EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2014

Завантажити журнал №10, 2014

Економіка

Л. О. Кібальник

к. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

L. Kibalnik

Ph.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

GEO-ECONOMICS ASPECTS OF TNC INVESTMENT ACTIVITY

С. І. Васильєва

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

S. Vasylieva

c. e. s., associate professor department of account and management Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"

SELECTION RATIONAL DECISION OPTIONS ON THE PRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS

Н. В. Бунтова

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Київський університет туризму, економіки та права

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Buntova

Candidate of economic sciences, docent of Department hotel-restaurant business, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

WAYS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN HOTEL BUSINESS IN THE FACE OF INCREASING EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. Baldynyuk

Рh.D., associate professor, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economics Institute KNTEU

DESIGNING AN EFFECTIVE PAY CALENDAR TO MONITOR INVESTMENT FLOWS OF THE COMPANY

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

N. Chorna

Рh.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economics Institute KNTEU

ADVISABILITY OF INVESTMENT IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

Н. М. Соломянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Solomianiuk

Associate Professor, National University of Food Technology

MODERN TENDENCIES OF FORMING THE MARKETING BUDGET ON UKRAINIAN ENTERPRISES

А. О. Семенчук

к. е. н, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРАТЕГІЧНІ НАМІРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Semenchuk

PhD, associate professor the Department of business Economics, Vadym Hetman Kyiv National Economics University

STRATEGIC INTENTS PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Г. Ю. Олійник

к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

G. Oliinyk

Candidate of economics ciences, Classic private university

FUNCTIONAL AND BRANCH METHODICAL GOING IS NEAR RESTRUCTURING OF RAILWAY COMPLEX OF UKRAINE

Н. І. Самбурська

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

N. Samburska

Candidate of economic sciences, senior lecturer of department of accounting and audit, HEE "Poltava University of Economics and Trade"

ACCOUNT-ANALYTICAL PROVIDING OF MANAGEMENT THE REPAIRS EXPENSES OF FIXED ASSETS ON THE WATER-SUPPLY AND SEWERAGE ENTERPRISES'

И. М. Шаповалова

ассистент кафедры финансов и кредита, Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ

I. Shapovalova

Assistant of department of finance and credit Taurida National V. I. Vernadsky University

FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF REGULATORY POLICY

М. І. Бирка

аспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ВРАХУВАННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

M. Byrka

Postgraduate student, National University "Lviv Polytechnic"

CONSIDERATION OF THE CURRENT GLOBAL AND REGIONAL TRENDS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE PROCESS OF ATTRACTING FOREIGN CAPITAL TO THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Т. М. Семененко

аспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ЙМОВІРНІСТЬ НЕСПРОМОЖНОСТІ ТНК У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

T. Semenenko

the doctoral student of the international accounting and audit department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

THE PROBABILITY OF MULTINATIONAL INSOLVENCY IN THE GLOBAL ENVIRONMENT

О. І. Копилюк

к. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Львівська комерційна академія

М. Я. Ревич

аспірант, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДОХІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. Kopylyuk

рrofessor, Ph.D. in Economics, Head of the Department of Banking, Lviv Academy of Commerce

M. Revych

Postgraduate, Lviv Academy of Commerce

ANALYSIS AND EVALUATION OF PROFITABILITY AND BANK PROFITABILITY UKRAINE

В. М. Кочетков

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

І. С. Фук

магістрант кафедри, Національний технічний університет України "КПІ"

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

V. Kochetkov

Ph.D. in Economics, Professor, Department of International Economics, NTU "KPI"

I. Fuk

Undergraduate, Department of International Economics, NTU "KPI"

ASSESSMENT OF THE PRESENT STATE AND OF FOREIGN INVESTMENT IN THE INDUSTRY OF UKRAINE

Н. П. Мешко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара[||]Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Tourism, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Д. М. Щитов

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН ЄС У СФЕРІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В КООРДИНАТАХ ІНДЕКСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Р. О. Алиева

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Баку, Азербайджан

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

R. Alieva

Dissertant for PhD. by economy Azerbaijan State Economic University, Baku, Azerbaijan

THE MAIN DIRECTION OF PERFECTION TAXES SYSTEM IN AZERBAIJAN REPUBLIC

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit, Taurida national University. V.I. Vernadsky

USE OF OUTSOURCING AS A WAY OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF AN INTEGRATED STRUCTURE

А. О. Гашеєва

аспірант Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЛЬ КОГНІТИВНО-ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Gasheeva

postgraduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

ROLE OF COGNITIVE SIMULATION MODELING IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS GRAIN ENTERPRISES

В. М. Ковтуненко

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ "РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ" І "ЕФЕКТИВНІСТЬ" ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНКИ

V. Kovtunenko

Assistant, National Aviation University, Kiev

ІDENTIFICATION OF THE ESSENCE OF TERMS "ENTERPRISE EFFECTIVENESS" AND "ENTERPRISE EFFICIENCY" AND METHODOLOGY OF THEIR ESTIMATION

Н. Т. Кулікова

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОГО ОБЛІКУ

N. Kulikova

graduate student of department of accountancy, and audit, Zhytomyr State Technological University

CLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN ORDER TO CREATE MANAGEMENT REPORTS IN THE CONDITIONS OF COMPUTERIZED ACCOUNTING

В. В. Радін

студент спеціальності Міжнародні економічні відносини, Інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ЄВРОДОЛАРІВ

V. Radin

student of International Economic Relations of Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University, Kyiv

CURRENT SITUATION IN THE EURODOLLAR MARKET

П. Б. Волянський

д. н. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ІНДЕКС БЕЗПЕКИ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. Volyanskіy

d. s. of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute of the Public Administration in sphere of civil protection, Candidate of medical science, Associate Professor

SAFETY INDEX AS A CONTROL MECHANISM OF FUNCTIONING OF MEDICAL INSTITUTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS

Д. О. Плеханов

доктор наук з державного управління, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

FORMATION MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

N. Bondarchuk

doctor of sciences from public administration, professor of Department Account and Audit

A. Pugach

candidate of technical science, Associate Professor of the department of agricultural machines Dnipropetrovs'k State Agrarian -Economic University

STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: FOREIGN EXPERIENCE

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СРСР (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

M. Andiyenko

Candidate of History Sciences

THE STATE OF RESEARCHING OF PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE SPHERE OF FIRE SAFETY IN THE USSR (SECOND HALF OF XX CENTURY)

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

INNOVATIVE APPROACH TO STAFFING PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION

В. В. Євдокимова

к. соц. н., управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головний спеціаліст

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

V. Ievdokymova

candidate of Sociology sciences, Department of Labor and Social Protection population Pechersk District in Kyiv administration, chief Specialist

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL HAZARDS IN UKRAINE

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF THE NATURE OF THE NATIONAL ECONOMY LEGALIZATION

Ю. О. Трестер

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

Y. Trester

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF CHILD SAFETY

Т. Г. Добрівський

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ТА САМОВРЯДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БОЯРКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

T. Dobrivskiy

postgraduate student of regional administration, local governance and management of the city, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

SOCIAL PROJECT AS INSTRUMENT OF REALIZATION OF INNOVATIVE AND SELF-GOVERNING POTENTIAL OF TERRITORIAL COMPANY OF SMALL CITY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY BOYARKA OF THE KIEV REGION)

В. П. Кутьков

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

V. Kut'kov

Postgraduate Student of Economic Theory & Finance Department, KRI NAPA, Kharkiv

IMPROVEMENT OF STATE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE REGION: MARKETING APPROACH

С. С. Нешик

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

S. Neshyk

PhD Student of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE BASIC QUESTIONS OF PUBLIC POLICY ON QUESTIONS OF THE GUARD OF ENVIRONMENT

Т. В. Томашевська

магістрант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

T. Tomashevska

master student, Department of parliamentary and political management, National academy of public administration the President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF THE MODERN MECHANISM OF FORMATION OF THE POLITICAL ELITE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили