Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2012

Економіка

В. І. Савич

д. е. н., професор, ректор, ПВНЗ "Галицька академія"

ПРОГРАМИ ПІЛЬГОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В. П. Приходько

к. і. н, заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ І РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. Г. Дюжев

к. э. н., профессор кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, зав. сектора, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА РОЗРАХУНКУ ДОХОДІВ НА МАКРОРІВНІ

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІЗИНГОВОЇ ПОСЛУГИ

А. В. Фалюта

к. е. н., доцент кафедри банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, ІПДО НУХТ

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗИ

Т. Є. Зінченко

к. с-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Г. Ю. Олійник

к. е. н.,доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту

МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Т. І. Решетняк

к. е. н., доцент, кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОНТОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКУ

П. П. Мазурок

д. е. н., професор, директор, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

А. М. Харитонова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІННОВАЦІЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК КЛЮЧ ДО АКТИВІЗАЦІЇ РЕФОРМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Т. В. Заварзіна

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Н. Ю. Тимошенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

П. Ю. Какутіч

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

М. А. Абдалова

научный сотрудник, Институт Экономики НАНА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ

Р. А. Аскеров

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА

С. С. Рагимов

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ВО ВРЕМЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Т. Л. Вишинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕКСПЛІЦИТНИЙ ЧИННИК ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

КРЕДИТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Ю. О. Пунін

Київський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ

Т. В. Федорів

канд. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЖАНРОВИЙ ПРОСТІР КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СПЕЦИФІКА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Р. Ш. Іванков

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

І. А. Данильчук

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А. В. Махнюк

Начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

О. Л. Якунін

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Друк

аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ НА ПРИКАРПАТТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент