Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 10, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10

Завантажити журнал №10, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.5

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

О. В. Юринець

к. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

O. Kuzmin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University

O. Yurynets

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.13

М. А. Дем'янчук

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, м. Одеса

О. В. Журавель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

К. Є. Мельник

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19

M. Demіаnchuk

Dоctоr оf Ecоnоmіc Scіences, Аssоcіаte Рrоfessоr, Аssоcіаte Рrоfessоr of the Deраrtment оf Fіnаnce, Bаnkіng аnd Іnsurаnce, Оdessа І. І. Mechnіkоv Nаtіоnаl Unіversіty; Senior Researcher, Іnstіtute оf Mаrket Рrоblems аnd Ecоnоmіc-Ecоlоgіcаl Reseаrch оf the Nаtіоnаl Аcаdemy оf Scіences оf Ukrаіne, Оdessа

O. Zhuravel

PhD in Economics, Associate Professor, Аssоcіаte Рrоfessоr of the Deраrtment of Organizations Management, Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Оdessа

K. Melnyk

Applicant of the second (master's) level of higher education, Оdessа І.І. Mechnіkоv Nаtіоnаl Unіversіty, Оdessа

UKRAINE'S FINANCIAL SYSTEM INFLUENCED BY COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.22

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

А. С. Саленко

к. е. н., начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків, Головне управління ДПС в Одеській області

ЗМІНИ В СУСПІЛЬНОМУ ХАРАКТЕРІ ПРАЦІ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management Tourist Activity, Dnieper Humanities University

А. Salenko

PhD in Economics, Head of the work department with risks, transaction monitoring and risks, Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

CHANGES IN THE SOCIAL NATURE OF LABOR AND DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE SOCIAL STRUCTURE IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.28

Н. П. Карачина

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

В. М. Семцов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

В. М. Мирончук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

М. В. Бальзан

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ЛАНЦЮГУ "РОЗВИТОК — СТІЙКІСТЬ — ЕФЕКТИВНІСТЬ"

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

V. Myronchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

M. Balzan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University

ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE IN THE TERMINOLOGICAL CHAIN "DEVELOPMENT— STABILITY — EFFICIENCY"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.34

С. В. Коляденко

д. е. н., професор кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

І. А. Чіков

аспірант, асистент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Koliadenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

I. Chikov

Postgraduate student, Assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

INTEGRATED ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.40

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Mokiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

L. Yаloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF THE COST OF AUXILIARY PRODUCTION IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.48

О. В. Насібова

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Doctoral candidate of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

THE SOCIAL PROTECTIVE FINANCIAL MECHANISM AS THE POPULATION LIVING LEVEL REGULATION TOOL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.55

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ТВАРИННИЦТВА

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION OF FEED BASE OF ANIMAL BREEDING

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.64

Т. П. Моташко

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. В. Якимець

студентка 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РИЗИКИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

T. Motashko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

D. Yakymets

Master's student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

GRAIN MARKET RISKS AND THE FEATURES OF THEIR MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.70

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

THE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.76

Н. О. Шишпанова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

О. О. Копайгора

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

N. Shyshpanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University

O. Kopaygora

Applicant for higher education, Mykolayiv National Agrarian University

PROBLEM TENDENCIES AND DIRECTIONS OF REGULATION OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.83

А. С. Стовпова

аспірант кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МУЛЬТИКЛАСОВА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ ЯК ОСНОВА ДОСТОВІРНОГО (ПРАВДИВОГО) РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Stovpova

Postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MULTICLASS MODEL OF CRYPTOCURRENCY ACCOUNTING AS A BASIS FOR RELIABLE AND TRUTHFUL DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT THEM IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.89

Д. Р. Морарь

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

D. Morar

Master`s degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE`S ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.96

Р. Р. Юрків

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

R. Yurkiv

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND USE OF INVESTMENT ACTIVITY FINANCIAL POTENTIAL OF SMALL ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.103

Н. П. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

О. В. Александров

к. держ. упр.

В. С. Дяченко

к. е. н., начальник відділу технічної підтримки, ТОВ "CІЕТ ХОЛДИНГ"

Н. А. Коваленко

к. філол. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ

N. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

O. Aleksandrov

PhD in Public Administration

V. Dіachenko

PhD in Economics, Head of the Technical Support Department, CIET HOLDING LLC

N. Kovalenko

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Management and IT,Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A PREREQUISITE FOR THE GROWTH OF THE PUBLIC TRUST

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.109

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРОЕКТ СТАНДАРТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic Communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF GUIDING DOCUMENTS ON THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS: PROJECT STANDARD OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.115

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри українознавства, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (екс-Національна академія державного управління при Президентові України)

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ БЕЗПЛІДДЯ З ПОЗИЦІЇ БІОЕТИКИ

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies, Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctoral candidate of the Department of Parliamentarism and Political Management, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service, Taras Shevchenko National University of Kyiv (ex-National Academy for Public Administration under the President of Ukraine)

ANALYSIS OF STATE POLICY IN SOLVING INFERTILITY PROBLEMS FROM THE POSITION OF BIOETHICS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.123

О. В. Овдін

к. і. н., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МОНІТОРИНГУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Ovdin

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law and European Integration, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE PROBLEM OF DETERMINING THE POPULATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF MONITORING DEMOGRAPHIC PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.130

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

IMPROVEMENT OF LEGAL SUPPORT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF DETINIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.137

Д. В. Гринь

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНАМИ

D. Hryn

Postgraduate student of the Department of Political Science and Philosophy, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

TOOLS FOR IMPROVING THE INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND CITIZENS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.142

Ю.-Б. Р. Ханик

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: КЛАСИФІКАЦІЯ, АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Y.-B. Khanyk

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

PUBLIC MARKETING: CLASSIFICATION, ALGORITHM FOR CONDUCTING AND FORMING A GENERAL SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.147

Р. В. Антонюк

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРИРОДИ СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ У НАУКОВІЙ І ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

R. Antonіuk

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE PROBLEM OF INTERPRETING THE NATURE OF MODERN TERRORISM IN THE SCIENTIFIC AND LEGAL DOCTRINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.153

Я. О. Бень

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ВИМІР ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ya. Ben

Postgraduate student of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PARLIAMENTARY DIMENSION EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент