Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2016

Завантажити журнал №10, 2016

Економіка

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний аграрний університет

М. Ю. Мироненко

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O. Pol'ova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of finance, Vinnytsa National Agrarian University

M. Mironenro

Doctor in Public Administration, Professor of the Department of finance, Vіnnitsa Trade and Economіc Institut KNTEU

INTERBUDGETARY RELATIONS IN CONTEXT OF REFORMING REGIONAL POLICY IN THE COUNTRY

І. Б. Гобир

к. е. н., асистент кафедри економіки природокористування та організації виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Gobyr

Ph.D in economics, Assistant of the Department of Economics of Natural Resources and Organization of Production, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS COMPANIES

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

К. С. Мороховець

студентка 4-го курсу, бакалавр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ДОХОДИ І ВИТРАТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Yu Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

K. Morokhovets

4th year student, bachelor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

INCOMES AND EXPENSES IN PROVIDING PROFITABILITY OF UKRAINIAN COMMERCIAL BANKS

О. С. Коцюба

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИБІР НАЙКРАЩОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

SELECTING THE BEST INVESTMENT PROJECT UNDER UNCERTAINTY ON THE BASIS OF RELATIVE INDICATORS OF VARIABILITY

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

І. В. Павлик

випускник кафедри фінансів і банківської справи, магістр ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

E. Palyjchuk

PhD, associate professor, department of economic theory, of State higher education institution "Uzhhorod national university"

I. Pavlik

a graduate of the Department of Finance and Banking, MA of State higher education institution "Uzhhorod national university"

WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF FOOD ORGANIZATION

О. С. Євсейцева

к. е. н. доцент кафеди економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. С. Потєха

студент 4-го курсу факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

O. Evseytseva

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Economy and Business, Kyiv National University of Technologies and Design

D. Potekha

student of faculty economy and business Kyiv National University of Technologies and Design

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING CONSUMER BEHAVIOR

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ТА ІНДЕКСІВ

V. Lishchuk

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE BASED ON INTERNATIONAL RATINGS AND INDICES

І. О. Павлишин

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

I. Pavlyshyn

Student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Faculty of Economics, Kyiv

FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK: CLASSIFICATION AND RISK ASSESSMENT

С. Ф. Аземмедов

докторант, Институт Экономики, Национальная Академия Наук Азербайджана

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

S. Azemmedov

Doctoral student, Institute of Economy, National Academy of Sciences of Azerbaijan

THE ROLE OF STATE FOR PROVIDING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Державне управління

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., Академія Муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

IMPLEMENTATION OF STATE AND PUBLIC MEASURES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Д. О. Грицишен

д. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирського державного технологічного університету

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

D. Grytsyshen

Dr. еcon. sci., associate professor, acting head of the department of economic safety, public management and administration, Zhytomyr state technological university

ECOLOGICAL-EKONOMIC ANALYSIS IN PROVIDING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT QUALITY OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE POLICY

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

INNOVATIVE MECHANISMS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ECONOMIC SAFETY MAINTENANCE

М. В. Коновалова

к. держ. упр., викладач кафедри соціальної політики, НПУ імені М.П. Драгоманова

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

M. Konovalova

PhD in Public Administration, National Pedagogical Dragomanov University

FACTORS OF SOCIAL SERVICES SYSTEM COMPETITIVENESS

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Худошина

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

O. Hudoshyna

PhD student at the Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

GOVERNMENT REGULATION OF HEALTH PROFESSIONAL LICENSING: CONCEPTS DEFINITION

М. В. Білей

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Biley

post-graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE ADMINISTRATIVE DECISION AS FORM OF REALIZATION OF ORGANIZATIONAL FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION

С. О. Скляров

начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції, Національний університет цивільного захисту України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ РЕГІОНАМИ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ

S. Sklyarov

head of sector for prevention and detection of corruption, National university of civil protection of Ukraine

PECULIARITIES OF STATE ADMINISTRATION OF PROBLEM REGIONS AND THEIR TYPOLOGY

В. В. Литвин

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Lytvyn

PhD student, Academy of Municipal Administration, Kyiv

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE EFFICACY OF REALIZATION OF REGIONAL TAX POLICY IN UKRAINE

О. Ю. Чечель

магістр державного управління, пров. спеціаліст управління справами Апарату Верховної Ради України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

O. Chechel

Master in Public Administration, leading specialist, Verhovna Rada of Ukraine's General Affairs Department, Kyiv

FORMATION OF THE STATE IMAGE IN INTERNATIONAL DIMENSION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент