EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2018

Завантажити журнал №10, 2018

Економіка

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА АРХІТЕКТОНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET ARCHITECTURE AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., к. е. н., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК КУЛЬМІНАЦІЙНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

O. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

GLOBALIZATION AS A KULMINATION STAGE OF FORMATION OF A NEW GLOBAL POLICY INTRODUCING INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY

М. І. Диба

д. е. н., професор, директор інституту фінансово-банківської аналітики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДИНАМІЧНИЙ ІНДИКАТОР ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

M. Dyba

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Institute of financial and banking analytics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DYNAMIC LIQUIDITY INDICATOR OF THE BANKING SYSTEM UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

INNOVATIVE TRENDS OF CASHLESS ECONOMY DEVELOPMENT

Ю. М. Клапків

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНВЕСТУВАННЯ У ВИНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ КОМПАНІЯМИ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Yu. Klapkiv

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. Melykh

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INVESTING IN WINE AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR LONG-TERM PLACEMENT OF RESERVES BY LIFE INSURANCE COMPANIES

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

M. Dergalyuk

PhD (Economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR EVALUATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMPLEX

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dniprovsky State technical university, Kamenskoe

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Educational Management CRII "Dnipropetrovsk Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Oblast Council"

INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION BODIES

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

ADVANTAGES OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN PLANNING OF BUILDING ENTERPRISES ACTIVITIES

А. І. Лівінський

к. с. х. н., доцент, Одеський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНІЙ РЕНОВАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Livinskiy

Ph.D., docent, Odessa State Agrarian University

STATE ADMINISTRATION IN THE MODERN RENOVATION OF AGRARIAN PRODUCTION

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

CRITERIA AND INDICATORS OF FOOD SECURITY AT THE GLOBAL LEVEL

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

A. Leibovych

postgraduate, Zaporizhzhya National University

THE CREATION AND EVALUATION OF THE ZAPORIZHZHYA RESOURCE POTENCIAL

Т. О. Чебакова

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

НОВАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ УПОРЯДКУВАЛЬНОГО АСПЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Chebakova

Assistant at the Department of Enterprise Economics, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

INNOVATION IN THE ASSESSMENT OF THE ORDERING ASPECT IN ORGANIZATIONAL ENTERPRISE CULTURE

І. А. Чіков

магістрант кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

I. Chikov

Master of the Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS OF RESOURCE CONSERVATION

Державне управління

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

КОРУПЦІЯ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associated Professor, the Head of the Department of Public Administration and Law at Kiev National University of Culture and Art, Kyiv

CORRUPTION AS A PROBLEM FOR THE EFFECTIVE REGULATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTEGRITY OF STATE REGULATION AND STRATEGIC MANAGEMENT: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS CASE

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF STRATEGIC CORPORATIONS

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE STRUCTURALLY FUNCTIONAL SYNTHESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCIES' RISKS

О. М. Світовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Svitovyi

Ph.D., Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

A. Movchaniuk

Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

LEGISLATIVE AND FINANCIAL PROVIDING OF PROCESS OFCREATION OF THE INCORPORATED TERRITORIAL COMMUNITIES

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В РОЗВИКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Г. П. Кухарева

аспірант кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ, м. Харків

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРИ РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

G. Kukhareva

post-graduate student of Political Sciences and Philosophy Chair, KRI NAPA, Kharkiv

WORLD THEORY AND PRACTICE IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS

С. В. Сухенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

S. Sukhenko

Postgraduate student, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN UKRAINE: THEORETICAL UNDERSTANDING

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ПІД ЧАС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

I. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF IMPROVING PUBLIC RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF FACILITIES DURING DECENTRALIZATION OF POWER

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

PRIORITY DIRECTIONS OF VOLUNTEER ACTIVITY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Т. Ф. Нахкур

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Nahkur

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR ADAPTATION FOR THE UKRAINIAN ECONOMY

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION ADMINISTRATIVE SERVICES MECHANISM IN UKRAINE

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

STATE REGULATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY: FOREIGN EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили