EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2012

Економіка

В. І. Савич

д. е. н., професор, ректор, ПВНЗ "Галицька академія"

ПРОГРАМИ ПІЛЬГОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В. П. Приходько

к. і. н, заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ І РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. Г. Дюжев

к. э. н., профессор кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, зав. сектора, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА РОЗРАХУНКУ ДОХОДІВ НА МАКРОРІВНІ

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІЗИНГОВОЇ ПОСЛУГИ

А. В. Фалюта

к. е. н., доцент кафедри банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, ІПДО НУХТ

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗИ

Т. Є. Зінченко

к. с-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Г. Ю. Олійник

к. е. н.,доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту

МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Т. І. Решетняк

к. е. н., доцент, кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОНТОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКУ

П. П. Мазурок

д. е. н., професор, директор, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

А. М. Харитонова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІННОВАЦІЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК КЛЮЧ ДО АКТИВІЗАЦІЇ РЕФОРМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Т. В. Заварзіна

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Н. Ю. Тимошенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

П. Ю. Какутіч

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

М. А. Абдалова

научный сотрудник, Институт Экономики НАНА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ

Р. А. Аскеров

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА

С. С. Рагимов

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ВО ВРЕМЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Т. Л. Вишинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕКСПЛІЦИТНИЙ ЧИННИК ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

КРЕДИТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Ю. О. Пунін

Київський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ

Т. В. Федорів

канд. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЖАНРОВИЙ ПРОСТІР КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СПЕЦИФІКА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Р. Ш. Іванков

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

І. А. Данильчук

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А. В. Махнюк

Начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

О. Л. Якунін

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Друк

аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ НА ПРИКАРПАТТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили