EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2015

Завантажити журнал №10, 2015

Економіка

І. В. Тараненко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СИСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФАКТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

І. Taranenko

Doctor of Economics, associate professor, Head of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

SYSTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF FACTOR PROVIDING THE COUNTRIES INNOVATION COMPETITIVENESS STRATEGIES

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

THE ROLE OF THE STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ІНВЕСТИЦІЙНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

INVESTMENT MAINTENANCE OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF REGIONS OF UKRAINE

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. Kraynik

Ph.D., assistant professor of organizational management and project management Zaporozhye State Engineering Academy

RISK MANAGEMENT AS A TOOL FOR REGULATING ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

O. Rozhko

PhD, associate professor, Department of Finance, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv

CYCLING AS A FEATURE OF MODERN PUBLIC FINANCE

С. В. Добринь

к. е. н. доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

О. В. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, НУДПСУ

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВАЦІЙ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

O. Panasuk

Ph.D., associated professor of audit and economic analysis department of National University of state tax service of Ukraine

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES SIMPLIFIED TAX SYSTEM IN THE CASE OF TAX CODE INNOVATIONS

Н. М. Коломийчук

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

КООРДИНАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

N. Kolomyychuk

PhD, Ternopil National Economic University

COORDINATION AND FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET PROCESS

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ОБОРОТНІ АКТИВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Bielienkova

PhD in economics, associate professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, associate professor, department of construction economics

THE IMPACT OF SEASONAL FLUCTUATIONS ON CIRCULATING ASSETS OF A CONSTRUCTION FIRM

В. М. Булавинець

к. е. н, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДОХОДИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

V. Bulavynets

PhD, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

INCOME OF LABOR MIGRANTS AS IMPORTANT SOURCE OF INCOME HOUSEHOLDS

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ДИСБАЛАНСИ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ

M. Korneyev

PhD in Economics

DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY: FEATURES OF ORIGIN AND ACCUMULATION

М. Ю. Барна

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

CONCEPT OF DOMESTIC TRADE OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF TRANSFORMATION

Г. В. Осовська

к. е. н., професор

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

G. Osovska

Ph.D, professor

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

BUILDING AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY IN THE FOOD INDUSTRY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION

Е. С. Ткаченко

старший преподаватель кафедры международной экономики и мирового хозяйства, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

K. Tkachenko

Senior lecture of international economy department, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

INSTITUTIONAL CONDITIONS OF FORMATION OF ECONOMIC HUMAN SUBJECTIVITY IN INNOVATION ECONOMY

О. М. Крупей

асистент кафедри фінансів і кредиту, економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

O. Krupei

аssistant Department of finance and credit, faculty of economics, Chernivtsi National University, Chernivtsi

TOOLS OF FISCAL CONSOLIDATION

Т. С. Пасажко

аспірант кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. Pasazhko

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE WAYS TO IMPROVE FINANCIAL MECHANISM OF HOUSEHOLD SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

Х. М. Бадалов

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Kh Badalov

competitor of Chair of Finance, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF PRODUCTION COSTS AS A FACTOR IN REDUCING THE PRIME COST OF CROP PRODUCTION

К. М. Березюк

студентка 4 курсу, Київський національний університет імені Т. Шевченка

УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

K. Bereziuk

student 4th year, Kiev national Taras Shevchenko university

SHARE CAPITAL MANAGEMENT

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА СТАН ПАЛИВНОГО РИНКУ КРАЇНИ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

IMPACT OF CHANGES IN UKRAINIAN SOCIETY ON THE FUEL MARKET

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

М. О. Кірова

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

J. Radysh

PhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

M. Kirova

Postgraduate student of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

STATE REGULATION OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE HEALTHCARE INDUSTRY: CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS

С. А. Мороз

незалежний експерт з оцінки якості освіти, виконавчий директор ТОВ "Екма", м. Чугуїв, Харківська обл., Україна[||]independent expert to assess the quality of education, An executive director LLC "Ekma", Chuguev., Ukraine

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В. Я. Місюра

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "СЕРВІСНА ПОЛІТИКА" ДЕРЖАВИ

V. Misiura

Doctoral candidate, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Ph.D. in public administration, Kiev

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL IDENTIFICATION OF THE CONCEPT OF "SERVICE POLІCY"

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЛІДЕРСТВО ЯК ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

LEADERSHIP AS A PHENOMENON OF GROUP MANAGEMENT

І. М. Мельник

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ

I. Melnyk

graduate student of the Kyiv National University of Trade and Economics

ORGANIZATIONAL AND MOTIVATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION TO PROTECT CITIZENS' RIGHTS TO PRIVATE PROPERTY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили