EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2017

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПРОБЛЕМА РЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ: НОВІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛЬНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

PROBLEM OF RE-INSTITUTIONALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY IN THE NEO-DEPENDENCE CONTEXT: NEW CHALLENGES TO THE GLOBAL REGULATION

Р. С. Зубков

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

R. Zubkov

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economics and Business, Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

FOREIGN EXPERIENCE INNOVATION AND INVESTMENT REGION

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Dzіubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

INVESTMENT AND INNOVATIVE PROMOTION OF WOODWORKING INDUSTRY DEVELOPMENT: ECOLOGIC AND ECONOMIC ASPECTS

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Senior Lecturer of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

THE INVESTMENT STRATEGY OF THE NATIONAL ECONOMY BASED ON PROGRAM-TARGET METHOD

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРИВИМІРНОГО ПРОСТОРУ

M. Kipa

assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

DEVELOPING ORGANIZATIONAL STRATEGIES FOR THE RESTRUCTURING OF ENTERPRISES WITH THE USE OF THREE-DIMENSIONAL SPACE

М. Т. Краснюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

О. Д. Кустаровський

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЛОГІСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

M. Krasniuk

candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of economics information systems department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

O. Kustarovskyi

graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF UKRAINIAN LOGISTICS AND INFORMATION SYSTEMS IN THE GLOBALIZED ECONOMY AND MACROECONOMIC CRISIS

Т. В. Паєнтко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

З. В. Савельєва

студентка фінансово-економічного факультету, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

T. Paientko

Dr., professor in finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Z. Savelieva

student in the Faculty of Finance & Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN TRENDS IN UKRAINIAN BANK LENDING FOR INDIVIDUALS

О. С. Дроздовська

к. е. н., головний аудитор, Департамент внутрішнього аудиту Національного банку України

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

O. Drozdovska

PhD of Finance, Senior auditor of Internal audit department National bank of Ukraine

O. Ozerchuk

PhD of Finance, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics

PROPORTION OF DIRECT AND INDIRECT TAXES IN THE TAX SYSTEM OF UKRAINE

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування НААН

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the laboratory, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF LOW CARBON AGRICULTURAL PRODUCTION AS A FACTOR OF THE AGRO ECOLOGICAL SAFETY OF UKRAINE

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. Parubets

Ph.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. Sugonyako

Ph.D., assistant professor of the Department of Public Management and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

FUNDING SOURCES RATIONALE FOR UKRAINE TRANSPORT SECTOR

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Piroh

Chernivtsi University

FACTORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF POULTRY

М. С. Ганкіна

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ

M. Gankina

postgraduate, National University of Water Management and Nature, Rovno

SOCIAL-COMMUNICATIVE FUNCTION OF TOURISM ENTERPRISES BASED ON THE DEVELOPMENT PROGRAMS OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL TOURISM

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

СТРУКТУРНА УПОРЯДКОВАНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. Chunitska

associated professor, research fellow, University of state fiscal service of Ukraine

STRUCTURAL ORDER AS A CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION OF AN INFRASTRUCTURE OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET

А. Б. Бойчук

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ЯК СУКУПНІСТЬ БАЗОВИХ ПЕРЕДУМОВ, МОТИВІВ ТА ЕТАПІВ

A. Boychuk

Ph.D. student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROGRAMS AS A SET OF BASIC FACTORS, MOTIVES AND STAGES

А. Т. Алиев

соискатель, Научно-исследовательский институт экономических реформ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С ПРИКАСПИЙСКИМИ СТРАНАМИ

A. Aliyev

Сompetitor, Institute for Scientific Research on Economic Reforms

MODERN CONDITION OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND CASPIAN COUNTRIES

Державне управління

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PLANNING OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS IN РUBLIC АDMINISTRATION OF SOCIAL PROCESSES

О. Є. Цевельов

начальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

С. М. Жук

к. військ. н., старший викладач кафедри тактики прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, м. Хмельницький

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

S. Zhuk

candidate of military Sciences, senior lecturer of Department of border service tactics faculty of protection of state border, National Academy of State border service them

CURRENT ISSUES OF BORDER SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

Yu. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSTRUMENTS OF THE SURVEY WITH THE USE OF THE POLYGRAPH

Р. С. Савранський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИПАРТІЙНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

R. Savranskyi

graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE METHODOLOGY OF CLASSIFICATION OF YOUTH WING OF POLITICAL PARTIES

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академії державного управління при Президентові України

РІВЕНЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КІЛЬКІСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЯКІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

N. Stuchynska

postgraduate student of department of globalization, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LEVEL OF GLOBALIZATION: QUANTITATIVE GROUNDS OF QUALITY TRANSFORMATIONS

І. П. Динник

магістр права, аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

I. Dynnyk

master of law, postgraduate student Philosophy, theory and history of the public administration Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ESTABLISHMENT OF RELATIONS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY: HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

Т. В. Нижній

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

T. Nyzhnii

postgraduate student of economic theory and competition policy department, Kyiv National University of Trade and Economics

PUBLIC PROCUREMENT IN SYSTEM OF ELECTRONIC GOVERNANCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили