Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2018

Завантажити журнал №10, 2018

Економіка

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА АРХІТЕКТОНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET ARCHITECTURE AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., к. е. н., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК КУЛЬМІНАЦІЙНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

O. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

GLOBALIZATION AS A KULMINATION STAGE OF FORMATION OF A NEW GLOBAL POLICY INTRODUCING INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY

М. І. Диба

д. е. н., професор, директор інституту фінансово-банківської аналітики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДИНАМІЧНИЙ ІНДИКАТОР ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

M. Dyba

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Institute of financial and banking analytics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DYNAMIC LIQUIDITY INDICATOR OF THE BANKING SYSTEM UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

INNOVATIVE TRENDS OF CASHLESS ECONOMY DEVELOPMENT

Ю. М. Клапків

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНВЕСТУВАННЯ У ВИНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ КОМПАНІЯМИ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Yu. Klapkiv

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. Melykh

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INVESTING IN WINE AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR LONG-TERM PLACEMENT OF RESERVES BY LIFE INSURANCE COMPANIES

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

M. Dergalyuk

PhD (Economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR EVALUATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMPLEX

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dniprovsky State technical university, Kamenskoe

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Educational Management CRII "Dnipropetrovsk Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Oblast Council"

INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION BODIES

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

ADVANTAGES OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN PLANNING OF BUILDING ENTERPRISES ACTIVITIES

А. І. Лівінський

к. с. х. н., доцент, Одеський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНІЙ РЕНОВАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Livinskiy

Ph.D., docent, Odessa State Agrarian University

STATE ADMINISTRATION IN THE MODERN RENOVATION OF AGRARIAN PRODUCTION

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

CRITERIA AND INDICATORS OF FOOD SECURITY AT THE GLOBAL LEVEL

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

A. Leibovych

postgraduate, Zaporizhzhya National University

THE CREATION AND EVALUATION OF THE ZAPORIZHZHYA RESOURCE POTENCIAL

Т. О. Чебакова

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

НОВАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ УПОРЯДКУВАЛЬНОГО АСПЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Chebakova

Assistant at the Department of Enterprise Economics, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

INNOVATION IN THE ASSESSMENT OF THE ORDERING ASPECT IN ORGANIZATIONAL ENTERPRISE CULTURE

І. А. Чіков

магістрант кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

I. Chikov

Master of the Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS OF RESOURCE CONSERVATION

Державне управління

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

КОРУПЦІЯ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associated Professor, the Head of the Department of Public Administration and Law at Kiev National University of Culture and Art, Kyiv

CORRUPTION AS A PROBLEM FOR THE EFFECTIVE REGULATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTEGRITY OF STATE REGULATION AND STRATEGIC MANAGEMENT: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS CASE

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF STRATEGIC CORPORATIONS

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE STRUCTURALLY FUNCTIONAL SYNTHESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCIES' RISKS

О. М. Світовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Svitovyi

Ph.D., Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

A. Movchaniuk

Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

LEGISLATIVE AND FINANCIAL PROVIDING OF PROCESS OFCREATION OF THE INCORPORATED TERRITORIAL COMMUNITIES

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В РОЗВИКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Г. П. Кухарева

аспірант кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ, м. Харків

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРИ РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

G. Kukhareva

post-graduate student of Political Sciences and Philosophy Chair, KRI NAPA, Kharkiv

WORLD THEORY AND PRACTICE IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS

С. В. Сухенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

S. Sukhenko

Postgraduate student, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN UKRAINE: THEORETICAL UNDERSTANDING

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ПІД ЧАС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

I. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF IMPROVING PUBLIC RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF FACILITIES DURING DECENTRALIZATION OF POWER

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

PRIORITY DIRECTIONS OF VOLUNTEER ACTIVITY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Т. Ф. Нахкур

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Nahkur

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR ADAPTATION FOR THE UKRAINIAN ECONOMY

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION ADMINISTRATIVE SERVICES MECHANISM IN UKRAINE

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

STATE REGULATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY: FOREIGN EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент