Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2013

Економіка

І. Г. Яненкова

д. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

I. G. Ianenkova

doctor of economic sciences, associate professor of department of economy of enterprises and land use, Petro Mohyla Black Sea State University

ORGANIZATIONAL INNOVATIONS ARE IN MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT OF ECONOMY

Т. О. Фролова

д. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРАТЕГІЯ ПРОНИКНЕННЯ ТНК НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХОДИ

Т. Frolova

Doctor of Economics Sciences, associate professor department of International Finance SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

ENTRY STRATEGY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS (TNC) IN FOREIGN MARKETS: NATIONAL AND GLOBAL APPROACH

В. Г. Боронос

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЧАСТИНІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

V. G. Boronos

doctor of economics, assistant professor of finance and credit, Sumy State University

EXPERIENCE OF REALIZATION OF THE STATE FINANCIAL POLICY REGARDING DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

О. О. Полєтаєв

к. е. н., доц. кафедри фінансів, обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

O. O. Poletaev

Ph.D., assistant professor of finance, accounting and auditing department, Black Sea State University named after Petro Mohyla

FINANCIAL ASPECTS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Л. С. Мельничук

к. е. н., старший викладач кафедри професійного англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕШКОДИ

L. S. Melnichuk

PhD in Economics, Petro Mohyla Black sea State University

ІNVESTMENT IN HUMAN CAPITAL: THE NEED AND OBSTACLES

Н. В. Міцкевич

к. е. н., доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д. І. Міцкевич

юрист, Міністерство екології та природних ресурсів України

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В КРАЇНАХ ЄС

N. Mitskevych

PhD in Economics, associate professor, Petro Mohyla Black sea State University

D. Mitskevych

jurist, the Ministry of ecology and natural resources of Ukraine

ЕСОNOMIK AND LEGAL BASES OF YOUTH EMPLOYMENT IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

О. О. Ляховець

к. е. н., доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВИТОКИ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

O. O. Liakhovets

PhD in Economics, associate professor, Petro Mohyla Black sea State University

THE ORIGINS OF THEORY OF MODERNIZATION AND ITS PLACE IN ECONOMIC SCIENCE

С. І. Дробязко

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УКРАЇНИ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО П(С)БО ДО МСФЗ

S. I. Drobyazko

PhD in Economics, Associate Professor Department of industrial economy and management engineering Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnеpropetrovsk

UKRAINIAN FINANCIAL STATEMENTS: FROM UKRAINIAN ACCOUNTING STANDARDS TO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IAS)

О. А. Бондар

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА"

H. Bondar

Dr. Phil. associate professor of management department, Kyiv national університете building and architecture

METHODOLOGICAL PLATFORM OF CONCEPT "ECONOMIC SYSTEM"

К. А. Малышенко

к. э. н., доцент, доцент кафедры "Финансов и кредита", Институт экономики и управления Крымского Гуманитарного Университета, г. Ялта

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ СОБЫТИЙНОГО АНАЛИЗА

K. A. Malyshenko

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Institute of Economics and Management Crimean Humanitarian University, Yalta

APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM EVENT ANALYSIS

Р. І. Олексенко

к. е. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

О. В. Царькова

к. п. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ЕКОНОМІКО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В ПОСТРАДЯНСЬКІ ЧАСИ

R. Oleksenko

Ph.D. Associate Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky

O. Tsar'kova

Ph.D. Associate Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky

ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF SOCIETY IN POST-SOVIET TIMES

О. Б. Кузьменко

д. е. н., проф. кафедри економіки підприємства та землеустрою, ЧДУ ім. Петра Могили

Б. П. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, ЧДУ ім. Петра Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. B. Kuzmenko

Doctor of economic sciences, professor of department of economy of enterprises and land use, Petro Mohyla Black Sea State University

B. P. Kuzmenko

PhD in Economics, associate professor of the department of economic theory and international economics

THEORETICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES' RISK-USE DETERMINING

А. В. Січко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ І ОБ'ЄКТІВ

Т. М. Фертікова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ

T. M. Fertikova

PhD in Economics, associate professor of department of economic theory and international economics. Petro Mohyla Black Sea State University

RATIO OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT IN SOME COUNTRIES

І. С. Комаренко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. S. Komarenko

PhD in Economics, Senior lecturer, Department of economic theory and international economics, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

ANALYSIS AND ESTIMATION OF THE ENVIRONMENTAL FACTOR'S IMPACT ON GRAIN PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. V. Goncharenko

candidate of sciences, Dnipropetrovck State Agrarian University

INSTITUTIONAL CONSTRAINTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Y. S. Grіnchuk

с. e. s., аssociate professor, Bіlotserkіvsky national agrarian unіversity

THE PARTICULAR OF CREASE AND STRUCTURE MATERIAL AND RESOURCES OF AGRARIAN PRODUCTION

О. С. Головачова

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕТАРИФНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ АПК УКРАЇНИ

O. S. Golovachova

postgraduate student of International Economics Department, Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF NON-TARIFF INSTRUMENTS REGULATING FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

Л. В. Булавка

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. МОЖЛИВІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

L. W. Bulavka

graduate student, Uman national university of gardening, Uman

FOREIGN EXPERIENCE OF CONDUCT OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES. POSSIBILITY AND EXPEDIENCY OF APPLICATION OF HIM ARE IN UKRAINE

П. В. Мекшун

аспірант кафедри економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПОЗИТИВНІ РИСИ ТА ЗАГРОЗИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

P. V. Mekshun

post-graduate of department of economic theory, Chernihiv State Institute of Economics and Management

РOSITIVE FEATURES AND THREATS TRANSNATIONALIZATION OF ECONOMY OF UKRAINE

А. Б. Стефанишина

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. B. Stefanyshyna

postgraduate, the Banking University of the National Bank of Ukraine (city of Kyiv)

FEATURES SECURE FINANCIAL STABILITY OF DOMESTIC BANKS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

В. В. Гой

аспірант, Харківський національний економічний університет

ПРИЧИНИ ТА ВИДИ ПРОТИПРАВНИХ БАНКРУТСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

V. Goi

post-graduate student, Kharkiv National Economic University

THE CAUSES AND TYPES OF ILLEGAL BANKRUPTCIES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

О. В. Чумак

старший викладач, Запорізький національний технічний університет

К. Г. Черномаз

студентка, Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМА СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. V. Chumak

senior theacher of department of economic theory and business, Zaporizhzhya national technical university

K. G. Chernomaz

student, Zaporizhzhya national technical university

THE PROBLEM THE UKRAINE NATIONAL CURRENCY STABILITY IN THE PRESENT-DAY CONDITIONS (IN THE MODERN CONTEXT)

Т. Л. Шестаковська

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. L. Shestakovskа

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE SECONDARY EDUCATION DEVELOPMENT

А. Є. Матушко

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ДО ІНВЕСТИЦІЙ У НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

A. E. Matushko

postgraduate student department of finances, accounting and audit Petro Mogyla Black Sea state university, Mykolaiv

STATE MECHANISMS FOR EMPLOYERS MOTIVATION TO INVESTMENTS IN PERSONNEL TRAINING

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

І. А. Валуйський

магістрант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

O. M. Grabchuk

Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of finance department, Oles Honchar Dnepropetrovsk National University

I. A. Valuisky

master, Oles Honchar Dnepropetrovsk National University

QUANTITATIVE PARAMETERS OF UNCERTAINTY OF THE BUDGETARY PROCESSES IN UKRAINE

Г. Л. Норд

к. е. н., доцент, директор, Інститут післядипломної освіти Чорноморського державного університету імені П. Могили

В. В. Бєлікова

аспірант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Чорноморський державний університет імені П. Могили

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАСИ ТА МЕТАЛУ

G. L. Nord

PhD in Economics, Assistant Professor, Dean of Institute of Postgraduate Education, Petro Mohyla Black Sea State University

V. V. Belikova

postgraduate of Department of Finance, Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea State University

INVENTORIES' CLASSIFICATION PECULIARITIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF PLASTIC AND METAL BUILDING MATERIALS

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ІМОВІРНИХ ПРИЧИН, ОСНОВАНОГО НА МЕТОДІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ФАКТОРНІЙ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ)

S. Prokopchuk

assistant in the department of construction еconomy Kiev National University of Construction and Architecture

RATIONALE APPROACH TO PREDICTION OF BANKRUPTCY AND ITS PROBABLE CAUSES BASED ON THE METHOD OF SIMULATION MODELS AND FACTOR ROI FOR EXAMPLE CONCRETE FACTORY OF UKRAINE

І. В. Рейтерович

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

I. V. Reiterovych

Ph.D. in Political Science, Associate Professor, Associate Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

A. G. Pukhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE FORMATION FEATURES OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN UKRAINE

Н. Ф. Селютіна

к. держ. упр., доц., доцент кафедри соціології управління, Донецький державний університет управління

ІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА НАСЕЛЕННЯ

N. Selyutina

PhD, Associate professor, department of Sociology of management, Donetsk State University of Management, Donetsk

AWARENESS POPULATION OF LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES AS A FACTOR OF EFFECTIVE INTERACTION OF THE AUTHORITIES AND POPULATION

А. А. Сельський

к. фіз.-мат. н., доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

A. A. Selskyi

PhD, associate professor, doctoral student of Public Policy and Political Processes Management Department, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

PREREQUISITES OF THE ORGANIZATION'S STRATEGIC ACTIVITY FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Медичного коледжу Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького

СУЧАСНИЙ СТАТУС МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я: ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

С. Я. Пак

магістр державного управління, аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ В УКРАЇНІ

S. J. Pak

Master of Public Administration, Postgraduate student of Public Health Administration Department National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT IN HEALTH CARE FIELD AT REGIONAL AND LOCAL LEVELS IN UKRAINE

Н. М. Ковальська

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВИЙ ЗДОБУТОК СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ

N. Kovalskaya

Ph.D., Associate Professor PhD student of the Department of Education National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SCIENCE ACHIEVEMENT IN THE CONTEXT OF MODERN SCHOLARS OF PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING SYSTEM IN UKRAINE

В. Д. Філіппова

к. е. н., докторант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. D. Filippova

PhD, student of the Department of Education of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (Kyiv)

LAW AS A FACTOR OF PUBLIC POLICY IN UKRAINE EDUCATION: REGULATORY AND LEGAL ASPECTS

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТ ДОВІРИ ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

T. Novatchenko

THE CONCEPT OF TRUST AS THE BASIS OF LEGITIMACY OF THE STATE POWER

О. П. Ковалевська

к. е. н., доцент, докторант, Академія муніципального управління

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. P. Kovalevska

TOOLS OF HOUSING POLICY

Л. П. Оленковська

магістр державного управління, здобувач кандидатського ступеня, Дніпропетровський регіональний інститут Державного управління Національної академії державного управління

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

А. І. Кохан

магістр державного управління, аспірант кафедри публічної політики та управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВРАХУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ — ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

A. I. Kokhan

Master of Public Administration, Postgraduate student of Public Policy and Management Department National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

СONSIDERATION OF PUBLIC OPINION — AN EFFECTIVE MECHANISM TO ENSURE PUBLIC SUPPORT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент