIC DEMOCRACY CONCERNING DECENTRALIZATION IN UKRAINE: STRATEGIES FOR IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.114

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор, Одеська національна академія харчових технологій

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

STRATEGIC GUIDELINES OF STATE POLICY TO SUPPORT SMALL BUSINESS COMPETITIVENESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.121

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. РЕТРОСПЕКТИВА 2000—2013 РОКИ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОБІСТСЬКОГО ВПЛИВУ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE. RETROSPECTIVE 2000—2013 THROUGH THE PRISM OF LOBBYING INFLUENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.126

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

STATE METHODS OF STIMULATION OF INNOVATION PROCESSES OF DEVELOPMENT OF DEFENSE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.130

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЕМІГРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

UNEMPLOYMENT AND EMIGRATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.134

А. Є. Бакай

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник оперативно-медичного відділу управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України

Д. А. Купрієнко

д. військ. н., доцент, заступник начальника (заступник декана) з навчально-методичної роботи факультету підготовки керівних кадрів, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Health and Medical Operations medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine

D. Kupriyenko

Doctor of Military Sciences, Associate Professor, Deputy Chief (Deputy dean) for Educational and Methodological work of the Faculty of Management training, of National Academy of State Border Guard Service of Ukraine B. Khmelnitsky

DEVELOPMENT OF THE MEDICAL SECURITY SYSTEM OF LAW ENFORCEMENT FORCES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS EUROPEAN AND EURO-ATLANTIC INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142

В. В. Клочан

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. О. Мірошник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. П. Надточий

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

V. Klochan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management and Marketing Department, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

V. Miroshnyk

Master of Nikolaev National Agrarian University, Mykolaiv

K. Nadtochiy

Higher Education Applicant, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

FEATURES OF ASSOCIATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.148

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

В. А. Соколов

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Shevchenko

PhD in Philosophy, Associate Professor, Global Studies, Euro-integration and National Security Management Department, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

V. Sokolov

graduate student, Global Studies, Euro-integration and National Security Management Department The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF THE NATIONAL SECURITY POLICY INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT STATE MECHANISM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.155

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, доцент, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

О. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

Ю.-Б. Р. Ханик

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ПРИКЛАДИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, professor, Associate Professor, Head of Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

O. Bilyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

Y.-B. Khanyk

postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

CONCEPTS OF PUBLIC MARKETING AND EXAMPLES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.161

В. В. Карлаш

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИМ СТАНОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

V. Karlash

applicant of the Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkov

STATE REGULATION OF THE CURRENT STATE OF HEALTH CARE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили