Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10

Завантажити журнал №10, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.5

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. М. Обушний

к. е. н., заступник декана факультету інформаційних технологій та управління,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Ю. М. Жукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КИЄВА

V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. Obushnyi

PhD in Economics, Vice-Dean of the Faculty of Information Technology and Management, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

Ju. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economic,Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF KYIV

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.11

А. І. Крисак

д. е. н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ

A. Krysak

Doctor of Economics, Head of Sector, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS OF RECLAIMED LANDS USAGE ACCORDING TO RULES OF COMPETITION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.16

В. В. Гуменюк

д. е. н., професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

С. Я. Кісь

д. е. н., директор Інституту післядипломної освіти,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Т. В. Солоджук

к. е. н., доцент кафедри фінансів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Г. Р. Кісь

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

V. Humeniuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of Tourism Department,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

S. Kys'

Doctor of Economic Sciences, Director of the Institute of Postgraduate Education, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

T. Solodzhuk

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

H. Kys'

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Administration Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL COMMUNICATIONS OF BANK INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.22

М. І. Іоргачова

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

О. М. Ковальова

к. е. н., доцент, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

M. Iorgachova

PhD in Economics, associate professor, senior lecturer of Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economic University, Odessa

O. Kovalova

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis and Audit Department, Odessa National Polytechnic University, Odessa

INVESTMENT AND INNOVATIVE MODEL OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.27

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ПОПИТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ВЛАДУ ДЕРЖАВИ

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR IN THE DEMAND FOR THE ECONOMIC POWER OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.32

О. Т. Левандівський

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Levandivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.39

О. Р. Саєнко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Запорізький національний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Saienko

PhD of economic, assistant professor, department of accounting and taxingZaporizhzhiy National University

AN ANALYSIS OF INFLUENCE OF TAXES IS ON FORMING OF COST OF PRODUCTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.44

В. Ю. Стрілець

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі

ОБГРУНТУВАННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. Strilets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking of Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

SUBSTANTIATION OF A REPRESENTATIVE SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSING THE IMPACT OF TAXATION ON THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.49

В. В. Роледерс

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки,Тернопільський національний економічний університет, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки,Тернопільський національний економічний університет, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

V. Roleders

Ph.D. in Economics, associate professor of Finance, Banking and Accounting Department, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

G. Kukel

Ph.D. in Economics, associate professor of Finance, Banking and Accounting Department, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

PROBLEMS OF FINANCING OF SPHERE OF SOCIAL DEFENCE OF POPULATION IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.55

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Dobizha

PhD in Economics, associate professor, аssociate professor of the department of finance, banking and insurance, Vinnytsia educational-scientific institute of economics of Ternopil national economic university

STRATEGIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN AGRICULTURAL MARKET IN GLOBAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.60

О. А. Грицак

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. Gritsak

Graduate student of the State Ecological Аcademy Рostgraduate Еducation and Мanagement

ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND USE IN THE WINNITA REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.65

А. В. Клімова

аспірант, завідувач відділу ліцензування та акредитації, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

А. Klimova

PhD student, The Head of License and Accreditation Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF LICENSING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.73

Д. В. Кіслов

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри теорії та історії журналістикиІнституту журналістики, кіно і телебачення, Київського міжнародного університету

ГІБРИДНІ КРИЗИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

D. Kislov

Doctor of Public Administration Sciences, Associate Professor, Professor of the Theory and History of Journalism,Institute of Journalism, Cinema and Television, of the Kyiv International University

HYBRIDN CRISI OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78

Л. В. Литвинова

к. псих. н., доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна)

ЦІННІСНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

L. Lytvynova

Ph. D (psychological sciences), Associate Professor of the Department of Public Policy and Public Analyst National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev, Ukraine

VALUES AND SOCIO-CULTURAL ORIENTATIONS OF MODERN PUBLIC SERVANTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.84

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF THE CONTENT OF TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.88

А. О. Азарова

к. тех. н., професор, заступник декана факультету менеджменту та інформаційної безпеки з наукової роботи та міжнародного співробітництва, Вінницький національний технічний університет

Л. М. Ткачук

к. е. н., доцент, заступник декана факультету менеджменту та інформаційної безпеки з навчально-методичної роботи, Вінницький національний технічний університет

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., доцент, вчений секретар Факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

А. А. Шиян

к. ф.-м. наук, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

О. М. Хошаба

к. тех. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут проблем математичних машин та систем Національної академії наук України

І. С. Каплун

магістрантка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

A. Azarova

Deputy dean of the Faculty of management and information security by scientific work and international cooperation of Vinnytsia national technical university, PhD (Tech), Professor of Department of management and information systems security

L. Tkachuk

Deputy dean of the Faculty of management and information security by educational work of Vinnytsia national technical university, PhD (Eс), Assistant professor of Department of management and information systems security

L. Nіkіfоrоvа

PhD (Еc.), Assistant professor, Assistant professor оf Department of enterprise economics and production management, Vіnnytsіа nаtіоnаl tеchnіcаl unіvеrsіty

A. Shiyan

PhD (Ph.-Math.), Assistant professor, Аssоcіаtеd prоfеssоr of Department of management and information systems security, Vinnytsia national technical university

O. Khoshaba

PhD (Tech.), Assistant professor, Senior researcher of the Institute of problems of mathematical machines and systems of the Ukraine National academy of sciences

I. Kaplun

Master's degree of the Faculty of management and information security of Vinnytsia national technical university

WAYS OF PUBLIC MANAGEMENT IMPROVING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF MODERN IT-TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.99

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

IDEOLOGICAL PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE SOCIAL DOCTRINE OF CHRISTIAN CHURCH IN STATE-MANAGEMENT CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.105

С. М. Домбровська

д. н. держ.упр., професор, начальник Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

В. С. Баглик

к. н. держ. упр., Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ СФЕРИ ПОСЛУГ

S. Dombrovska

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

V. Bahlyk

Ph.D. in Public Administration at National University of Civil Protection of Ukraine

STATE POLICY FORMATION OF SERVICE-ORIENTED ECONOMY OF THE SPHERE OF SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.109

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. Ilchenko-Syuyva

Ph.D. (PA), Associate Prof., Associate Prof., Department of Economic Policy and Governance, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Prof., Associate Prof., Department of Economic Policy and Governance, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

SOCIAL RESPONSIBLE INVESTMENT AS A DRIVER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.115

Л. А. Маслова

к. держ. упр., викладач кафедри теорії держави і права, Академія державної пенітенціарної служби

РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

L. Maslova

Candidate of Public Administration, lecturer of the Department of Theory of State and Law, Academy of the State Penitentiary Service

THE IMPORTANCE OF RELIGIOUS VALUES TO THE SPIRITUAL SECURIDTY OF SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.120

Я. М. Біляєв

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Yа. Bіlyaev

Graduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

REGULATORY LEGAL BASIS OF THE MECHANISMS OF STATE POLICY ON ENSURING SOCIAL MOBILITY OF YOUTH

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.126

Т. В. Савіна

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА УЧАСНИКІВ РЕЗЕРВУ КЕРІВНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TRAINING OF PARTICIPANTS OF THE RESERVE OF MEDICAL INSTITUTIONS MANAGERS THROUGH POST-GRADUATE TRAINING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент