Редакція працює

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2022

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1

Завантажити журнал №1, 2022

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.5

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ж. М. Жигалкевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

М. O. Тюх

магістрант кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. Smoliar

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Zh. Zhygalkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

N. Tiukh

Master's student of the Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

MANAGEMENT OF LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.12

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

I. Bilotkach

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University, Ukraine

INSTITUTIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE LOGISTICS SYSTEM OF MARKETING PROMOTION OF ORGANIC AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.20

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Л. Авраменко

к. т. н., доцент, професор кафедри митної справи та товарознавства, Державний податковий університет

Є. В. Карпенко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Т. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

N. Avramenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Customs and Commodity Science, State Tax University

Y. Karpenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy National Agrarian University

THE SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH TO COST MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.27

В. В. Кавецький

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОКРЕМІ ГРУПИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

V. Kavetskiy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN CERTAIN GROUPS OF STAKEHOLDERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.34

В. Ю. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

М. О. Хобта

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

В. О. Разводовська

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

М. М. Гребельник

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Ilchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

M. Khobta

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

V. Razvodovska

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

M. Grebelnik

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

MODELING OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.41

О. В. Бугров

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проєктами,Київський національний університет будівництва і архітектури

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

І. О. Лук'янчук

студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМПАНІЇ

O. Bugrov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

O. Bugrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

I. Lukyanchuk

Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSURANCE IN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.48

М. В. Федик

к. е. н., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка

КРЕАТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

M. Fedyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Analytical Economy and International Economics, Ivan Franko National University of Lviv

CREATIVE EMPLOYMENT UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.55

А. М. Гуменюк

аспірант кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Західноукраїнський національний університет

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "СФЕРА ГОСТИННОСТІ"

A. Humenyuk

Postgraduate student of the Departament of International Tourism and Hotel Business, Western Ukrainian National University

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "HOSPITALITY"

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.61

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ю. Л. Мохова

д. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ЕЛЕКТРОННА ГОТОВНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

N. Orlova

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Public Administration and Regional Economy, Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Y. Mokhova

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of Master of Public Administration of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ELECTRONIC READYNESS OF PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.67

А. П. Рачинський

д. держ. упр., професор, професор кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Б. С. Дарчин

к. держ. упр., медичний директор, комунальне неприбуткове підприємство "Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОСТІ І СИСТЕМНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

A. Rachynskyi

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

B. Darchyn

PhD in Public Administration, Medical Director, Municipal Non-Profit Enterprise "Ivano-Frankivsk Regional Clinical Cardiology Center of Ivano-Frankivsk Regional Council"

STATE POLICY IN THE HEALTH CARE SPHERE OF UKRAINE: THE NEED FOR COMPLEXITY AND SYSTEMACITY OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.73

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

А. В. Пруський

д. т. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту

Є. А. Власенко

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту

ОХОРОНА ПРАЦІ: ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

І. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

A. Pruskyi

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Chair of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection, Colonel of the Civil Protection Service

Y. Vlasenko

Senior Lecturer of the Department of Fire Prevention and Life Safety,, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection, Lieutenant Colonel of the Civil Defense Service

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: ISSUES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.79

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ

ПАРАДИГМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

O. Banchuk-Petrosova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University "Odessa Law Academy", Kyiv

THE PARADIGM OF INTEGRATION OF UKRAINE'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.83

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К. С. Голосай

генеральний директор, Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр громадського здоров'я"

Н. Б. Сокуренко

заступник генерального директора, Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр громадського здоров'я"

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

N. Vasuyk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Vadym Hetman Kyiv National Ekonomic University

K. Golosai

General Director, Municipal Non-Profit Enterprise of the Kyiv Regional Council "Kyiv Regional Center for Public Health"

N. Sokurenko

Deputy of General Director, Municipal Non-Profit Enterprise of the Kyiv Regional Council "Kyiv Regional Center for Public Health"

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2306-6814.2022.1.90

І. М. Яшутін

аспірант кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

I. Yashutin

Postgraduate student of the Department of Public Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF ENSURING EXECUTIVE DISCIPLINE IN THE BODIES OF THE PUBLIC SERVICE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент