Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1

Завантажити журнал №1, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.5

Г. В. Даценко

д. е. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

H. Datsenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Regional Development and Administration, Vinnytsia Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economic University

RISK MANAGEMENT IN INTERNAL AUDIT AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.11

О. О. Школьний

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

O. Shkolnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

DEVELOPMENTS IN THE INNOVATION PROCESS IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.16

В. П. Приходько

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СЕРЕДОВИЩІ ТРАНСКОРДОННИХ АСИМЕТРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

V. Prikhodko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE ENVIRONMENT OF TRANSBORDION ASYMMETRES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.22

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ю. О. Біневич

магістрант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ЗМІНИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ЄС В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agriculture and Economics

Y. Binevych

Master's student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

CHANGES IN LOCAL BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN THE FINANCIAL DECENTRALIZATION PROCESS: EU EXPERIENCE IN UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.30

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Д. Ю. Левитська

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

D. Levytska

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INTERNAL AUDIT OF SETTLEMENTS WITH DEBTORS AT TRADING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.39

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

В. В. Хацько

студент 2 курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ "ОТП БАНК"

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

V. Khatsko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ASSESSMENT OF THE DEPOSIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK ON THE EXAMPLE OF OTP BANK JSC

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.46

І. П. Васильчук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

А. О. Соколов

студент магістратури, Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

ІНВЕСТИЦІЇ БІЗНЕСУ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КРАЩІ ПРАКТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

A. Sokolov

Master's student, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

BUSINESS INVESTMENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BEST PRACTICES OF DOMESTIC COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.53

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. О. Бірюкова

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

O. Biriukova

Master's student of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

THE STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LANDSCAPING IS ON THE BASIS ON SWOT-ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.59

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Т. І. Ларіна

студентка, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ COVID-19

N. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

T. Larina

Student, Odessa National Economic University, Odessa

TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE GLOBAL CRISIS COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.66

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

В. Р. Гадьмаші

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Логістика", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

С. М. Далекорей

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Логістика", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

R. Madyar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic theory, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

V. Hadmashi

Master's student, specialty "Logistics", Uzhhorod National State University, Uzhhorod

S. Dalekorei

Master's student, specialty "Logistics", Uzhhorod National State University, Uzhhorod

MANAGING SUPPLY CHAIN COSTS AS A TOOL TO ACHIEVE COMPETITIVE BUSINESS BENEFITS IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.71

А. Л. Ідобаєва

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СУТНІСТЬ ТА РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Idobayeva

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

ESSENCE AND RISKS IN THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.77

Д. В. Онащенко

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АРХІТЕКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ

D. Onashchenko

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

ESSENCE AND CONTENT OF TRADE ENTERPRISES ARCHITECTURE AND APPROACHES TO ITS FORMATION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.83

З. М. Бурик

д. держ. упр., професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ І ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ: КОНТЕКСТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Z. Buryk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Management and Business Administration, Institute of Graduate Studies and Preuniversity Education, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: THE CONTEXT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.88

В. М. Мороз

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна, НТУ "ХПІ", м. Харків

С. А. Мороз

к. держ. упр., старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, НУЦЗУ, м. Харків

СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Moroz

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of pedagogy and psychology of social systems management, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

S. Moroz

PhD in Public Administration, Senior Researcher of Training Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

THE SYSTEM OF MODERN PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION AS A COMPONENT OF THE MECHANISM FOR ENSURING THE HIGHER EDUCATION QUALITY: PUBLIC AND MANAGERIAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.97

О. О. Карпенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

К. О. Кудлінська

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

К. Є. Кузнецова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування", Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management And Public Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

К. Kudlinska

Master Student Of Specialty 281 "Public Administration", State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

К. Kuznetsova

Master Student Of Specialty 281 "Public Administration", State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN STATE AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.104

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАП ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE STARTUP PROJECTS IN TOURISM: MANAGEMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.109

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Пурцхванідзе

к. філос. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО: ОПТИМАЛЬНИЙ СТИЛЬ РОБОТИ КОМАНДИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Purkhvanidze

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

TRANSFORMATION LEADERSHIP: THE OPTIMAL STYLE OF TEAM WORK IN THE PUBLIC SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.115

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ "Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

МІСТО ЯК ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

THE CITY AS A SPATIAL ENVIRONMENT OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.122

С. К. Осипова

старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів,Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

О. О. Носирєв

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів,Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

S. Osypova

Senior lecturer of the Department of International Business and Finance,National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

O. Nosyriev

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Finance, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.129

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF THE CHARACTERIZATION OF MORAL, ETHICAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.135

В. Г. Мазур

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ ВЛАДИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

V. Mazur

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management of the NAPA under the President of Ukraine

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A WAY OF INCREASING GOVERNMENT OPENNESS AND PUBLIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.141

О. В. Бортнік

здобувач кафедри менеджменту та управління проєктами, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

O. Bortnik

Сandidate for a degree of the Department of management and project management, Dnipropetrovsk regional institute for public administration, National academy for public administration under the President of Ukraine, Dnipro

RISK MANAGEMENT IN LOCAL SELF-GOVERNMENT ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.149

О. В. Гомоляко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

О. Homoliako

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент