Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2011

Економіка

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СПРЯМУВАННЯ

Е. В. Слепян

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЕМІСІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. Д. Наумова

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ КРАЇН З ГРАНИЧНИМИ РИНКАМИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент, Міжнародна ліга підтримки екологічного підприємництва в Україні

СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

П. В. Константинов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В.Гетьмана

КОНВЕРТОВАНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІК КРАЇНИ

О. М. Зборовська

к. е. н., кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровській університет економіки та права ім. А. Нобеля

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА І ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Т. В. Ревко

к. е. н., доцент кафедри управління, економіки та інформаційних технологій, Державний інститут управління та економіки водних ресурсів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економік, Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. Є. Литвин

доцент кафедри міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗЕРНОВОМУ БІЗНЕСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ БІРЖ

А. В. Чередниченко

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРИЧИНИ УСПІХУ ХЕДЖ-ФОНДІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Т. В. Журавльова

Таврійський державний агротехнічний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. М. Семенко

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ І ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут Національної Академії державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

В. С. Толуб'як

к. держ. упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Р. Р. Лоза

заступник директора, Тернопільський регіональний центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І УКРАЇНИ

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ

С. С. Мазур

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ, заступник начальника Служби — начальник відділу Управління державної охорони України

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

П. В. Іванюта

к. е. н., доцент, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

В. Г. Гончарова

Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент