Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2015

Завантажити журнал №10, 2015

Економіка

І. В. Тараненко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СИСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФАКТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

І. Taranenko

Doctor of Economics, associate professor, Head of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

SYSTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF FACTOR PROVIDING THE COUNTRIES INNOVATION COMPETITIVENESS STRATEGIES

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

THE ROLE OF THE STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ІНВЕСТИЦІЙНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

INVESTMENT MAINTENANCE OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF REGIONS OF UKRAINE

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. Kraynik

Ph.D., assistant professor of organizational management and project management Zaporozhye State Engineering Academy

RISK MANAGEMENT AS A TOOL FOR REGULATING ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

O. Rozhko

PhD, associate professor, Department of Finance, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv

CYCLING AS A FEATURE OF MODERN PUBLIC FINANCE

С. В. Добринь

к. е. н. доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

О. В. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, НУДПСУ

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВАЦІЙ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

O. Panasuk

Ph.D., associated professor of audit and economic analysis department of National University of state tax service of Ukraine

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES SIMPLIFIED TAX SYSTEM IN THE CASE OF TAX CODE INNOVATIONS

Н. М. Коломийчук

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

КООРДИНАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

N. Kolomyychuk

PhD, Ternopil National Economic University

COORDINATION AND FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET PROCESS

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ОБОРОТНІ АКТИВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Bielienkova

PhD in economics, associate professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, associate professor, department of construction economics

THE IMPACT OF SEASONAL FLUCTUATIONS ON CIRCULATING ASSETS OF A CONSTRUCTION FIRM

В. М. Булавинець

к. е. н, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДОХОДИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

V. Bulavynets

PhD, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

INCOME OF LABOR MIGRANTS AS IMPORTANT SOURCE OF INCOME HOUSEHOLDS

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ДИСБАЛАНСИ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ

M. Korneyev

PhD in Economics

DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY: FEATURES OF ORIGIN AND ACCUMULATION

М. Ю. Барна

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

CONCEPT OF DOMESTIC TRADE OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF TRANSFORMATION

Г. В. Осовська

к. е. н., професор

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

G. Osovska

Ph.D, professor

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

BUILDING AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY IN THE FOOD INDUSTRY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION

Е. С. Ткаченко

старший преподаватель кафедры международной экономики и мирового хозяйства, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

K. Tkachenko

Senior lecture of international economy department, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

INSTITUTIONAL CONDITIONS OF FORMATION OF ECONOMIC HUMAN SUBJECTIVITY IN INNOVATION ECONOMY

О. М. Крупей

асистент кафедри фінансів і кредиту, економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

O. Krupei

аssistant Department of finance and credit, faculty of economics, Chernivtsi National University, Chernivtsi

TOOLS OF FISCAL CONSOLIDATION

Т. С. Пасажко

аспірант кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. Pasazhko

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE WAYS TO IMPROVE FINANCIAL MECHANISM OF HOUSEHOLD SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

Х. М. Бадалов

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Kh Badalov

competitor of Chair of Finance, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF PRODUCTION COSTS AS A FACTOR IN REDUCING THE PRIME COST OF CROP PRODUCTION

К. М. Березюк

студентка 4 курсу, Київський національний університет імені Т. Шевченка

УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

K. Bereziuk

student 4th year, Kiev national Taras Shevchenko university

SHARE CAPITAL MANAGEMENT

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА СТАН ПАЛИВНОГО РИНКУ КРАЇНИ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

IMPACT OF CHANGES IN UKRAINIAN SOCIETY ON THE FUEL MARKET

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

М. О. Кірова

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

J. Radysh

PhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

M. Kirova

Postgraduate student of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

STATE REGULATION OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE HEALTHCARE INDUSTRY: CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS

С. А. Мороз

незалежний експерт з оцінки якості освіти, виконавчий директор ТОВ "Екма", м. Чугуїв, Харківська обл., Україна[||]independent expert to assess the quality of education, An executive director LLC "Ekma", Chuguev., Ukraine

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В. Я. Місюра

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "СЕРВІСНА ПОЛІТИКА" ДЕРЖАВИ

V. Misiura

Doctoral candidate, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Ph.D. in public administration, Kiev

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL IDENTIFICATION OF THE CONCEPT OF "SERVICE POLІCY"

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЛІДЕРСТВО ЯК ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

LEADERSHIP AS A PHENOMENON OF GROUP MANAGEMENT

І. М. Мельник

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ

I. Melnyk

graduate student of the Kyiv National University of Trade and Economics

ORGANIZATIONAL AND MOTIVATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION TO PROTECT CITIZENS' RIGHTS TO PRIVATE PROPERTY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент