Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2010

Економіка

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЯВИЩАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ: МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

А. С. Чернятін

аспірант кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ при Президентові України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АПК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

С. В. Гостєв

студент 5-го курсу, СумДУ

РИЗИКИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ РИЗИКУ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ГАЛУЗЯМИ

С. В. Осипов

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ І АУДИТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ, ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ В МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМАХ

К. І. Дмитрів

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Т. В. Дзядук

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. М. Боняр

к. э. н., доцент кафедры перевозок и маркетинга, Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДОХОСТВА РЕКА-МОРЕ В УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ

Т. Б. Сметанюк

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

МУЛЬТИСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОН'ЮНКТУРИ РИНКІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І КРЕАТИВУ

Г. О. Зінов'єва

студентка, Факультет менеджменту та маркетингу, Національній технічний університет України "КПІ"

ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

Л. Й. Созанський

аспірант, Львівська комерційна академія

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Ф. Шпір

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ ТА ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИНЦИПАХ НАРОЩУВАННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ І ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Р. І. Темиргалієв

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА І РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Баєва

доктор біологічних наук, професор, директор, Українсько-російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького при МАУП

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Н. М. Карпенко

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

К. М. Романенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МЕХАНІЗМ МАКСИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. І. Кривко

старший помічник прокурора Новоушицького району Хмельницької області

МЕХАНІЗМИ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

О. М. Ганєва

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

С. В. Штурхецький

здобувач, Академія муніципального управління

С. А. Пінчук

магістрант, НаУ "Острозька академія"

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент