Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2010

Економіка

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. А. Комашенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА США

О. В. Сахно

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки підприємства, Білоцерківський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

А. І. Куліков

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ЗРУШЕННЯМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Б. В. Гречаник

доцент, к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

М. А. Пічугіна

старший викладач, НТУУ "КПІ"

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА ПІДПРИЄМСТВ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. Г. Нагайчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ЧІБС УБС НБУ (м. Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ"

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент

А. Ю. Євладенко

Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Є. І. Невмержицький

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені В.Гетьмана"

КРЕДИТНЕ БЮРО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВІРИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

С. С. Пациківський

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ВИМІРИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. Б. Саліхова

к. е. н., докторант ЦДПІН ім.Доброва НАН України, заввідділу ДП "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень" Мінпромполітики України

ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

ПРОФЕСІЙНІ ІНСТИТУТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ УКРАЇНІ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, Державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. О. Заєць

асистент кафедри менеджменту, Київський Національний Університет технологій та дизайну

МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

В. Б. Сапожніков

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ТНЕУ

ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Ступко

аспірант кафедри економіки підприємств, Дніпропетровська державна фінансова академія

АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

АНАЛІЗ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ НА УКРАЇНСЬКОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ПУБЛІЧНОЇ ПОСЛУГИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ, В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩОДО НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

А. О. Гайдабрус

аспірант кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ при Президентові України

МЕРЕЖЕВА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент