Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2011

Економіка

А. Б. Камінський

д. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Я. В. Ломовацька

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ІНСТИТУТІВ КОЛЕКТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

С. О. Корецька

д. е. н., доц., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

О. О. Кущ

аспірант, Київський національний економічний університ ім. Вадима Гетьмана

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

I. О. Темник

здобувач, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

СТИМУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

І. М. Ляшенко

професор, д. ф.-м. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. М. Онищенко

доцент, к.е.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ВАРТІСНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

К. С. Салига

д. е. н., професор, кафедра фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

А. А. Писаренко

Класичний приватний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Харченко

доцент, к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ДВІ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. С. Сьоміна

асистент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Кашуба

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

С. С. Шумська

доцент кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Д. В. П'ятницький

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

CТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Ю. І. Головня

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. П. Покотилюк

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

О. С. Григорська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

С. С. Орленко

аспірант, МАУП

СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

В. В. Гакало

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ)

О. В. Клименко

кандидат юидичних. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ПРОТИЗАТРАТНОГО МЕХАНІЗМУ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. Ю. Оболенський

професор, доктор економічних наук, професор кафедри державного управління і енеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМНА КОНЦЕПЦІЯ КАТЕГОРІЇ "МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц. здобувач кафедри маркетингу. Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО І МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВІДМІННІ РИСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АПК

Т. О. Булковський

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

ЯКІСТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

О. В. Петросова

головний спеціаліст відділу міжнародних договорів департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України

РОЗРОБЛЕННЯ ТИПОВОЇ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ:ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

В. Г. Гончарова

Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. В. Акімов

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент